Tiếng Anh 7 Unit 2 2c. Vocabulary

1. Look at the pictures. List the foods/drinks under the categories. 2. Look at the foods/drinks in Exercise 1. Which are countable nouns and wich are uncountable nouns? 3a Sally is training for a basketball match and needs to eat healthily. What does she have (✓) every day? Look and say as in the example. 3b What do you have for breakfast, lunch, dinner and a snack? 4. Listen to a dialogue about healthy eating habits. What advice does Ann give Bob? Take notes and tell the class. 5. Use the lang

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Food & Food categories (Đồ ăn và các loại đồ ăn)

1. Look at the pictures. List the foods/drinks under the categories.  Listen and check. 

(Nhìn vào các bức ảnh. Liệt kê các loại đồ ăn/ thức uống vào các mục. Nghe và kiểm tra lại.)


Lời giải chi tiết:

Fruit & vegetables (trái cây và rau củ)

grapes (nho)

orange juice (nước cam)

salad(rau xà lách)

Carbohydrates  (grains, sugar, etc.)  (ngũ cốc, đường, …)

cereal (ngũ cốc)

bread(bánh mì)

pizza (bánh pizza)

rice(cơm)

pasta(mì ống)

ice cream (kem)

biscuits (bánh quy)

burger (bánh burger)

Proteins (meat, poultry, dairy products, etc.) 

(thịt, thịt gia cầm, sản phẩm làm từ sữa, …)

milk (sữa)

fish(cá)

meat (thịt)

soup(súp)

steak (thịt bò bít tết)

chicken (gà)

Fats (butter, oil, etc.) 

(chất béo - bơ, dầu ăn, ...) 

Bài 2

2. Look at the foods/drinks in Exercise 1. Which are countable nouns and wich are uncountable nouns?

(Nhìn vào các đồ ăn/thức uống trong bài 1. Đâu là danh từ đếm được và đâu là danh từ không đếm được.)


Phương pháp giải:

- Chúng ta có thể đếm danh từ đếm được. Chúng có dạng số ít và số nhiều.

Ví dụ: 1 quả táo, 2 quả táo, 3 quả táo, …

- Chúng ta không thể đếm danh từ không đếm được. Chúng không có dạng số ít hay số nhiều.

Ví dụ: cà phê, phô mai, …

Lời giải chi tiết:

- countable: steak, burger, biscuits, grapes

(đếm được: bít tết, bánh mì kẹp thịt, bánh quy, nho)

- uncountable: cereal, milk, orange juice, bread, pizza, fish, salad, meat, rice, steak, pasta, chicken, soup, ice cream

(không đếm được: ngũ cốc, sữa, nước cam, bánh mì, pizza, cá, salad, thịt, cơm, bít tết, mì ống, gà, súp, kem)

Note: Steak can be countable and uncountable.

(Lưu ý: steak là danh từ vừa đếm được vừa không đếm được.)

Bài 3 a

3 a) Sally is training for a basketball match and needs to eat healthily. What does she have (✓) every day? Look and say as in the example.

(Sally đang luyện tập cho trận đấu bóng rổ và cần ăn uống một cách lành mạnh. Cô ấy đã ăn gì hàng ngày? Nhìn và nói theo ví dụ.)

Sally has a glass of milk and cereal for breakfast.

(Sally có 1 cốc sữa và ngũ cốc cho bữa sáng.)

Lời giải chi tiết:

- She has fish and salad for lunch.

(Cô ấy ăn cá và rau xà lách cho bữa trưa.)

- She has chicken and soup for dinner.

(Cô ấy ăn gà và súp cho bữa tối.)

- She has grapes for a snack.

(Cô ấy ăn nho cho bữa phụ.) 

Bài 3 b

3 b) What do you have for breakfast, lunch, dinner and a snack?

(Bạn có gì cho bữa sáng, bữa trưa, bữa tối và bữa phụ?)
Lời giải chi tiết:

I have cereal with milk for breakfast.

(Tôi có ngũ cốc và sữa cho bữa sáng.)

I have pizza for lunch.

(Tôi ăn bánh pizza cho bữa trưa.)

I have a steak for dinner.

(Tôi ăn bít tết cho bữa tối.)

I have biscuits for a snack.

(Tôi ăn bánh quy cho bữa phụ.)

Bài 4

Listening

4. Listen to a dialogue about healthy eating habits. What advice does Ann give Bob? Take notes and tell the class. 

(Nghe đoạn hội thoại về thói quen ăn uống lành mạnh. Ann đã đưa ra lời khuyên nào cho Bob? Ghi chú lại và nói cho cả lớp.)


Phương pháp giải:

Bài nghe:

Ann: Do you like pizza?

(Bạn có thích pizza không?)

Bob: Yes, a lot. I eat pizza almost every evening.

(Vâng, rất nhiều. Tôi ăn pizza hầu như mỗi buổi tối.)

Ann: Well, you shouldn't eat too much pizza. It contains too much fat. Why don't you have some soup instead? It's healthy.

(Chà, bạn không nên ăn quá nhiều pizza. Nó chứa quá nhiều chất béo. Tại sao bạn không có một ít súp để thay thế? Nó khỏe mạnh.)

Bob: I guess you are right.

(Tôi đoán bạn đúng.)

Lời giải chi tiết:

Ann advises Bob not to eat too much pizza because it contains too much fat. He should have some soup. It’s healthier. 

(Ann khuyên Bob không nên ăn quá nhiều bánh pizza bởi vì nó chứa nhiều chất béo. Anh ấy nên ăn một ít súp. Nó sẽ tốt hơn.)

Bài 5

Giving advice (Đưa ra lời khuyên)

5. Use the language in the box to give advice about healthy eating habits as in the example.

(Sử dụng mẫu câu cho sẵn để đưa ra lời khuyên về thói quen ăn uống lành mạnh như ví dụ.)

A: Do you like burgers?

(Bạn có thích burger không?)

B: Yes, a lot. I have one almost every evening.

(Có, rất thích luôn. Tớ ăn một cái gần như mỗi tối.)

A: Well, you shouldn’t eat too many burgers. They contain too much fat. Why don’t you have some salad instead? It’s healthier.

(Chà, cậu không nên ăn quá nhiều burger đâu. Nó chưa quá nhiều chất béo. Sao thay vào đấy cậu không thử một ít rau xà lách? Nó sẽ lành mạnh hơn.) 

B: I guess you are right.

(Tớ nghĩ là cậu nói đúng.)

Lời giải chi tiết:

A: Do you like pasta?

(Bạn có thích mì ống không?)

B: Yes, a lot. We have pasta three times a week.

(Có, rất nhiều luôn. Chúng tớ ăn mì ống 3 lần một tuần.)

A: Well, you shouldn’t eat pasta that often. It contains too many carbohydrates. You should control your portion sizes.

(Chà, bạn không nên ăn mì ống thường xuyên đâu. Nó chứa quá nhiều carbohydrate. Bạn nên kiểm soát kích thước khẩu phần ăn của mình.) 

B: I guess you are right.

(Tớ nghĩ là cậu đúng.)

A: How often do you drink milk?

(Bạn có thường xuyên uống sữa không?)

B: I don’t like milk that much.

(Tớ không thích sữa lắm.)

A: You should drink milk because it contains protein. Try it with cereal.

(Bạn nên uống nhiều sữa vì nó chứa protein. Thử sữa chung với ngũ cốc đi.) 

 • Tiếng anh 7 unit 2 2d. Everyday English

  1 Read the dialogue and fill in the gaps with the sentences (A-G). Two sentences are extra. 2. Listen and check your answers. What do you notice about the speakers’ intonation and rhythm? 3. Take roles and read the dialogue in Exercise 1 aloud. Then say what Dan ordered. 4. Imagine you are in the school canteen. Use the menu to act out a dialogue similar to the one in Exercise 1. Mind your intonation and rhythm.

 • Tiếng Anh 7 Unit 2 2e. Grammar

  1. Choose the correct option. Sometimes, both options are correct. 2. Write what James used to/didn’t use to do when he was six. 3. What did your partner use to do when he/she was six? Ask to find out, then tell the class. 4. Choose the correct option. 5. Fill in each gap with the correct quantifier. 6. Choose the correct option. Then answer the questions about you.

 • Tiếng Anh 7 Unit 2 2f. Skills

  1. Look at the pictures and read the title of the text. What would you like to know about the school sports day in the UK? Write two questions. Listen and read the text. Does it answer your questions? 2. Read the text again. For questions (1-5), choose the correct answer (A, B, C). 3. Do you find this event interesting? Why? Why not? 4. Listen and repeat 5. Which of these activities would you like to take part in on our school sports day? 6. Read the text again and make notes under the headings

 • Tiếng Anh 7 Unit 2 2. CLIL

  1. Look at the pictures. Listen and repeat. 2. Read the title of the article and look at the pictures. What medicine can someone find in the kitchen? 4. What is the author’s purpose: to answer? to persuade? to inform? Is the information in the text useful to you? Why? 5. Which medicine in the article did you know about? Do you know any other medicine in the kitchen? Tell your partner.

 • Tiếng Anh 7 Unit 2 2. Right on!

  1. Collect information about one of the following popular sports in your country. Create a poster, using the following headings to help you. 2. Use the poster in Exercise 1 to give a presentation to the class. 3. Read the list. Which statements are true for you? Can you think of any other benefits? 4. Why should people play a sport? Tell the class.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close