Tiếng Anh Songs Unit 6

1. Listen to the song and choose the correct word. Then sing along. 2. Draw or find a picture to illustrate the song. Present your picture to the class. Explain what it means.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen to the song and choose the correct word. Then sing along.

(Nghe theo bài hát và chọn đáp án đúng. Sau đó hát theo.)

SAVE the EARTH

 

Save the Earth, our world, our 1) house/home 

Save the Earth, there's 2) just/only one! We've got to clean up everywhere 

All it 3) takes/needs is a little care!

 

Reduce the pollution in the air, Everybody 4) has/needs to be aware. 

Don't take the 5) car/bus, it's best to walk, 

Or ride your bike to school or work.

 

Beautiful trees are being 6) cut/burnt down, 

So our green forests are turning brown. 

Don't 7) throw/waste so much precious paper, 

8) Use/Save it and reuse it later.

 

Animals 9) need/want attention, too. 

And that is up to me and you, 

Stop over-fishing in our 10) lakes/seas,

Stop hunting - save our creatures, please!

 

 

Lời giải chi tiết:

1. home

3. needs

5. car

7. waste

9. need

2. only

4. needs

6. cut

8. Save

10. seas

SAVE the EARTH

Save the Earth, our world, our 1) home 

Save the Earth, there's 2) only one! We've got to clean up everywhere 

All it 3) needs is a little care!

 

Reduce the pollution in the air, Everybody 4) needs to be aware. 

Don't take the 5) car, it's best to walk, 

Or ride your bike to school or work.

 

Beautiful trees are being 6) cut down, 

So our green forests are turning brown. 

Don't 7) waste so much precious paper, 

8) Save it and reuse it later.

 

Animals 9) need attention, too. 

And that is up to me and you, 

Stop over-fishing in our 10) seas,

Stop hunting - save our creatures, please!

 

Tạm dịch:

Bảo vệ trái đất

Cứu Trái đất, thế giới của chúng ta, ngôi nhà của chúng ta

Cứu Trái đất, vì nó chỉ có một! 

Chúng ta phải dọn dẹp mọi nơi

Tất cả những gì Trái Đất cần là một chút chăm sóc!

 

Giảm thiểu ô nhiễm trong không khí, 

Mọi người cần phải nhận thức được.

Đừng đi xe ô tô, tốt nhất là đi bộ,

Hoặc đạp xe đến trường hoặc nơi làm việc.

 

Nhiều cái cây xinh đẹp đang bị đốn hạ,

Vì vậy, rừng xanh của chúng ta đang chuyển sang màu nâu.

Đừng lãng phí quá nhiều giấy quý,

Giữ nó và sử dụng lại sau này.

 

Động vật cũng cần được chú ý.

Và điều đó tùy thuộc vào tôi và bạn,

Ngừng đánh bắt cá quá mức trong vùng biển của chúng ta,

Hãy ngừng săn bắn - làm ơn hãy cứu những sinh vật của chúng ta!

 

 

Bài 2

 2. Draw or find a picture to illustrate the song. Present your picture to the class. Explain what it means.

(Vẽ và tìm một hình ảnh để minh họa cho bài hát. Trình bày bức tranh của bạn trước lớp. Giải thích ý nghĩa của nó.)


 • Tiếng Anh 7 Songs Unit 5

  1. Listen and fill in the missing words. Then sing along. 2. According to the song, what is holiday time? Is it the same to you?

 • Tiếng Anh 7 Songs Unit 4

  1. Write down ten verbs related to technology in your notebook. 2. Listen to the song. Which of the verbs in your list appear in the song? Then sing along. 3. Imagine you had no devices for a day. What would it be like?

 • Tiếng Anh 7 Songs Unit 3

  1. The words/phrases below are from the song. What is the about? 2. According to the song, what makes a good party?

 • Tiếng Anh 7 Songs Unit 2

  1. Read the title of the song. Think of five words you expect to appear in the song and write them down in your notebook. 2. Listen to the song. Which words in your list in Exercise 1 are in your list in Exercise 1 are in the song? Then sing along. 3. Write another verse for the song.

 • Tiếng Anh 7 Songs Unit 1

  1. Listen to the song and fill in each gap with one of these adjectives: cultural, cheerful, colourful, enjoyable. Then sing along. 2. How is the saying related to the song?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close