Tiếng Anh 7 Unit 4 4c. Vocabulary

1. Match the pictures (1- 7) to the words in the list (A- G). Listen and check, then repeat. 2. Complete the sentences with the words from Exercise 1. 3. What’s wrong with Helen’s computer?Listen and write in your notebook. 4. Have you got a computer at home? Which of the parts above has it got? Tell your partner

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Computers (Các bộ phận trong máy tính) 

1. Match the pictures (1- 7) to the words in the list (A- G). Listen and check, then repeat.

(Nối các bức tranh (1- 7) với các từ (A- G). Nghe và kiểm tra, sau đấy nhắc lại.)


Phương pháp giải:

A screen: màn hình

B tower: thân máy

C mouse: chuột

D router: bộ định tuyến

E: speakers: loa

F keyboard: bàn phím

G USB flash drive: bộ nhớ USB


Lời giải chi tiết:

1. D

3. E

5. C

7. B

2. A 

4. F

6. G

 

Bài 2

2. Complete the sentences with the words from Exercise 1.

1. You need a _____________ to connect to the Internet.

2. To choose an item on the _____________, you mút click on it with your _____________ .

3. Most of the important parts of a computer are in a _____________ .

4. Please copy the files to my _____________ .

5. I can’t listen to the song; my _____________ don’t work.

6. Use your _____________ to type in your homework.

 

Lời giải chi tiết:

1. router

3. tower

5. speakers

2. screen/ mouse

4. USB flash drive

6. keyboard

1. router

You need a router to connect to the Internet.

(Bạn cần bộ định tuyến để kết nối Internet.)

2. screen/ mouse

To choose an item on the screen, you must click on it with your mouse.

(Để chọn một mục trên màn hình, bạn phải nhấp vào mục đó bằng chuột.)

3. Most of the important parts of a computer are in a tower.

(Hầu như các bộ phận quan trọng của máy tính nằm ở thân máy.)

4. Please copy the files to my USB flash drive.

(Hãy sao chép các tệp vào thẻ nhớ USB của tôi.)

5. I can’t listen to the song; my speakers don’t work.

(Tôi không thể nghe nhạc, loa của tôi bị hư.)

6. Use your keyboard to type in your homework.

(Sử dụng bàn phím để gõ bài tập về nhà của bạn.)

 

Bài 3

 Listening (Phần nghe)

3. What’s wrong with Helen’s computer?

Listen and write in your notebook.

(Có chuyện gì xảy ra với máy tính của Helen? 

Nghe và viết vào vở của bạn.)


Lời giải chi tiết:

The computer isn’t working and there’s nothing on the screen. It looks like there is a problem with the tower. 

(Máy tính bị hư và màn hình máy tính không hiển thị. Có vẻ thân máy có vấn đề.)


Bài 4

4. Have you got a computer at home? Which of the parts above has it got? Tell your partner. 

(Bạn có máy tính ở nhà chưa? Nó có những phần nào ở trên?)


Lời giải chi tiết:

I have got a computer at home. It has got a tower, screen, keyboard, mouse and speakers. I also have got a USB flash drive and a router. 

(Tôi có một máy tính ở nhà. Nó có một thân máy, màn hình, bàn phím, chuột và loa. Tôi cũng có một bộ nhớ USB và một bộ định tuyến.)

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 4d. Everyday Ennglish

  1. Complete the dialogue. Use the sentences (A- E). 2. Listen and check. Then put pictures (a- e) in the correct order. Compare with your partner. 3. Look at the pictures (a- e) and act out the dialogue. Mind your intonation and rhythm.

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 4e. Grammar

  1. Put the verbs in brackets into to- infinitive or infinitive without to. 2. Complete the sentences. Then practise with your partner. 3. Put the verbs in brackets into to- infinitive, infinitive without to or -ing form. 4. Put the verbs in brackets into to- infinitive, infinitive without to or -ing form. 5. Use these words to continue the story.

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 4f. Skills

  1. Do you play video/PC/mobile games? Where do you play them: on a games console? on a computer/laptop? on a smartphone/ tablet? Tell your partner. 2. Look at the pictures. Do you know who these characters are? What special characteristics does each one have? Listen and read to find out. 3. Read the text again and decide whether each sentence (1- 6) is about Link or Sonic. Write L (Link) or S (Sonic). 4. Compare the two charaters in the text in Exercise 2.Which character seems more fun to you?

 • Tiếng Anh Unit 4 4. CLIL

  1. What do we need to do to stay safe on the Internet?Listen and read to find out. 2. Read the text again and complete the sentences. 3. List the ideas in the text under the headings Dos and Don’t in your notebook. Tell the class. 4. What did you know about Internet safety? What did you learn from the text? How can these tips help you? Write a few sentences in your notebook. Tell your partner.

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 4. Right on!

  1. Read the sentences about smartphone etiquette. Which sentences are true for you and which are not? 2. Use the ideas in Exercise 1 to create a leaflet about the Dos and Don’ts of using smartphones. Use photos of drawings. 3. Collect more information about smartphone etiquette. Prepare and give the class a presentation. Think about: 4. Use the verbs to complete the sentences. 5. Are you a good digital citizen? Give examples.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close