Hoạt động 6. Đánh giá hiệu quả hoạt động phát huy truyền thông nhà trường trang 10 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 11 Kết nối tri thức

Lựa chọn và lập kế hoạch đánh giá hiệu quả một hoạt động phát huy truyền thồng nhà trường

Quảng cáo

Đề bài

Lựa chọn và lập kế hoạch đánh giá hiệu quả một hoạt động phát huy truyền thồng nhà trường

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lựa chọn và lập kế hoạch đánh giá hiệu quả một hoạt động phát huy truyền thồng nhà trường

Lời giải chi tiết

KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG PHÁT HUY TRUYỀN THÔNG NHÀ TRƯỜNG.

Tên hoạt động được đánh giá:.........

 Thời gian tiến hành đánh giá...........

 Nội dung/Tiêu chỉ đánh giá:

+ Nhận thức. cảm xúc của học sinh về truyền thống của nhà trường.

+ Nhận thức của học sinh vẻ trách nhiệm của bản thân trong việc giữ gìn

và phát huy truyện thống nhà trưởng.

+ Số học sinh tham gia hoạt động.

+ Hưng thủ của học sinh đối với hoạt động.

+ Kết quả thực hiện hoạt động của học sinh.

+ Sự ủng hộ của cha mẹ học sinh và các lực lượng giáo dục khác đối với

hoạt động.

 Phương pháp đánh giá:

+ Khảo sát bằng phiếu hỏi các bạn học sinh trong lớp, trong trường.

+ Phỏng vấn một số học sinh, thẩy, cô giáo, cha mẹ học sinh va các lực

lượng giáo dục khác của trường.

+ Nghiên cứu các tư liệu hoạt động (nêu có). Kệ hoạch tô chức hoạt động.

bản thu hoạch của các học sinh đã tham gia hoạt động, báo cáo kết quả

tổ chức hoạt động....

 Kế hoạch cụ thể:

+Thiế kế bộ công cụ khảo sát

+Thu thập các tư liệu liên quan đến hoạt động

+Tiến hành khảo sát

+Xử lí các thông tin, số liệu thu thập được từ khảo sát.

+Viết báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động phát huy truyền thông nhà trường.

+Trình bày báo cáo.

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close