Hoạt động 1. Tìm hiểu biện pháp xây dựng và phát triển cộng đồng trang 38 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 11 Kết nối tri thức

Chia sẻ các biện pháp xây dựng và phát triển cộng đồng.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Chia sẻ các biện pháp xây dựng và phát triển cộng đồng.

Phương pháp giải:

Tham gia các hoạt động xây dựng nếp sống văn minh,...

Lời giải chi tiết:

Tham gia các hoạt động xây dựng nếp sống văn minh

Tham gia các hoạt động giữ gìn và phát huy truyền thống

Mở rộng các mối quan hệ thu hút cộng đồng tham gia các hoạt động xã hội.

Thảo luận về các biện pháp xây dựng và phát triển các mối quan hệ với mọi người trong cộng đồng.

Phương pháp giải:

Thảo luận nhóm

Lời giải chi tiết:

Tham gia các hoạt động ở cộng đồng

Chủ động giao tiếp, thăm hỏi, làm quen với mọi người xung quanh

Sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong cộng đồng.

Thảo luận về các biện pháp quản lí việc thực hiện các hoạt động phát triển cộng đồng.

Phương pháp giải:

Thảo luận nhóm

Lời giải chi tiết:

Lập kế hoạch hoạt động phù hợp

Xây dựng nhóm nòng cốt, phần công, điều hành tổ chức thực hiện

Kiểm tra, đánh giá, giám sát và từ đó rút ra kinh nghiệm.

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close