Tiếng Anh 7 Songs Unit 3

1. The words/phrases below are from the song. What is the about? 2. According to the song, what makes a good party?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

The sound of laughter fills the air 

Now all our friends are here 

So let's relax and all enjoy 

The party atmosphere

 

The time is right, we're feeling great 

So come on, everyone It's party time, let's celebrate 

Let's all have lots of fun

 

The lights are shining everywhere 

So colourful and bright 

Let's listen to the music play 

And dance all through the night

 

We've got lots of games to play 

And lots of food to try 

Later we can watch and cheer 

As fireworks fill the sky

 

Tạm dịch:

Âm thanh của tiếng cười tràn ngập không gian

Bây giờ tất cả bạn bè đều đã ở đây

Vì vậy, hãy thư giãn và tận hưởng

Không khí bữa tiệc


Đã đến lúc rồi, chúng tôi đều cảm thấy thật tuyệt

Nào, mọi người đã đến giờ tiệc tùng rồi, hãy ăn mừng

Tất cả hãy cùng có thật nhiều niềm vui


Đèn chiếu rạng khắp chốn

Thật đầy màu sắc và tươi sáng

Hãy nghe nhạc và nhảy suốt đêm


Chúng tôi có rất nhiều trò để chơi

Và rất nhiều đồ ăn để thử

Sau đó chúng ta có thể xem và chúc mừng 

Khi pháo hoa lấp đầy bầu trời


Bài 1

1. The words/phrases below are from the song. What is the about?

laughter/friends/ enjoy/party/atmosphere/ celebrate/ fun/ music/ dance/ games/ food/ cheer/ fireworks

Listen and read to find out. 

(Các từ/cụm từ sau lấy từ bài hát. Nó về cái gì? 

tiếng cười/bạn bè/thích thú/bữa tiệc/không khí/kỷ niệm/niềm vui/âm nhạc/nhảy/trò chơi/ăn mừng/pháo hoa.

Nghe và đọc để tìm ra.)

 

Lời giải chi tiết:

It’s about a festival. It can last from one day to many days. Lots of people go there. It’s usually outdoors. There are things to eat and drink and everyone has a lot of fun.

(Đó là về một lễ hội. Nó có thể kéo dài từ một ngày đến nhiều ngày. Rất nhiều người đến đó. Nó thường ở ngoài trời. Có đồ để ăn uống và mọi người ai cũng vui chơi.)


Bài 2

2. According to the song, what makes a good party?

(Theo bài hát, điều gì làm nên một bữa tiệc?)


Lời giải chi tiết:

According to the song, the sound of laughter; the colourful and bright lights; lots of games, lots of food, fireworks make a good party. 

(Theo bài hát, tiếng cười; những ánh đèn rực rỡ đầy màu sắc; rất nhiều trò chơi, nhiều thức ăn, pháo hoa tạo nên một bữa tiệc.)


 • Tiếng Anh 7 Songs Unit 4

  1. Write down ten verbs related to technology in your notebook. 2. Listen to the song. Which of the verbs in your list appear in the song? Then sing along. 3. Imagine you had no devices for a day. What would it be like?

 • Tiếng Anh 7 Songs Unit 5

  1. Listen and fill in the missing words. Then sing along. 2. According to the song, what is holiday time? Is it the same to you?

 • Tiếng Anh Songs Unit 6

  1. Listen to the song and choose the correct word. Then sing along. 2. Draw or find a picture to illustrate the song. Present your picture to the class. Explain what it means.

 • Tiếng Anh 7 Songs Unit 2

  1. Read the title of the song. Think of five words you expect to appear in the song and write them down in your notebook. 2. Listen to the song. Which words in your list in Exercise 1 are in your list in Exercise 1 are in the song? Then sing along. 3. Write another verse for the song.

 • Tiếng Anh 7 Songs Unit 1

  1. Listen to the song and fill in each gap with one of these adjectives: cultural, cheerful, colourful, enjoyable. Then sing along. 2. How is the saying related to the song?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close