Lesson 5 – Unit 7. Clothes – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Giải Lesson 5 – Unit 7. Clothes sách bài tập tiếng Anh 2 - English Discovery

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 7

7. Find and colour the hats from the story. Write the number.

(Tìm và tô màu những cái nón từ câu chuyện. Sau đó viết ra số cái nón.)


Lời giải chi tiết:

Six hats (6 cái nón)

Bài 8

8. What’s missing? Draw and write.

(Còn thiếu từ gì? Vẽ và viết ra.)

Phương pháp giải:

black: màu đen

dress: cái đầm

hat: cái nón

pink: màu hồng

Lời giải chi tiết:

1. I’m wearing a black hat

(Tôi đang đội nón đen.)

2. I’m wearing a pink dress

(Tôi đang mặc đầm hồng.)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close