Hoạt động 11. Vận dụng các biện pháp và kế hoạch đã xác định trang 27 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 11 Kết nối tri thức

Vận dụng các biện pháp và kế hoạch đã xác định

Quảng cáo

Đề bài

Vận dụng các biện pháp và kế hoạch đã xác định

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng các biện pháp và kế hoạch đã xác định

Lời giải chi tiết

Thực hiện kế hoạch thay đổi thói quen tiêu cực đề tuân thủ kỉ luật, quy định chung của nhà trường và cộng đồng.

Áp dụng các biện pháp quản li cảm xúc và ứng xử phú hợp Trong các tinh huống giao

tiếp với mọi người hằng ngày.

Thực hiện kế hoạch nỗ lực tự hoàn thiện bản thân của minh.

Áp dụng các biện pháp thu hút các bạn cùng phán đầu hoản thiện.

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close