Tiếng Anh 7 Going Green 3. Types of energy

1. Look at the pictures. Which energy resources can you see: coal? oil? Natural gas? petrol? Wind power? Solar power? hydro-electric power?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look at the pictures. Which energy resources can you see: coal? oil? Natural gas? petrol? Wind power? Solar power? hydro-electric power?

(Nhìn vào những bức tranh. Bạn có thể nhìn thấy những nguồn năng lượng nào: than đá? dầu? Khí tự nhiên? xăng dầu? Năng lượng gió? Năng lượng mặt trời? thủy điện?)

• hydro-electric power: thủy điện

• fossil fuel: nhiên liệu hóa thạch

• organic material: chất hữu cơ

• geothermal source: nguồn địa nhiệt

• run out: cạn kiệt

• chemical: hóa học

• convert: chuyển đổi

• generator: máy phát điện

• turbine: tuabin

Lời giải chi tiết:

A. coal

B. petrol

C. solar power

D. hydro- electric power

E. wind power.

Bài 2

2. Which of the energy resources in Exercise 1 are renewable? non-renewable? Read to check.

(Tài nguyên năng lượng nào trong bài tập 1 có thể tái tạo được? không tái tạo được? Đọc để kiểm tra.)

Coal, oil and natural gas are fossil fuels. Organic materials formed them over millions of years. Fossil fuels are non-renewable. We cannot replace them. When we burn fossil fuels, the chemical energy inside them becomes heat and light, but burning fossil fuels produces pollution.


Renewable energy resources include wind, waves, sunlight and geothermal sources.


These resources will not run out and do not produce pollution. Solar energy comes from sunlight. Nowadays we use solar cells to convert sunlight into electricity and solar panels to heat up water. We also use moving water such as waves to turn underwater generators, and turbines to generate electricity from the wind. We should produce more of our electricity by using renewable energy resources so that fossil fuels won't end. We can also save energy. We can walk to school, wear warmer clothes and turn off lights and appliances when we don't need them.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Than, dầu và khí tự nhiên là nhiên liệu hóa thạch. Vật liệu hữu cơ hình thành chúng qua hàng triệu năm. Nhiên liệu hóa thạch không thể tái tạo. Chúng ta không thể thay thế chúng. Khi chúng ta đốt nhiên liệu hóa thạch, năng lượng hóa học bên trong chúng sẽ trở thành nhiệt và ánh sáng, nhưng đốt nhiên liệu hóa thạch sẽ tạo ra ô nhiễm.


Các nguồn năng lượng tái tạo bao gồm gió, sóng, ánh sáng mặt trời và các nguồn địa nhiệt.

Các nguồn tài nguyên này sẽ không cạn kiệt và không tạo ra ô nhiễm. Năng lượng mặt trời đến từ ánh sáng mặt trời. Ngày nay chúng ta sử dụng pin mặt trời để chuyển đổi ánh sáng mặt trời thành điện năng và các tấm pin mặt trời để làm nóng nước. Chúng ta cũng sử dụng chuyển động của nước như sóng để quay máy phát điện dưới nước và tuabin để tạo ra điện từ gió. Chúng ta nên sản xuất nhiều điện hơn bằng cách sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo để nhiên liệu hóa thạch không bị cạn kiệt. Chúng ta cũng có thể tiết kiệm năng lượng. Chúng ta có thể đi bộ đến trường, mặc quần áo ấm hơn và tắt đèn và các thiết bị khi không cần thiết.

Lời giải chi tiết:

renewable: wind power, solar power, hydro- eletric power.

non- renewable: coal, oil, natural gas, petrol.

Bài 3

3. Answer the questions.

(Trả lời các câu hỏi.)

1.  What are fossil fuels?

2. Why is using fossil fuels not good for the environment?

3. What are renewable energy resources?

4. Why should we use renewable energy resources to produce electricity?

5. What can we do to save energy?

Lời giải chi tiết:

1.  What are fossil fuels?

(Nhiên liệu hóa thạch là gì?)

Fossil fuels are coal, oil and natural gas. They are non- renewable and we cannot replace them.

(Nhiên liệu hóa thạch là than đá, dầu mỏ và khí đốt tự nhiên. Chúng không thể tái tạo và chúng tôi không thể thay thế chúng.)

2. Why is using fossil fuels not good for the environment?

(Tại sao sử dụng nhiên liệu hóa thạch không tốt cho môi trường?)

Using fossil fuels is not good for the environment because burning them produces pollution.

(Sử dụng nhiên liệu hóa thạch không tốt cho môi trường vì đốt chúng sinh ra ô nhiễm.)

3. What are renewable energy resources?

(Tài nguyên năng lượng tái tạo là gì?)

Renewable energy resources are wind, waves, sunlight and geothermal sources.

(Các nguồn năng lượng tái tạo là gió, sóng, ánh sáng mặt trời và các nguồn địa nhiệt.)

4. Why should we use renewable energy resources to produce electricity?

(Tại sao phải sử dụng nguồn năng lượng tái tạo để sản xuất điện năng?)

We should use renewable energy resources to produce electricity so that fossil fuels won’t end.

(Chúng ta nên sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo để sản xuất điện để nhiên liệu hóa thạch không bị cạn kiệt.)

5. What can we do to save energy?

(Chúng ta có thể làm gì để tiết kiệm năng lượng?)

To save energy, we can walk to school, wear warmer clothes and turn off lights and appliances when we don’t need them. 

(Để tiết kiệm năng lượng, chúng ta có thể đi bộ đến trường, mặc quần áo ấm hơn và tắt đèn và các thiết bị khi không cần đến.)

Bài 4

4. What can we do to save energy? Discuss. Think about home heating and cooling, home appliances and water. Use your answers to prepare a leaflet. Add pictures.

(Chúng ta có thể làm gì để tiết kiệm năng lượng? Bàn luận. Hãy nghĩ về hệ thống sưởi và làm mát nhà, thiết bị gia dụng và nước. Sử dụng câu trả lời của bạn để chuẩn bị một tờ rơi. Thêm hình ảnh.)

WAYS TO SAVE ENERGY

Switch off the lights when you leave a room. Always turn off your TV or other devices, don’t leave them on standby. The more electricity we use the more fossil fuels we burn. 

Turn off the tap while brushing your teeth. Take a shower instead of taking a bath. Water is important and we shouldn’t waste it. 

(CÁC CÁCH TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

Tắt đèn khi bạn rời khỏi phòng. Luôn tắt TV hoặc các thiết bị khác, không để chúng ở chế độ chờ. Chúng ta càng sử dụng nhiều điện thì càng đốt nhiều nhiên liệu hóa thạch.

Tắt vòi trong khi đánh răng. Hãy tắm vòi hoa sen thay vì tắm bồn. Nước rất quan trọng và chúng ta không nên lãng phí nó.)

Bài 5

5. What is the future energy? Collect information. Tell the class.

(Năng lượng tương lai là gì? Thu thập thông tin. Nói cho cả lớp.)

Lời giải chi tiết:

Future Energy focuses on all the types of energy available to us, taking into account a future involving a reduction in oil and gas production and the rapidly increasing amount of carbon dioxide in our atmosphere.

(Năng lượng Tương lai tập trung vào tất cả các dạng năng lượng có sẵn cho chúng ta, có tính đến một tương lai liên quan đến việc giảm sản lượng dầu và khí đốt và lượng carbon dioxide tăng nhanh trong bầu khí quyển của chúng ta.)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close