Lesson 3 – Unit 6. Food – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Giải Lesson 3 – Unit 6. Food sách bài tập tiếng Anh 2 - English Discovery

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 4

4. Listen and draw.

(Nghe và vẽ.)


Phương pháp giải:

1.

2.

3.

4.

Lời giải chi tiết:

1.

2.

3.

4.

Bài 5

5. Find and write. Then say.

(Tìm và viết. Sau đó nói.)


Phương pháp giải:

eggs: những quả trứng

fish: cá

pizza: bánh pi za

salad: rau xà lách trộn

-I likeand … (Tôi thích cả … và ….)

-I don’t likeor … (Tôi không thích … hay …)

Lời giải chi tiết:

1. I like fish and salad.

(Tôi thích cả cá và rau xà lách trôn.)

2. I don’t like eggs or pizza.

(Tôi vừa không thích trứng hay bánh pi za.)

Quảng cáo
close