Tiếng Anh 7 Songs Unit 1

1. Listen to the song and fill in each gap with one of these adjectives: cultural, cheerful, colourful, enjoyable. Then sing along. 2. How is the saying related to the song?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen to the song and fill in each gap with one of these adjectives: cultural, cheerful, colourful, enjoyable. Then sing along.

(Nghe bài hát và điền vào chỗ trống các từ: cultural, cheerful, colourful, enjoyable. Sau đó hát theo.)

Our World of Difference

Your world, my world,

Wonderful!

Different countries, different cities, 

1) ______!

Light people, dark people, Beautiful!

North, south, east, west,

2) ______!

Our wonderful world of difference 

With all its colours and shapes,

Our wonderful world of difference,

Where all of us have a place!

Your world, my world,

Wonderful!

Sweet tastes, sour tastes,

3) ______!

Happy places, happy faces, 

4) ______!

Young people, old people, 

Respectful!

 


Lời giải chi tiết:

1. Colorful

2. Cultural

3. Enjoyable

4. Cheerful

Our World of Difference

Your world, my world,

Wonderful!

Different countries, different cities, 

1) Colorful!

Light people, dark people, Beautiful!

North, south, east, west,

2) Cultural!

Our wonderful world of difference 

With all its colours and shapes,

Our wonderful world of difference,

Where all of us have a place!

Your world, my world,

Wonderful!

Sweet tastes, sour tastes,

3) Enjoyable!

Happy places, happy faces, 

4) Cheerful!

Young people, old people, 

Respectful!

Tạm dịch:

Thế giới khác biệt của chúng ta

Thế giới của bạn, thế giới của tôi,

Thật tuyệt vời!

Các quốc gia khác nhau, các thành phố khác nhau,

1) Tràn ngập sắc màu!

Người ngoài ánh sáng, người trong bóng tối, 

Tuyệt đẹp!

Bắc Nam Đông Tây,

2) Văn hóa!

Thế giới tuyệt vời của sự khác biệt, 

Với tất cả màu sắc và hình dạng,

Thế giới khác biệt tuyệt vời của chúng ta,

Nơi tất cả chúng ta cùng ở một chốn!

Thế giới của bạn, thế giới của tôi,

Tuyệt vời!

Vị ngọt, vị chua,

3) Thú vị!

Những nơi vui vẻ, những khuôn mặt hạnh phúc,

4) Vui vẻ!

Người trẻ, người già,

Kính trọng!

 

Bài 2

2. How is the saying related to the song?

(Câu nói có liên quan đến bài hát như thế nào?)

“A lot of different flowers make a bouquet.”

(Nhiều bông hoa tạo nên một bó hoa.”

 

Lời giải chi tiết:

Different people and their cultures make the world a beautiful place just as different types of flowers make a bouquet beautiful. 

(Con người và văn hóa khác nhau khiến cho thế giới trở thành một nơi tươi đẹp như nhiều loài hoa tạo nên một bó hoa tuyệt đẹp.)


 • Tiếng Anh 7 Songs Unit 2

  1. Read the title of the song. Think of five words you expect to appear in the song and write them down in your notebook. 2. Listen to the song. Which words in your list in Exercise 1 are in your list in Exercise 1 are in the song? Then sing along. 3. Write another verse for the song.

 • Tiếng Anh 7 Songs Unit 3

  1. The words/phrases below are from the song. What is the about? 2. According to the song, what makes a good party?

 • Tiếng Anh 7 Songs Unit 4

  1. Write down ten verbs related to technology in your notebook. 2. Listen to the song. Which of the verbs in your list appear in the song? Then sing along. 3. Imagine you had no devices for a day. What would it be like?

 • Tiếng Anh 7 Songs Unit 5

  1. Listen and fill in the missing words. Then sing along. 2. According to the song, what is holiday time? Is it the same to you?

 • Tiếng Anh Songs Unit 6

  1. Listen to the song and choose the correct word. Then sing along. 2. Draw or find a picture to illustrate the song. Present your picture to the class. Explain what it means.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close