Hoạt động 3. Tìm hiểu cách thu hút các bạn cùng phấn đấu hoàn thiện bản thân trang 22 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 11 Kết nối tri thức

Chia sẻ về cách em đã thu hút các bạn cùng phấn đấu hoàn thiện bản thân

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Chia sẻ về cách em đã thu hút các bạn cùng phấn đấu hoàn thiện bản thân

Phương pháp giải:

HS tự chia sẻ

Lời giải chi tiết:

Cách em đã thu hút các bạn cùng phấn đấu hoàn thiện bản thân: Động viên, cổ vũ các bạn tham gia các hoạt động rèn luyện đạo đức, lỗi sống,....

Thảo luận để xác định hành động, việc làm biểu hiện sự nỗ lực tự hoàn thiện

Phương pháp giải:

Thảo luận nhóm

Lời giải chi tiết:

Những hành động. việc làm thẻ hiện sự cố gắng và kiên trì hoàn thiện vẻ đạo đức, lổi sống.

Những hành động. việc làm thế hiện sự cố gắng và kiên trì hoàn thiện trong học tập.

Những hành động, việc làm thẻ hiện sự cố gắng và kiên trì hoàn thiện về sức khoẻ.

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close