Tiếng anh lớp 5 Unit 7 lesson Five trang 58 Family and Friends

Listen, point, and repeat.Look at the text. What can you see in the photos? Listen and read. Read again and circle the correct answer.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Listen, point, and repeat.

(Nghe, chỉ và nhắc lại.)


Scientist (n): Nhà khoa học

Tourist (n): Khách du lịch

Jungle (n): Rừng rậm

Cave (n): Hang động

River (n): Dòng sông

Câu 2

2. Look at the text. What can you see in the photos?

(Quan sát đoạn văn. Bạn thấy gì trong những bức ảnh?)


Lời giải chi tiết:

In the photos, I can see the people discovering Son Doong Cave. It’s very huge and beautiful.

(Trong ảnh, tôi có thể thấy mọi người đang khám phá hang Sơn Đoòng. Nó rất rộng lớn và đẹp.)

Câu 3

3. Listen and read.

(Nghe và đọc.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Son Doong – a great discovery

Son Doong caves is in Quang Binh province, Viet Nam. Mr. Ho Khanh, a farmer, first found the cave in 1991. He was amazed when he walked inside it because it was huge!

When Mr. Khanh went home, he forgot where the cave was. People didn’t think his story was true. Then in 2009, Mr. Khanh and some scientists found it again. They saw a river and a jungle inside it!

Today, tourists can visit the cave, but it’s not easy. It’s difficult to walk and climb inside it!

Tạm dịch:

Sơn Đoòng – một khám phá tuyệt vời

Hang Sơn Đoòng thuộc tỉnh Quảng Bình, Việt Nam. Ông Hồ Khánh, một nông dân, lần đầu tiên phát hiện ra hang động này vào năm 1991. Khi bước vào bên trong, ông đã vô cùng kinh ngạc vì nó rất lớn!

Khi ông Khánh về nhà, ông quên mất hang động ở đâu. Mọi người không nghĩ câu chuyện của anh ấy là sự thật. Sau đó vào năm 2009, ông Khánh và một số nhà khoa học đã tìm lại được nó. Họ nhìn thấy một dòng sông và một khu rừng bên trong nó!

Ngày nay, du khách có thể tham quan hang động nhưng điều đó không hề dễ dàng. Thật khó để đi lại và leo vào bên trong nó!

Câu 4

4. Read again and circle the correct answer.

(Đọc lại bài và khoanh tròn câu trả lời đúng.)

1. Mr. Khanh was __________. 

a. a scientist

b. a farmer

c. a tourist

2. Mr. Khanh first found the cave in ________. 

a. 2023

b. 2009

c. 1991

3. When Mr. Khanh found the cave he was ________.

a. surprised

b. sad

c. scared

4. The cave is very __________.

a. old

b. big

c. small

5. Inside the cave there is _________. 

a. a jungle

b. a farm

c. a museum

Lời giải chi tiết:

1. b

2. c

3. a

4. b

5. a

1. Mr. Khanh was a farmer.

(Ông Khánh là một người nông dân.)

2. Mr. Khanh first found the cave in 1991.

(Ông Khánh lần đầu tìm thấy hang động vào năm 1991.)

3. When Mr. Khanh found the cave he was surprised.

(Khi ông Khánh tìm thấy hang động ông đã rất ngạc nhiên.)

4. The cave is very big.

(Hang động rất lớn.)

5. Inside the cave there is a jungle.

(Bên trong hang động có một khu rừng.)

Câu 5

 5. Would you like to visit a cave? Why/ Why not?

(Bạn có muốn khám phá một hang động không? Tại sao/ Tại sao không?)

Lời giải chi tiết:

If I have a chance, I will visit a cave. Because I like to explore nature. I like to spend time discovering new things.

(Nếu có cơ hội, tôi sẽ đến thăm một hang động. Vì tôi thích khám phá thiên nhiên. Tôi thích dành thời gian khám phá những điều mới.)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close