Tiếng Anh 7 Songs Unit 5

1. Listen and fill in the missing words. Then sing along. 2. According to the song, what is holiday time? Is it the same to you?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 1. Listen and fill in the missing words. Then sing along.

(Nghe và điền vào các từ còn thiếu. Sau đó hát theo.)

OUT and AROUND

Holiday time is nearly here

I’ll do what I do every 1) _____ -

I’ll take a look out and around

And put my 2) _____ on foreign ground!

I’ll get on a 3) _____ one sunny day.

And I’ll travel over land and 4) _____ 

And visit places dear to me!

Some take the bus, some take the 5) _____ 

But when I leave I’ll take the plane!

I want to enjoy the sun, 6) _____ and sand, 

Go east or west to exotic lands!

Get to the airport, find the gate,

Holiday time, I just can’t 7) _____!

People to meet and places to see,

Lots of adventures 8) _____ for me!

 

Lời giải chi tiết:

1. year

3. plane

5. train

7. wait

2. feet

4. sea

6. sea

8. waiting

OUT and AROUND

Holiday time is nearly here

I’ll do what I do every 1) year -

I’ll take a look out and around

And put my 2) feet on foreign ground!

I’ll get on a 3) plane one sunny day.

And I’ll travel over land and 4) sea 

And visit places dear to me!

Some take the bus, some take the 5) train 

But when I leave I’ll take the plane!

I want to enjoy the sun, 6) sea and sand, 

Go east or west to exotic lands!

Get to the airport, find the gate,

Holiday time, I just can’t 7) wait!

People to meet and places to see,

Lots of adventures 8) waiting for me!

Tạm dịch:

RA NGOÀi VÀ VUI CHƠI

Thời gian nghỉ lễ đang đến gần

Tôi sẽ làm những thứ như mọi năm -

Tôi sẽ quan sát xung quanh

Và đặt chân đến các nước khác!

Tôi sẽ lên máy bay vào một ngày nắng đẹp.

Và tôi sẽ đi du lịch trên đất liền và biển

Và thăm những nơi thân yêu với tôi!

Một số đi xe buýt, một số đi tàu

Nhưng khi tôi rời đi, tôi sẽ đáp máy bay!

Tôi muốn tận hưởng ánh nắng mặt trời, biển và cát,

Đi về phía đông hoặc phía tây đến những vùng đất kỳ lạ!

Đến sân bay, tìm cổng,

Kỳ nghỉ lễ, tôi không thể chờ đợi!

Những người để gặp gỡ và địa điểm để ghé thăm,

Rất nhiều cuộc phiêu lưu đang chờ tôi!

 

Bài 2

2. According to the song, what is holiday time? Is  it the same to you?

(Theo bài hát, thời gian nào là kì nghỉ? Nó có giống với bạn không?)


Lời giải chi tiết:

According to the song, holiday time is a time to travel. For me, holiday time is a little different. I like to spend my holiday time with my family and friends. We might travel, but it’s not the most important part of a holiday to me.

(Theo bài hát, thời gian nghỉ lễ là thời gian để đi du lịch. Đối với tôi, thời gian nghỉ lễ có một chút khác biệt. Tôi thích dành thời gian nghỉ lễ với gia đình và bạn bè của mình. Chúng tôi có thể đi du lịch, nhưng đó không phải là phần quan trọng nhất của kỳ nghỉ đối với tôi.)


 • Tiếng Anh Songs Unit 6

  1. Listen to the song and choose the correct word. Then sing along. 2. Draw or find a picture to illustrate the song. Present your picture to the class. Explain what it means.

 • Tiếng Anh 7 Songs Unit 4

  1. Write down ten verbs related to technology in your notebook. 2. Listen to the song. Which of the verbs in your list appear in the song? Then sing along. 3. Imagine you had no devices for a day. What would it be like?

 • Tiếng Anh 7 Songs Unit 3

  1. The words/phrases below are from the song. What is the about? 2. According to the song, what makes a good party?

 • Tiếng Anh 7 Songs Unit 2

  1. Read the title of the song. Think of five words you expect to appear in the song and write them down in your notebook. 2. Listen to the song. Which words in your list in Exercise 1 are in your list in Exercise 1 are in the song? Then sing along. 3. Write another verse for the song.

 • Tiếng Anh 7 Songs Unit 1

  1. Listen to the song and fill in each gap with one of these adjectives: cultural, cheerful, colourful, enjoyable. Then sing along. 2. How is the saying related to the song?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close