Tiếng Anh 7 Songs Unit 4

1. Write down ten verbs related to technology in your notebook. 2. Listen to the song. Which of the verbs in your list appear in the song? Then sing along. 3. Imagine you had no devices for a day. What would it be like?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Connected

Tech,...tech,...tech,... Tech-no,...techno,...techno, 

Techno-lo,... Technolo,... 

Technolo-gy,... Technology!

 

With technology, you can:

Click it, share it, send it, play it 

Scan it, make it, watch it, stream it. 

But don't forget to update it.

 

With technology, you can: 

Save it, read it, keep it, post it 

Print it, solve it, love it, like it. 

You can always stay connected.

 

With technology, you can: 

Print it, solve it, love it, like it 

Install it and upload it. 

But remember! Don't delete it!

 

Tạm dịch: 

Đã kết nối

Tech,...tech,...tech,... Tech-no,...techno,...techno, 

Techno-lo,... Technolo,... 

Technolo-gy,... Technology!

Với công nghệ, bạn có thể:

Nhấp vào nó, chia sẻ nó, gửi nó, chơi với nó

Quét nó, làm việc với nó, xem nó, phát trực tiếp nó.

Nhưng đừng quên cập nhật nó.


Với công nghệ, bạn có thể:

Lưu nó, đọc nó, 

giữ nó, đăng nó

In nó, giải quyết nó, yêu nó, thích nó.

Bạn luôn có thể kết nối.


Với công nghệ, bạn có thể:

In nó, giải quyết nó, yêu nó, thích nó

Cài đặt nó và tải nó lên.

Nhưng hãy nhớ! Đừng xóa nó!


 

Bài 1

1. Write down ten verbs related to technology in your notebook.

(Viết ra 10 động từ liên quan đến công nghệ vào vở của bạn.)


Lời giải chi tiết:

send: gửi

download: tải

type: gõ chữ

click: nhấn

stream: phát sóng

print: in

delete: xóa

update: cập nhật

check: kiểm tra

post: đăng

etc. 

 

Bài 2

2. Listen to the song. Which of the verbs in your list appear in the song? Then sing along.

(Nghe bài hát. Động từ nào trong danh sách của bạn xuất hiện trong bài hát. Sau đó hát theo.)


Bài 3

3. Imagine you had no devices for a day. What would it be like?

(Tưởng tượng bạn không có thiết bị trong 1 ngày. Nó sẽ như thế nào?)


Lời giải chi tiết:

If I had no devices for a day, I think I would be very bored. I like sending text messages to my friends and I often go on the Internet to check out my social media page. If I didn’t have any, I couldn’t do that. I think I would have more free time. 

(Nếu tôi không có thiết bị trong một ngày, tôi nghĩ rằng tôi sẽ rất buồn chán. Tôi thích gửi tin nhắn văn bản cho bạn bè của mình và tôi thường truy cập Internet để xem trang mạng xã hội của mình. Nếu tôi không có, tôi không thể làm điều đó. Tôi nghĩ tôi sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn.)


 • Tiếng Anh 7 Songs Unit 5

  1. Listen and fill in the missing words. Then sing along. 2. According to the song, what is holiday time? Is it the same to you?

 • Tiếng Anh Songs Unit 6

  1. Listen to the song and choose the correct word. Then sing along. 2. Draw or find a picture to illustrate the song. Present your picture to the class. Explain what it means.

 • Tiếng Anh 7 Songs Unit 3

  1. The words/phrases below are from the song. What is the about? 2. According to the song, what makes a good party?

 • Tiếng Anh 7 Songs Unit 2

  1. Read the title of the song. Think of five words you expect to appear in the song and write them down in your notebook. 2. Listen to the song. Which words in your list in Exercise 1 are in your list in Exercise 1 are in the song? Then sing along. 3. Write another verse for the song.

 • Tiếng Anh 7 Songs Unit 1

  1. Listen to the song and fill in each gap with one of these adjectives: cultural, cheerful, colourful, enjoyable. Then sing along. 2. How is the saying related to the song?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close