Tiếng Anh 7 4. Going Green

Read the quotation below. Do you agree? How can it be related to the text? Read the text to check.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Read the quotation below. Do you agree? How can it be related to the text? Read the text to check.

(Đọc phần trích dẫn dưới đây. Bạn có đồng ý không? Làm thế nào nó có thể liên quan đến văn bản? Đọc văn bản để kiểm tra.)


(Có đủ mọi thứ cho nhu cầu của con người nhưng không đủ cho lòng tham

                         Mohandas K. Gandhi)

Lời giải chi tiết:

If we only take what we need, there would be enough resources for everyone. However, people often buy far too many clothes and shop for no reason. This greed damages the environment. 

(Nếu chúng ta chỉ lấy những gì chúng ta cần, sẽ có đủ nguồn lực cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, mọi người thường mua quá nhiều quần áo và mua sắm mà không có lý do. Lòng tham này phá hủy môi trường.)

Bài 2

Video

Where did you get that?


In 2019, in the UK, people throw away over 800,000 tonnes of clothing. While recycling cloth is a great start, it is 1) __________ better for the environment if we actually reuse our old clothes first. Here are a 2) __________  ways.


⊳ Before you decide to throw your favourite old white T-shirt in the rubbish, think about 3)__________ you could change it yourself. Paint it, embroider it, stamp it, dye it, the options are limitless.

⊳ Now you don't 4) __________ to say goodbye to your old blue jeans. Using the most basic sewing skills, a few buttons, ribbons and lace you can quickly make a fantastic denim handbag.


⊳ We all know that inexpensive high street fashion is the easiest 5) __________ to update your wardrobe, but these clothes wear out very quickly. When you can, buy clothes that are high-quality or buy vintage clothes.

embroider: thêu

stamp: tem

dye: nhuộm

sewing: may vá

lace: ren 

vintage: cổ điển

2. Read the text again. Fill in each gap with ONE appropriate word. Compare with your partner.

(Đọc lại đoạn văn bản. Điền vào mỗi chỗ trống với một từ thích hợp. So sánh với bạn của bạn.)

Lời giải chi tiết:

 1 . much

 2. few

 3. how

 4. need/have

 5. way

Where did you get that?

In 2019, in the UK, people throw away over 800,000 tonnes of clothing. While recycling cloth is a great start, it is 1) much better for the environment if we actually reuse our old clothes first. Here are a 2) few ways.

 

⊳ Before you decide to throw your favourite old white T-shirt in the rubbish, think about 3) how you could change it yourself. Paint it, embroider it, stamp it, dye it, the options are limitless.

⊳ Now you don't 4) need/ have to say goodbye to your old blue jeans. Using the most basic sewing skills, a few buttons, ribbons and lace you can quickly make a fantastic denim handbag.

 

⊳ We all know that inexpensive high street fashion is the easiest 5) way to update your wardrobe, but these clothes wear out very quickly. When you can, buy clothes that are high-quality or buy vintage clothes.


Tạm dịch:

Bạn lấy thứ đó ở đâu?

Vào năm 2019, ở Anh, mọi người vứt bỏ hơn 800.000 tấn quần áo. Mặc dù tái chế vải là một bước khởi đầu tuyệt vời, nhưng sẽ tốt hơn nhiều cho môi trường nếu chúng ta thực sự tái sử dụng quần áo cũ trước tiên. Đây là một vài cách.

 

Trước khi bạn quyết định vứt chiếc áo phông trắng cũ yêu thích của mình vào thùng rác, hãy nghĩ về cách bạn có thể tự mình thay đổi nó. Sơn nó, thêu nó, đóng dấu nó, nhuộm nó, có vô số cách.

Bây giờ bạn không cần/phải nói lời tạm biệt với chiếc quần jean xanh cũ của mình. Sử dụng những kỹ năng may cơ bản nhất, một vài chiếc cúc, ruy băng và ren, bạn có thể nhanh chóng tạo ra một chiếc túi xách denim tuyệt vời.

 

Tất cả chúng ta đều biết rằng thời trang đường phố rẻ tiền là cách dễ dàng nhất để cập nhật tủ quần áo của bạn, nhưng những bộ quần áo này sẽ nhanh hỏng. Khi bạn có thể, hãy mua quần áo chất lượng cao hoặc mua quần áo vintage.

Bài 3

3. Match the subheadings (A-C) in the text to the paragraphs (1-3).

(Nối các tiêu đề phụ (A- C) trong đoạn văn bản với các đoạn trích (1- 3).

A. Create a One-of-a-kind Fashion Accessory

(Tạo một phụ kiện thời trang độc nhất vô nhị)

B. Buy Smart

(Mua sắm thông minh)

C. Get into Do-it-yourself Fashion

(Tham gia thời trang DIY (làm thủ công))

Lời giải chi tiết:

 1. C

 2. A

 3. B

Bài 4

4. How can we reuse clothes? Use the information in the text to tell the class. Compare with a partner.

(Làm thế nào chúng ta có thể tái sử dụng quần áo? Sử dụng thông tin trong văn bản để nói với cả lớp. So sánh với bạn cặp.)

Lời giải chi tiết:

We can reuse our old clothes by dyeing or embroidering them.We can also make handbags from the material of old clothing. We can buy vintage clothing instead of new clothes when we want to update our wardrobes. 

(Chúng ta có thể tái sử dụng quần áo cũ bằng cách nhuộm hoặc thêu chúng, cũng có thể làm túi xách từ chất liệu của quần áo cũ. Chúng ta có thể mua quần áo vintage thay vì quần áo mới khi chúng ta muốn cập nhật tủ quần áo của mình.)

Bài 5

5. How often do you go shopping for clothes? What do you usually do with your old clothes and shoes? Discuss with your partner.

(Bạn thường đi mua sắm quần áo như thế nào? Bạn thường làm gì với quần áo và giày cũ của bạn? Thảo luận với bạn cặp.)

Lời giải chi tiết:

A: I go shopping at least once a month. I give my old clothes to my little sister and my cousins.

B: I go shopping about once every three months. I give my old clothes to an orphanage in our city. 

(A: Tôi đi mua sắm ít nhất một lần một tháng. Tôi đưa quần áo cũ của tôi cho em gái tôi và các em họ của tôi.

B: Tôi đi mua sắm khoảng ba tháng một lần. Tôi tặng quần áo cũ của mình cho một trại trẻ mồ côi trong thành phố của chúng tôi.)

Bài 6

6. Tie-dye a T-shirt at home.

(Tự nhuộm áo phông ở nhà.)

 

What you need (Bạn cần:)

• a T-shirt (one that you no longer wear!)

(Một chiếc áo phông bạn không còn mặc)

• dye (any colour(s) you want) 

(màu nhuộm (bất cứ màu nào bạn muốn))

• elastic bands

(dây cao su)

• rubber gloves

(găng tay cao su)


INSTRUCTIONS (HƯỚNG DẪN)

1. Wash a white T-shirt in cold water and place it on a flat surface. 

2. Tie knots in the T-shirt or twist parts of it and secure with elastic bands.

3. Prepare the dye according to the packet instructions (make sure you wear rubber gloves!). Place the T-shirt in the dye for 15-20 minutes. 

4. Remove it from the dye and rinse in cold running water. Carefully untie the knots or remove the elastic bands and ... WOW, you've got a new super-cool T-shirt!

(1. Giặt áo phông trắng trong nước lạnh rồi đặt lên mặt phẳng.

2. Buộc các nút thắt trong áo phông hoặc vặn các phần của áo và cố định bằng dây thun.

3. Chuẩn bị thuốc nhuộm theo hướng dẫn trên gói (hãy chắc chắn rằng bạn đeo găng tay cao su!). Đặt áo phông vào thuốc nhuộm trong 15-20 phút.

4. Lấy áo ra khỏi thuốc nhuộm và xả trong vòi nước lạnh. Cẩn thận tháo các nút thắt hoặc tháo dây thun và ... WOW, bạn đã có một chiếc áo phông mới cực chất!)

 

(Một chiếc áo phông 100% cotton hữu cơ = khoảng 12,2 kg CO2  gửi vào khí quyển (để đến cửa hàng bạn mua nó, chiếc áo đã sử dụng 23.000 km + 34 kilowatt giờ năng lượng để tạo ra nó)

 

Một chiếc áo phông cổ điển = 0 kg CO₂!)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close