Tiếng anh lớp 5 Unit 6 lesson Four trang 45 Family and Friends

Listen, point, and repeat. Listen and chant. Read the chant again. Under the words that end with ed. Then say. Look, match, and say.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Listen, point, and repeat.

(Nghe, chỉ và nhắc lại.)

Cleaned (v): Lau dọn

Played (v): Chơi

Painted (v): Vẽ tranh

Folded (v): Gấp

Kicked (v): Đá

Watched (v): Xem

Câu 2

2. Listen and chant.

(Nghe và đọc theo nhịp.)

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Tôi đã dọn phòng của mình.

Tôi đã chơi hàng giờ liền.

Tôi đã vẽ một bức tranh.

Tôi gấp vài bông hoa.

Tôi đã xem TV.

Tôi đã đá một quả bóng.

Tôi đã quá bận rộn.

Suốt cả ngày!

Câu 3

3. Read the chant again. Under the words that end with ed. Then say.

(Đọc lại bài đọc theo nhịp. Gạch dưới những từ kết thúc bằng ed. Sau đó nói.)

Lời giải chi tiết:

I cleaned my room.

I played for hours.

I painted a picture.

I folded some flowers.

I watched TV.

I kicked a ball.

I was so busy.

All day long!

Câu 4

4. Look, match, and say.

(Nhìn, nối và nói.)

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close