Lesson 4 – Unit 7. Clothes – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Giải Lesson 4 – Unit 7. Clothes sách bài tập tiếng Anh 2 - English Discovery

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 5

5. Listen and match. Then say.

(Nghe và nối. Sau đó nói.)

Phương pháp giải:

rice: cơm

cap: mũ, nón lưỡi trai

pen: bút mực

map: bản đồ

mice: con chuột (số nhiều)

hen: gà mái

Bài 6

6. Listen and circle the word.

(Nghe và khoanh tròn từ.)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close