Tiếng Anh 7 Unit 6 6. Right on!

1. It’s Environment Day at your school. Create a poster about what we can do to protect the environment. 2. Use the poster in Exercise 1 to give a presentation to the class. 3. Explain the quote. 4. It’s Earth Day at your school. Think of activities to celebrate it. e.g. plant trees, watch documentaries, create green art, etc. The class selects three of the ideas.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Project Time 6 (Thời gian dự án 6)

1. It’s Environment Day at your school. Create a poster about what we can do to protect the environment.

(Đây là Ngày Môi Trường tại trường của bạn. Tạo một tấm áp phích về những gì chúng ta có thể làm để bảo vệ môi trường.)

Environment Day

Use less water.

Walk or ride our bikes.

Grow our own fruit and vegetables.

Tạm dịch:

((Ngày Môi Trường)

Sử dụng ít nước. 

Đi bộ hoặc đi xe đạp.

Tự trồng các loại trái cây và rau củ.)

 Bài 2

Presentation Skills (Kỹ năng thuyết trình)

2. Use the poster in Exercise 1 to give a presentation to the class.

(Sử dụng áp phích ở bài 1 để thuyết trình trước lớp.)


Lời giải chi tiết:

As David Orr said: "When we heal the Earth, we heal ourselves." But how can we start healing the Earth? What can we do in our daily lives to protect the environment? At home, we can use less water by having showers or turning off the tap when we brush our teeth. To save electricity, we can turn off the lights when we leave a room and switch off all electrical devices that are on standby. We shouldn't waste food. We should only buy as much as we need and use what is left on our plates for compost. Outside the home, we should walk or ride our bikes instead of driving everywhere. We can also organise special events to plant trees and pick up litter. Finally, at school, we can use energy-efficient light bulbs and grow our own fruit and vegetables in a school greenhouse. There are so many ways for us to protect the environment. Start right here and right now. We should all help. Thanks for listening.


(Như David Orr đã nói: "Khi chúng ta chữa lành Trái đất, chúng ta tự chữa lành cho chính mình."  Nhưng làm thế nào chúng ta có thể bắt đầu chữa lành Trái đất? Chúng ta có thể làm gì trong cuộc sống hàng ngày để bảo vệ môi trường? Ở nhà, chúng ta có thể sử dụng ít nước hơn bằng cách tắm vòi hoa sen hoặc tắt vòi khi đánh răng. Để tiết kiệm điện, chúng ta có thể tắt đèn khi ra khỏi phòng và tắt tất cả các thiết bị điện đang ở chế độ chờ. Chúng ta không nên lãng phí thức ăn. Chúng ta chỉ nên mua nhiều nhất những thứ chúng ta cần và sử dụng thức ăn thừa để làm phân trộn. Ngoài nhà, chúng ta nên đi bộ hoặc đi xe đạp thay vì lái xe khắp nơi. Chúng ta cũng có thể tổ chức các sự kiện đặc biệt để trồng cây và nhặt rác. Cuối cùng, ở trường, chúng ta có thể sử dụng bóng đèn tiết kiệm năng lượng và tự trồng rau quả trong nhà kính của trường. Có rất nhiều cách để chúng ta bảo vệ môi trường. Bắt đầu ngay tại đây và ngay bây giờ. Tất cả chúng ta nên giúp đỡ. Cảm ơn vì đã lắng nghe.)


Bài 3

Values (Các giá trị)

3. Explain the quote. (Giải thích câu trích dẫn.)

No water, no life.

No blue, no green.

                   Sylvia Earle


Lời giải chi tiết:

I think the quotation from Sylvia Earle means that there would be no blue seas and green trees without water.

(Tôi nghĩ câu trích dẫn từ Sylvia Earle có nghĩa là sẽ không biển xanh và cây xanh nếu không có nước.)


Bài 4

4. It’s Earth Day at your school. Think of activities to celebrate it. e.g. plant trees, watch documentaries, create green art, etc. The class selects three of the ideas. 

(Đây là Ngày Trái Đất ở trường bạn. Nghĩ đến các hoạt động để kỷ niệm ngày này. Ví dụ: trồng cây, xem phim tài liệu, sáng tạo các tác phẩm xanh, … . Cả lớp chọn ra 3 ý tưởng.)

 

Lời giải chi tiết:

clean up the local park, have a talk about the environment, create a school garden, switch off all electricity for an hour, … .

(dọn dẹp công viên địa phương, tổ chức trò chuyện về môi trường, sáng tạo vườn trường, tắt các thiết bị điện trong 1 tiếng, … .


 • Tiếng Anh 7 Unit 6 6. Progress check

  1. Fill in each gap with deforestation, pollution, endangered, plastic or organic. 2. Choose the correct option. 3. Choose the correct option. 4. Choose the correct option. 5. Put the verbs in brackets into the correct tense. 6. Listen to some information about Earth Day at a secondary school. For questions (1- 4), choose the correct answer (A, B or C). 7. Read the text. Decide if the statements are R (right), W (wrong) or DS (doesn’t say). 8. Match the sentences to make exchanges. 9. Imagine

 • Tiếng Anh 7 Unit 6 6. CLIL

  1. What can you do to help the environment in your daily life? Read through to find out. 2. Read the text and fill in the missing prepositions. Listen and check. 3. What is the purpose of the text: to answer? to persuade? to inform? Is it helpful for you? Why? 4. Decide on some community service activities. Present your ideas to the class. Then, the class decides on the best ten ones.

 • Tiếng Anh 7 Unit 6 6f. Skills

  1. Listen to the sounds. Where are you? What can you see? How do you feel? 2. What tasks can volunteers do when they visit Yosemite National Park? Listen and read to find out. 3. Read the text. For questions (1- 4), choose the correct answer (A, B or C). 4. What makes Wendy an eco- teen? Tell your partner. 5. Listen and repeat. 6. Which of volunteer tasks in Exercise 5 are chores?Choose the correct answer (A, B or C). 7. Listen to an announcement. For questions (1- 4), choose the correct answer

 • Tiếng Anh 7 Unit 6 6e. Grammar

  1. Complete the sentences with and, or or but. 2. Rewrite the sentences using the words in brackets. 3. Start a sentence. Your partner completes it using so or because. 4. Join the sentences using the words in brackets. 5. Fill in each gap with and, or, but, so, because, although or however. 6. Start or say a sentence. Your partner continues using although or however.

 • Tiếng Anh 7 Unit 6 6d. Everyday English

  1. a) Listen and read the dialogue. What are Amelia’s suggestions? b) Which phrases/sentences do we use to ask for suggestions? to agree? to disagree? 2. Read the dialogue aloud. Mind your intonation and rhythm. 3. Act out a dialogue similar to the one in Exercise 1. Use the prompts below for the underlined phrases/sentences. Mind the sentences stress.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close