Tiếng Anh 7 Unit 2 2. CLIL

1. Look at the pictures. Listen and repeat. 2. Read the title of the article and look at the pictures. What medicine can someone find in the kitchen? 4. What is the author’s purpose: to answer? to persuade? to inform? Is the information in the text useful to you? Why? 5. Which medicine in the article did you know about? Do you know any other medicine in the kitchen? Tell your partner.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look at the pictures. Listen and repeat.

(Nhìn vào các bức tranh. Nghe và nhắc lại.)


 

Phương pháp giải:

a headache: đau đầu

a sore throat: đau họng

a stomach ache: đau bụng

a temperature: sốt

a cough: ho 

Bài 2

2. Read the title of the article and look at the pictures. What medicine can someone find in the kitchen?

(Đọc tiêu đề của bài báo và nhìn vào các bức tranh. Loại thuốc mọi người có thể tìm thấy trong phòng bếp là gì?)

Lời giải chi tiết:

lemon: quả chanh

chocolate: sô-cô-la

honey: mật ong

ginger: gừng

mint: bạc hà

Bài 3

3. Read the article again and complete it with the words in Exercise 1. Listen and check. 

(Đọc lại bài báo và hoàn thành nó với các từ trong Bài 1. Nghe và kiểm tra.)

Lời giải chi tiết:

1. headache 2. stomach ache 3. sore throat 4. temperature

Medicine in the kitchen

We all feel sick sometimes. Luckily, lots of things in your kitchen can make you feel better.

Do you usually feel unpleasant in your head? Drink some lemon juice with warm water to stop your 1) headache. 

For a 2) stomach ache, drink some ginger tea. It healthy and good for your stomach. 

Honey can help a 3) sore throat. Add a teaspoon of honey to hot water and drink. It’s good for your throat. 

When you’ve got a 4)  temperature, drink a cup of mint tea to help reduce body temperature. Chocolate has the same ingredients in it as cough syrup, so it can stop a terrible 5) cough. Sounds great, right? 

Tạm dịch:

Thuốc trong nhà bếp

Thi thoảng chúng ta đều cảm thấy mệt mỏi. May mắn thay, có nhiều thứ trong phòng bếp có thể giúp bạn cảm thấy tốt hơn.

Bạn có thường cảm thấy đầu mình không thoải mái không? Uống nước ép chanh với nước ấm có thể giúp bạn ngừng cơn đau đầu

Cho cơn đau bụng, hãy uống một ít trà gừng. Nó lành mạnh và tốt cho bụng của bạn.

Mật ong có thể giúp trị cơn đau họng. Cho một thìa cà phê mật ong vào nước nóng và uống. Nó tốt cho cổ họng của bạn. 

Khi bạn bị sốt, uống một cốc trà xanh có thể giúp giảm nhiệt độ cơ thể.

Sô cô la có chứa các thành phần như thuốc siro ho, vì vậy nó có thể dừng cơn ho nặng. Nghe tuyệt nhỉ? 

Bài 4

4. What is the author’s purpose: to answer? to persuade? to inform? Is the information in the text useful to you? Why? 

(Mục đích của tác giả là gì: để trả lời? để thuyết phục? để thông báo? Thông tin trong văn bản có hữu ích với em không? Vì sao?)

Lời giải chi tiết:

The purpose of the text is to inform. It tells people how to use some medicine in the kitchen for some common health problems. It is very useful to me because I know how to feel better if I have got these health problems. 

(Mục đích của đoạn văn bản nhằm thông báo. Nó chỉ cho mọi người cách sử dụng thuốc trong nhà bếp cho những vấn đề sức khỏe thông thường. Nó rất có ích với tôi vì tôi biết tôi sẽ biết làm thế nào để cảm thấy tốt hơn khi mắc phải những vấn đề sức khỏe này.)


Bài 5

5. Which medicine in the article did you know about? Do you know any other medicine in the kitchen? Tell your partner. 

(Những loại thuốc nào trong bài báo mà bạn biết? Bạn có biết loại thuốc nào trong phòng bếp nữa không? Kể cho bạn của bạn nghe.)


Lời giải chi tiết:

I know the curative effect of honey and chocolate because my mother usually gives me those. I also know that drinking orange juice can help reduce body temperature. 

(Tôi biết về tác dụng chữa bệnh của mật ong và sô cô la vì mẹ tôi thường đưa chúng cho tôi. Tôi cũng biết rằng. uống nước cam có thể giúp giảm nhiệt độ cơ thể.)


 • Tiếng Anh 7 Unit 2 2. Right on!

  1. Collect information about one of the following popular sports in your country. Create a poster, using the following headings to help you. 2. Use the poster in Exercise 1 to give a presentation to the class. 3. Read the list. Which statements are true for you? Can you think of any other benefits? 4. Why should people play a sport? Tell the class.

 • Tiếng Anh 7 Unit 2 2. Progress check

  1. Complete the sentences with do, play or go and one of the words in the list. 2. Fill in each gap with sore, temperature, stomach ache, cold or headache. 3. Choose the correct option. 4. Put the verbs in brackets into the Past Simple. 5. Choose the correct option. 6. Match the sentences to make exchanges. 7. Read the text and decide if the statements are R (right) or W (wrong). 8. Listen to a radio advertisement and fill in the gaps (1-5) in the advert. 9. You attended a special sports even

 • Tiếng Anh 7 Unit 2 2f. Skills

  1. Look at the pictures and read the title of the text. What would you like to know about the school sports day in the UK? Write two questions. Listen and read the text. Does it answer your questions? 2. Read the text again. For questions (1-5), choose the correct answer (A, B, C). 3. Do you find this event interesting? Why? Why not? 4. Listen and repeat 5. Which of these activities would you like to take part in on our school sports day? 6. Read the text again and make notes under the headings

 • Tiếng Anh 7 Unit 2 2e. Grammar

  1. Choose the correct option. Sometimes, both options are correct. 2. Write what James used to/didn’t use to do when he was six. 3. What did your partner use to do when he/she was six? Ask to find out, then tell the class. 4. Choose the correct option. 5. Fill in each gap with the correct quantifier. 6. Choose the correct option. Then answer the questions about you.

 • Tiếng anh 7 unit 2 2d. Everyday English

  1 Read the dialogue and fill in the gaps with the sentences (A-G). Two sentences are extra. 2. Listen and check your answers. What do you notice about the speakers’ intonation and rhythm? 3. Take roles and read the dialogue in Exercise 1 aloud. Then say what Dan ordered. 4. Imagine you are in the school canteen. Use the menu to act out a dialogue similar to the one in Exercise 1. Mind your intonation and rhythm.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close