Lesson 6 – Unit 4. My face – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Giải Lesson 6 – Unit 4. My face sách bài tập tiếng Anh 2 - English Discovery

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 10

10. Count and write. Then say.

(Đếm và viết. Sau đó nói.)

Lời giải chi tiết:

Bài 11

11. Listen. Then look and circle.

(Nghe. Sau đó nhìn và khoanh tròn.)


Lời giải chi tiết:

1.

2.

3.

4.

bài 12

12. Draw. Then write and say

(Vẽ. Sau đó viết và nói.)

Quảng cáo
close