Tiếng Anh 7 Unit 3 3. CLIL

1. Look at the pictures of the musical instruments. Listen and repeat. 2. Which musical instrument can be a string or a percussion instrument? Listen and read to find out. 3. Read the text again. Choose the correct musical instruments from the text to answer the questions.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Musical Instruments

Most instruments fit inside four main categories.

Woodwind instruments look like a pipe with finger holes or keys. To play them, you blow ải through them and place your fingers over these holes or keys.

String instruments have strings. To play them, you can use a bow to strike or pluck the strings. 

Brass instruments are long tubes of brass, wood or shell. To play a brass instrument, you must vibrate your lips as you blow air into it. The air goes into a tube. You can make different sounds by pressing keys or sliding a part of the instrument. 

Percussion instruments are instruments you can play by hitting or shaking them. We use them to keep the rhythm or make special sounds.

The piano can be either a string instrument (because it has strings) or a percussion instrument (because you hit it).

Tạm dịch:

Các loại nhạc cụ

Hầu hết các loại nhạc cụ đều nằm trong 4 loại chính.

Nhạc cụ bằng gỗ trông giống như một cái ống có lỗ để đặt ngón tay hoặc phím. Để chơi nhạc cụ này, bạn thổi hơi qua chúng và đặt ngón tay lên các lỗ hoặc phím này.

Nhạc cụ dây có dây. Để chơi chúng, bạn có thể dùng cung để đánh hoặc gảy dây. 

Nhạc cụ bằng đồng thau là những ống dài bằng đồng thau, gỗ hoặc vỏ. Để chơi nhạc cụ bằng đồng, bạn phải rung môi khi thổi không khí vào đó. Không khí sẽ đi vào trong ống. Bnaj có thể tạo ra những âm thanh khác nhau bằng cách nhấn các phím hoặc trượt một phần của nhạc cụ. 

Nhạc cụ gõ là những nhạc cụ bạn có thể chơi bằng cách đánh hoặc lắc chúng. CHúng ta sử dụng để giữ nhịp điệu hoặc tạo ra những âm thanh đặc biệt.

Đàn piano có thể là bộ dây (vì nó có dây) hoặc bộ gõ (vì bạn đánh nó.)


Bài 1

1. Look at the pictures of the musical instruments. Listen and repeat. 

(Nhìn vào các bức tranh về những nhạc cụ. Nghe và nhắc lại.)


Phương pháp giải:

1. saxophone: kèn xắc xô phôn

2. guitar: đàn ghi- ta

3. trumpet: kèn

4. drums: trống

5. piano: đàn piano.

Lời giải chi tiết:

 

 


Bài 2

2. Which musical instrument can be a string or a percussion instrument?

Listen and read to find out.

(Loại nhạc cụ nào là bộ dây hoặc bộ gõ?)


Lời giải chi tiết:

The piano can be a string or a percussion instrument.

(Đàn piano có thể là bộ dây hoặc bộ gõ.)

Bài 3

3. Read the text again. Choose the correct musical instruments from the text to answer the questions.

(Đọc lại đoạn văn bản. Chọn vào loại nhạc cụ đúng từ đoạn văn bản để trả lời các câu hỏi.)

Which type of musical instrument … (Loại nhạc cụ nào …)

1. keeps the rhythm? __________

2. sometimes needs a bow to play it? __________

3. sometimes looks like a pipe with holes? __________

4. do you play by vibrating your lips? __________

 

Lời giải chi tiết:

1. keeps the rhythm? percussion

(giữ nhịp điệu)                                                (bộ gõ)

2. sometimes needs a bow to play it?             string

(thi thoảng cần có cung để chơi)                   (bộ dây)

3. sometimes looks like a pipe with holes? woodwind

(thi thoảng nhìn giống một cái ống với nhiều lỗ?) (sáo gỗ)

4. do you play by vibrating your lips? brass

(bạn chơi bằng cách rung môi?)                    (kèn đồng)

 

 • Tiếng Anh 7 Unit 3 3. Right on!

  1. a) Listen to the music extracts (1-5). Match them to the musical instruments (a-e) below. b) Match the countries (1-5) to their traditional instruments (a-e). 2. Collect information about a traditional musical instrument in your country or other countries under the headings name, type, description and other facts. Create a poster. 3. Use the poster in Exercise 2 to give a presentation about a traditional musical instrument. 4. a) Read the statements. Which do you agree with? Which do you

 • Tiếng Anh 7 Unit 3 3. Progress Check

  1. What type of entertainment each person is talking about? Choose from the list. 2 Fill in each gap with balcony, hiphop, row, curtain, stage, paint, aisle or display. 3. Choose the correct option. 4. Choose the correct option. 5. Match the sentences to make exchanges. 6. Read the text. Decide if the sentences are R (right), W (wrong) or DS (doesn’t say). 7. Write an email to your friend inviting him/her to join you at a festival in your country (about 60- 80 words.). 8. Listen to Julia and Be

 • Tiếng Anh 7 Unit 3 3f. Skills

  1. Look at the texts. How are they related? 2. Listen and read the blog entry. Match the phrases (1-3) to the phrase (a-c) to make correct sentences. 3. Answer the questions. 4. What would you like to do at the Strawberry Festival? Why? Tell your partner? 5. Listen and repeat. 6. Think of a festival in your country or in other countries. Use the phrases from Exercise 5 and your own ideas to talk about it. 7. Listen and complete the poster below. 8. You are planning to go to a festival. Write

 • Tiếng Anh 7 Unit 3 3e. Grammar

  1. Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets. 2. Read the statements and use the phrases in brackets to make type 1 3. Rewrite the sentences in Exercise 2 into your notebook using unless. 4. Continue the story. 5. Fill in each gap with a/an, the or -(zero article) 6. Play in two teams. Make sentences using the names below. Each corect sentence gets one point. The team with the most points is the winner.

 • Tiếng Anh 7 Unit 3 3d. Everyday English

  1. a) The sentences below are from a dialogue between a ticket clerk (TC) and a customer (C). Who says each sentence? b) Complete the dialogue with the sentences (A-E) in the list. Listen and check. 2. Read the dialogue again. What is Alice going to watch? Which performance and seats does she get tickets for? 3. Take roles and read the dialogue in Exercise 1 aloud. Mind your intonation and rhythm. 4. Imagine you want to attend the performance in the poster. Act out a dialogue similar to the one

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close