Tiếng anh lớp 5 Unit 8 lesson Three trang 62 Family and Friends

Ask and answer. Write three sentences. Listen and chant. Chant and do.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Ask and answer.

(Đặt câu hỏi và trả lời.)

Lời giải chi tiết:

1. Is a melon larger than a grape? – Yes, it is.

(Quả dưa vàng có to hơn quả nho không? – Đúng vậy.)

2. Are trains faster than planes? – No, they aren’t.

(Tàu hỏa có nhanh hơn máy bay không? – Không, không phải.)

Are planes faster than trains? – Yes, they are.

(Máy bay có nhanh hơn tàu hỏa không? – Đúng vậy.)

3. Are giraffes taller than lions?

(Huơu cao cổ cao hơn sư tử không? – Đúng vậy.)

4. Is Viet Nam smaller than Australia? – Yes, it is.

(Việt Nam có nhỏ hơn nước Úc không? – Đúng vậy.)

5. Is a cheetah slower than a horse? – No, it isn’t.

(Con báo có chậm hơn con ngựa không? – Không phải.)

Is a horse slower than a cheetah? – Yes, it is.

(Con ngựa chậm hơn con báo à? – Đúng vậy.)

Câu 2

2. Write three sentences.

(Viết ba câu.)


Lời giải chi tiết:

Planes are faster than trains. Giraffes are taller than lions. Viet Nam is smaller than Australia.

(Máy bay nhanh hơn tàu hỏa. Hươu cao cổ cao hơn sư tử. Việt Nam nhỏ hơn Úc.)

Câu 3

3. Listen and chant.

(Nghe và đọc theo nhịp.)

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Câu đố của tôi

Đó là câu hỏi số một trong bài kiểm tra của tôi.

Bạn có biết câu trả lời là gì không?

 

Cái gì nhỏ hơn một con chuột?

Đó là một quả nho hay một ngôi nhà?

 

Đúng rồi. Đó là một quả nho!

Quả nho nhỏ hơn con chuột.

 

Đó là câu hỏi thứ hai trong bài kiểm tra của tôi.

Bạn có biết câu trả lời là gì không?

 

Cái gì cao hơn một tòa tháp?

Là núi hay là hoa?

 

Đúng rồi. Đó là một ngọn núi.

Một ngọn núi cao hơn một tòa tháp.

Câu 4

4. Chant and do.

(Đọc theo nhịp và thực hành.)

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Câu đố của tôi

Đó là câu hỏi số một trong bài kiểm tra của tôi.

Bạn có biết câu trả lời là gì không?

 

Cái gì nhỏ hơn một con chuột?

Đó là một quả nho hay một ngôi nhà?

 

Đúng rồi. Đó là một quả nho!

Quả nho nhỏ hơn con chuột.

 

Đó là câu hỏi thứ hai trong bài kiểm tra của tôi.

Bạn có biết câu trả lời là gì không?

 

Cái gì cao hơn một tòa tháp?

Là núi hay là hoa?

 

Đúng rồi. Đó là một ngọn núi.

Một ngọn núi cao hơn một tòa tháp.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close