Tiếng Anh 7 Songs Unit 2

1. Read the title of the song. Think of five words you expect to appear in the song and write them down in your notebook. 2. Listen to the song. Which words in your list in Exercise 1 are in your list in Exercise 1 are in the song? Then sing along. 3. Write another verse for the song.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Fit and healthy

Your body is amazing 

It's not just a machine 

Make sure you take good care of it 

And keep it fit, fit, fit 

The checklist for your body 

Is good sleep and exercise

And when it's time to eat a meal

Eat well, eat fresh, eat wise

Play a sport or hit the gym

Feeling healthy, fit and slim

Doing exercise is the best

But don't forget to rest, rest, rest

Get in shape, you're number one 

Health is best for everyone

Hit the streets, go for a run

Being healthy’s fun, fun, fun

 

Tạm dịch: 

Dáng đẹp và khỏe mạnh

Cơ thể của bạn thật tuyệt vời

Nó không chỉ là một cái máy

Hãy chắc chắn rằng bạn chăm sóc cơ thể tốt

Và giữ cho nó cân đối, cân đối, cân đối

Những điều nên làm cho cơ thể

là ngủ ngon và tập thể dục

Và jkhi đến lúc ăn cơm

Ăn ngon, ăn tươi, ăn khôn

Chơi một môn thể thao hoặc đến phòng tập gym

để cảm thấy khỏe mạnh, cân đối và thon gọn

Tập thể dục là tốt nhất

Nhưng đừng quên nghỉ ngơi, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi

Lấy lại vóc dáng, bạn là số một

Sức khỏe là tốt nhất cho mọi người

Lên đường, chạy

Khỏe mạnh là niềm vui, niềm vui, niềm vui.

 

Bài 1

 1. Read the title of the song. Think of five words you expect to appear in the song and write them down in your notebook.

(Đọc tiêu đề của bài hát. Nghĩ về 5 từ bạn muốn xuất hiện trong bài và viết chúng vào vở.)


Lời giải chi tiết:

body, food, health, exercise, sport, etc.

(cơ thể, thức ăn, sức khỏe, thể dục, thể thao, … )


Bài 2

2. Listen to the song. Which words in your list in Exercise 1 are in your list in Exercise 1 are in the song? Then sing along.

(Nghe bài hát. Những từ nào trong danh sách ở bài 1 của bạn nằm trong bài 1 trong bài hát. Sau đó hát theo.)


Bài 3

 3. Write another verse for the song.

(Viết một phiên bản khác cho bài hát.)


Lời giải chi tiết:

 

Make healthy choices every day.

Because this is the best way

To keep your body strong and fit

So take good care of it, it, it

 

(Thực hiện các lựa chọn lành mạnh mỗi ngày

Vì đây là cách tốt nhất

Để giữ cơ thể luôn khỏe và cân đối

Vì vậy, hãy chăm sóc tốt nó, nó, nó)

 

 

 • Tiếng Anh 7 Songs Unit 3

  1. The words/phrases below are from the song. What is the about? 2. According to the song, what makes a good party?

 • Tiếng Anh 7 Songs Unit 4

  1. Write down ten verbs related to technology in your notebook. 2. Listen to the song. Which of the verbs in your list appear in the song? Then sing along. 3. Imagine you had no devices for a day. What would it be like?

 • Tiếng Anh 7 Songs Unit 5

  1. Listen and fill in the missing words. Then sing along. 2. According to the song, what is holiday time? Is it the same to you?

 • Tiếng Anh Songs Unit 6

  1. Listen to the song and choose the correct word. Then sing along. 2. Draw or find a picture to illustrate the song. Present your picture to the class. Explain what it means.

 • Tiếng Anh 7 Songs Unit 1

  1. Listen to the song and fill in each gap with one of these adjectives: cultural, cheerful, colourful, enjoyable. Then sing along. 2. How is the saying related to the song?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close