Lesson 4 – Unit 6. Food – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Giải Lesson 4 – Unit 6. Food sách bài tập tiếng Anh 2 - English Discovery

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 6

6. Find and colour.

(Tìm và tô màu.)


Phương pháp giải:

fox: con cáo

box: cái hôp

queen: nữ hoàng

bài 7

7. Listen and number. Then trace and match.

(Nghe và đánh số. Sau đó đồ lại từ và nối.)

Phương pháp giải:

1.

2.

3.

4.

Lời giải chi tiết:

1.

2.

3.

4.

Quảng cáo
close