Tiếng Anh 7 Writing 2. A paragraph about an event

Read the task. Underline the key words, then complete the sentences.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Read the task. Underline the key words, then complete the sentences.

(Đọc bài. Gạch chân dưới các từ khóa, sau đó hoàn thành các câu.)

You attended a special sports event at your school. Write a paragraph describing it (about 60- 80 words). Include its name, the place, the date and the activities.

Lời giải chi tiết:

You attended a special sports event at your school. Write a paragraph describing it (about 60- 80 words). Include its name, the place, the date and the activities.

 

(Bạn đã tham dự một sự kiện thể thao đặc biệt ở trường của bạn. Viết đoạn văn miêu tả sự việc (khoảng 60- 80 từ). Bao gồm tên, địa điểm, ngày tháng và các hoạt động.)

1. You should write a paragraph.

(Bạn nên viết một đoạn văn.)

2. It should be about a sports event.

(Nó là một sự kiện thể thao.)

3. You have to write between 60- 80 words.

(Bạn cần viết từ 60- 80 từ.)

4. You should include the name, the place, the date and the activities.

(Bạn nên bao gồm tên, địa điểm, thời gian và các hoạt động.)

Bài 2

2. Read the model. Copy the spidergram into your notebook and complete it with information from the model.

(Đọc các đoạn mẫu. Sao chép sơ đồ vào vở của bạn và hoàn thành nó với các thông tin từ bài mẫu.)

Last week, I attended the Little Olympics. It was a fantastic event! It took place on our huge school playing field on Friday, 24th June. The day started with an amazing parade. Then, we competed in Olympic sports. My favourite was the team race at the end-the whole school gathered around the track to cheer the runners on. The Little Olympics was great! Everyone came together and had a lot of fun.

Writing Tip Using adjectives

We can use a variety of adjectives to make our description more interesting to the reader. 

(Mẹo viết 

Sử dụng tính từ

Chúng ta có thể sử dụng nhiều tính từ khác nhau để làm cho bài viết của chúng ta trở nên thú vị hơn đối với người đọc.)

 

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Tuần trước, tôi đã tham dự một Thế vận hội nhỏ. Đó là một sự kiện tuyệt vời! Nó diễn ra trên sân chơi lớn của trường chúng tôi vào thứ Sáu, ngày 24 tháng Sáu. Ngày bắt đầu với một cuộc diễu hành tuyệt vời. Sau đó, chúng tôi thi đấu các môn thể thao Olympic. Tôi thích nhất là cuộc đua đồng đội cuối cùng, cả trường tập trung quanh đường đua để cổ vũ cho các vận động viên. Thế vận hội thật tuyệt vời! Mọi người đã đến với nhau và có rất nhiều niềm vui.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 3

3. Which adjective does the writer use to describe the event? the school playing field? the parade?

(Người viết sử dụng tính từ nào để miêu tả sự kiện? sân chơi của trường? cuộc diễu hành?)

Lời giải chi tiết:

fantastic event, huge playing field, amazing parade

(sự kiện tuyệt vời, sân chơi lớn, cuộc diễu hành tuyệt vời.)

Bài 4

4. Fill in each gap with amazing, peaceful, small or hot.

(Điền vào chỗ trống bằng amazing , peaceful, small hoặc hot.)

1. My school sports day was a(n) _______ event because there were only 50 students at my school. 

2. It was in July, so it was on a(n) _______ day.

3. The gymnastics competition was my favourite part - the students did _______ tricks!

4. Last year, the taekwondo club did a show. It was very _______ and everyone was quiet while we watched it.

Lời giải chi tiết:

1. My school sports day was a(n) small event because there were only 50 students at my school. 

(Ngày hội thể thao ở trường của tôi là một sự kiện nhỏ vì chỉ có 50 học sinh ở trường tôi.)

2. It was in July, so it was on a(n) hot day.

(Đó là vào tháng Bảy, vì vậy ngày hôm đấy rất nóng.)

3. The gymnastics competition was my favourite part - the students did amazing tricks!

(Cuộc thi thể dục dụng cụ là phần thi yêu thích của tôi - các học sinh đã thực hiện những thủ thuật tuyệt vời!)

4. Last year, the taekwondo club did a show. It was very peaceful and everyone was quiet while we watched it.

(Năm ngoái, câu lạc bộ taekwondo đã có một buổi biểu diễn. Nó rất yên bình và mọi người đều yên lặng trong khi chúng tôi xem nó.)

Bài 5

5. Brainstorming: Copy the spidergram in Exercise 2 into your notebook. Complete it with information about a special sports event at your school.

(Động não: Sao chép sơ đồ hình nhện ở bài tập 2 vào vở. Hoàn thành nó với thông tin về một sự kiện thể thao đặc biệt ở trường của bạn.)

Lời giải chi tiết:

Bài 6

6. Use your notes in Exercise 5 and the phrases from the Useful Language box to write a paragraph about a special sports event at your school.

(Sử dụng ghi chú của bạn trong Bài tập 5 và các cụm từ trong hộp Ngôn ngữ hữu dụng để viết một đoạn văn về một sự kiện thể thao đặc biệt ở trường của bạn.)

 

Event

- sports event - end of school year celebration 

- basketball tournament, etc.

Place 

- at the school playground/local swimming pool/basketball court/gym, etc.

Date

- in May/June, etc. - just before the school closed for the summer holidays

Activities

- play basketball - compete with other schools 

- have a contest

We can use a variety of adjectives to make our description more interesting to the reader.

Phương pháp giải:

Ngôn ngữ hữu dụng

Sự kiện

- sự kiện thể thao - cuối lễ kỷ niệm năm học

- giải đấu bóng rổ, v.v.

Địa điểm

- tại sân chơi của trường/ hồ bơi địa phương/ sân bóng rổ/ phòng tập thể dục, v.v.

Ngày

- vào tháng 5/ tháng 6, v.v. - ngay trước khi trường đóng cửa nghỉ hè

Các hoạt động

- chơi bóng rổ - cạnh tranh với các trường khác

- có một cuộc thi đấu 

Chúng ta có thể sử dụng nhiều tính từ khác nhau để làm cho bài viết của chúng ta trở nên thú vị hơn đối với người đọc.

Lời giải chi tiết:

Last month, I attended All Schools Sports Day at the local sports stadium. It was on 10th June and all the schools in the area took part in the event. 

The day started with a big parade. Then, the students competed in games and sports with other schools. At the end of the events, there was a fun race- the head teachers from each school raced against each other! All Schools Sports Day was a great event. Everyone loved it. 

(Tháng trước, tôi đã tham dự Ngày hội thể thao của tất cả các trường học tại sân vận động thể thao địa phương. Đó là vào ngày 10 tháng 6 và tất cả các trường học trong khu vực đã tham gia sự kiện này.

Ngày bắt đầu với một cuộc diễu hành lớn. Sau đó, học sinh thi đấu các trò chơi và thể thao với các trường khác. Vào cuối các sự kiện, có một cuộc đua vui nhộn - các giáo viên hiệu trưởng của mỗi trường đua với nhau! Ngày hội thể thao của tất cả các trường học là một sự kiện tuyệt vời. Mọi người đều yêu thích nó.)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close