Tiếng Anh 7 Going Green 2. Lean Green

Read the title of the text. How can it be related to the pictures? Read and check.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Read the title of the text. How can it be related to the pictures? Read and check.

(Đọc tiêu đề của văn bản. Làm thế nào nó có thể được liên quan đến các hình ảnh? Đọc và kiểm tra.)


Lean Green

Did you know that you can get fit and help the planet 1) ___________ the same time? You'll look and feel great, and the Earth will thank you!

1. Walk 2) ___________  cycle, don't drive. Cars use fuel and send loads of dangerous gases into the air that we breathe. Walking and cycling are great exercise for your legs and your lungs.


2. Jog or run in the great outdoors. Using a running machine in a gym or at your house may 3) ___________ good exercise, but it may use up energy. Get a fantastic aerobic workout and enjoy nature as you complete your daily run or jog outside.


3. Work in the family garden. Planting will get arms toned and in shape in no time. Spreading compost on your plants and flowers means they'll need 4) ___________ water and you'll get a real all-over workout, 5) ___________.


lungs: phổi 

toned: săn chắc

in shape: giữ dáng

workout: tập thể dục

Lời giải chi tiết:

The title refers to keeping in shape and the environment. It is related to the pictures of people exercising and doing outdoor activities. 

(Tiêu đề đề cập đến việc giữ dáng và môi trường. Nó có liên quan đến hình ảnh mọi người tập thể dục và hoạt động ngoài trời.)

Bài 2

2. Read the text again. Fill in each gap with ONE appropriate word. Compare with your partner.

(Đọc văn bản một lần nữa. Điền vào mỗi chỗ trống bằng MỘT từ thích hợp. So sánh với bạn làm chung của bạn.)

Lời giải chi tiết:

 1. at

 2. or

3. be 

4. less 

5. too 

Lean Green

Did you know that you can get fit and help the planet 1) at the same time? You'll look and feel great, and the Earth will thank you!

1. Walk 2) or  cycle, don't drive. Cars use fuel and send loads of dangerous gases into the air that we breathe. Walking and cycling are great exercise for your legs and your lungs.

 

2. Jog or run in the great outdoors. Using a running machine in a gym or at your house may 3) be good exercise, but it may use up energy. Get a fantastic aerobic workout and enjoy nature as you complete your daily run or jog outside.


3. Work in the family garden. Planting will get arms toned and in shape in no time. Spreading compost on your plants and flowers means they'll need 4) less water and you'll get a real all-over workout, 5) too.

Tạm dịch: 

Sống xanh

Bạn có biết rằng bạn có thể tập thể dục và giúp đỡ hành tinh cùng một lúc không? Bạn sẽ trông thật tuyệt và Trái đất sẽ cảm ơn bạn!

1. Đi bộ hoặc đạp xe, không lái xe. Ô tô sử dụng nhiên liệu và thải vô số khí nguy hiểm vào không khí mà chúng ta hít thở. Đi bộ và đạp xe là những bài tập thể dục tuyệt vời cho chân và phổi của bạn.


2. Chạy bộ hoặc chạy ngoài trời là hoạt động ngoài trời tuyệt vời. Sử dụng máy chạy trong phòng tập thể dục hoặc tại nhà của bạn có thể là bài tập tốt, nhưng nó có thể sử dụng năng lượng. Tập thể dục nhịp điệu rất tuyệt vời và tận hưởng thiên nhiên sau khi bạn hoàn thành việc chạy bộ hàng ngày hoặc chạy bộ ngoài trời.


3. Làm việc trong khu vườn của gia đình. Việc trồng cây sẽ giúp cánh tay săn chắc và giữ dáng. Rải phân trộn lên cây và hoa của bạn có nghĩa là chúng sẽ cần ít nước hơn và bạn sẽ có được một buổi tập luyện toàn diện thực sự. 

Bài 3

3. Read the text and say how you can get fit and help the environment at the same time.

(Đọc văn bản và nói cách bạn có thể phù hợp và đồng thời giúp ích cho môi trường.)

Lời giải chi tiết:

We can get fit and help the environment at the same time by walking and cycling instead of driving to places. We can also do outdoor activities, like gardening. 

(Chúng ta có thể rèn luyện sức khỏe và giúp ích cho môi trường bằng cách đi bộ và đi xe đạp thay vì lái xe đến các địa điểm. Chúng ta cũng có thể thực hiện các hoạt động ngoài trời, như làm vườn.)

Bài 4

4. Is your fitness programme green? What else can you do to get fit and help the environment at the same time? Discuss.

(Chương trình thể dục của bạn thân thiện với môi trường không? Bạn có thể làm gì khác để có được sống khỏe và đồng thời giúp ích cho môi trường? Bàn luận.)

Giving advice (Đưa lời khuyên)

 

• You can.... (bạn có thể …)

• Why don't you ...? (Tại sao bạn không?)

• You can also.... (Bạn cũng có thể …)

Lời giải chi tiết:

My fitness programme is green because I play a lot of outdoor sports like football and basketball. I also like riding my bike in the park and I never go to the gym. In order to get fit and help the environment at the same time, we can use the stairs instead of the lift. Another idea is to take part in clean- up days, so you can exercise and save the environment at the same time. 

(Chương trình thể dục của tôi rất thân thiện với môi trường  vì tôi chơi rất nhiều môn thể thao ngoài trời như bóng đá và bóng rổ. Tôi cũng thích đạp xe trong công viên và tôi không bao giờ đến phòng tập thể dục. Để có được sự phù hợp và giúp ích cho môi trường, chúng ta có thể sử dụng cầu thang bộ thay vì thang máy. Một ý tưởng khác là tham gia vào những ngày làm sạch để bạn có thể tập thể dục và bảo vệ môi trường cùng một lúc.)

Bài 5

5. Use the information in the text to advise your friend to follow a green fitness programme. Think about: positive impact on the environment, how it will help your friend get fit.

(Sử dụng thông tin trong văn bản để khuyên bạn của bạn theo một chương trình thể dục thân thiện đến môi trường. Hãy suy nghĩ về: tác động tích cực đến môi trường, nó sẽ giúp bạn của bạn khỏe mạnh như thế nào.)

Lời giải chi tiết:

You can follow a green fitness programme because you will help the environment and get fit as well. By riding your bike or walking, you exercise and reduce emissions from cars. Alsom by exercising outside, you get fresh air and don’t use electricity. Other activities, like gardening, are great ways to get exercise and help the environment at the same time. 

(Bạn có thể theo một chương trình thể dục xanh vì bạn sẽ giúp ích cho môi trường và có được sức khỏe tốt. Bằng cách đi xe đạp hoặc đi bộ, bạn tập thể dục và giảm lượng khí thải từ ô tô. Thật đáng tiếc bằng cách tập thể dục bên ngoài, bạn sẽ có được không khí trong lành và không sử dụng điện. Các hoạt động khác, như làm vườn, là những cách tuyệt vời để tập thể dục và đồng thời giúp ích cho môi trường.)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close