Tiếng anh lớp 5 Fluency Time! 2 lesson Two trang 53 Family and Friends

Listen, point and repeat. Listen and read. Write T (true) or F (false). Think! What do you know about desert animals? Make a poster. Look and color.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Listen, point and repeat.

(Nghe, chỉ và nhắc lại.)

Camel (n): Con lạc đà

Sand dune (n): Cồn cát

Steam (n): Thân cây

Plant (n): Thực vật

Rock (n): Đá

Câu 2

2. Listen and read.

(Nghe và đọc.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

The Desert

Some deserts have sand, others have rocks or mountains. There are also deserts with ice and snow. In sandy deserts, the wind makes sand dunes. They can look like mountains.

It is usually very dry in the desert, but plants and animals need water. Some plants, like a cactus, keep water in their stems.

Desert animals don't drink a lot. Camels sometimes don't drink water for a week. This is why people travel on camels in the desert.

Tạm dịch:

Sa mạc

Một số sa mạc có cát, số khác có đá hoặc núi. Ngoài ra còn có sa mạc có băng và tuyết. Ở sa mạc cát, gió tạo nên cồn cát. Chúng có thể trông giống như những ngọn núi.

Ở sa mạc thường rất khô nhưng thực vật và động vật lại cần nước. Một số loại cây, như cây xương rồng, giữ nước trong thân.

Động vật sa mạc không uống nhiều. Lạc đà đôi khi không uống nước trong một tuần. Đây là lý do tại sao người ta cưỡi lạc đà đi du lịch trên sa mạc.

Câu 3

3.  Write T (true) or F (false).

(Viết T (đúng) hoặc F (sai).)

1. It is always hot in the desert.

(Trời luôn nóng ở sa mạc.)

2. There are sand dunes in snowy deserts.

(Có cồn cát ở sa mạc tuyết.)

3. There is water in a cactus stem.

(Có nước ở trong thân cây xương rồng.)

4. Camels don’t drink water for a month.

(Lạc đà không uống nước trong 1 tháng.)

Lời giải chi tiết:

1. F

2. F

3. T

4. F

Câu 4

4.  Think! What do you know about desert animals? Make a poster.

(Suy nghĩ! Bạn biết gì về động vật ở sa mạc? Làm một tấm áp phích.)

Lời giải chi tiết:

- Desert is in every continent! In Africa there is the Sahara Desert, in Australia there is the Outblack, and even in Antarctica there is a desert!

- In the desert there are mostly cacti, but there are other plants such as daisies and even yuccas!

- The animals must be able to survive in hot and cold climates. Animals such as rabbits, foxex, sheep, coyotes, scorpions and many more. Also there are birds such as hawks ans vultures. 

- There are cold and hot deserts which get little rain. In the coldest desert, it snows in the winter and in the warm desert, it doesn't snow, but gets most of its rain in the spring time.

Tạm dịch: 

- Sa mạc có ở mọi châu lục! Ở Châu Phi có sa mạc Sahara, ở Úc có Outblack, và ngay cả ở Nam Cực cũng có sa mạc!

- Ở sa mạc chủ yếu là xương rồng, nhưng cũng có những loài thực vật khác như hoa cúc và thậm chí cả yuccas!

- Động vật phải có khả năng sống sót trong khí hậu nóng và lạnh. Các loài động vật ở đây như thỏ, cáo, cừu, chó sói, bọ cạp và nhiều loài khác. Ngoài ra còn có các loài chim như diều hâu và kền kền.

- Có sa mạc nóng và lạnh, ít mưa. Ở sa mạc lạnh nhất, tuyết rơi vào mùa đông và ở sa mạc ấm áp, trời không có tuyết nhưng phần lớn mưa vào mùa xuân.

Câu 5

5.  Look and color.

(Nhìn và tô màu.)

Phương pháp giải:

My work in Unit 4-6 & Fluency Time! 2 is

(Bài làm của tôi từ Tiết 4-6 và Fluency Time! 2)

1. OK (Ổn)

2. Good (Tốt)

3. Excellent (Tuyệt vời)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close