Lesson 3 – Unit 3. My body – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Giải Lesson 3 – Unit 3. My body sách bài tập tiếng Anh 2 - English Discovery

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 3

3. Read and find. Then colour.

(Đọc và tìm. Sau đó tô màu.)

Phương pháp giải:

I’ve got three arms. I’ve got nine fingers. I’ve got four feet and eight toes. I’m green.

(Tôi có 3 cánh tay. Tôi có 9 ngón tay. Tôi có 4 bàn chân và 8 ngón chân. Tôi màu xanh.)

Lời giải chi tiết:

Tô màu hình (1)

Bài 4

4. Listen and write. Then draw.

(Nghe và viết. Sau đó vẽ.)

Phương pháp giải:

Bài nghe: 

1. I've got four arms. (Mình có 4 cánh tay.) 

2. I've got three legs. (Mình có 3 cái chân.) 

3. I've got eight hands. (Mình có 8 bàn tay.)  

4. I've got six feet. (Mình có 6 bàn chân.) 

5. I've got eight fingers. (Mình có 8 ngón tay.) 

6. I've got twelve toes. (Mình có 12 ngón chân.) 

7. I'm red. (Mình có màu đỏ.) 

Lời giải chi tiết:

Các con tự vẽ theo mô tả. 

Quảng cáo
close