Lesson 2 – Unit 5. Animals – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Giải Lesson 2 – Unit 5. Animals sách bài tập tiếng Anh 2 - English Discovery

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 2

2. Colour. Then say.

(Tô màu. Sau đó nói.)

Bài 3

3. Look at activity 2. Then read and write Yes or No.

(Nhìn lại hoạt động 2. Sau đó đọc và viết Yes hoặc No.)

Phương pháp giải:

1. Is it a horse?

 (Nó là một con ngựa phải không?)

2. Is it a cow?

 (Nó là một con bò phải không?)

3. Is it a sheep?

 (Nó là một con cừu phải không?)

4. Is it a duck?

 (Nó là một con vịt phải không?)

5. Is it a goat?

 (Nó là một con dê phải không?)

Lời giải chi tiết:

1. Yes

2. No

3. No

4. Yes

5. No

Quảng cáo
close