Tiếng anh lớp 5 Unit 5 lesson Three trang 38 Family and Friends

Look. Then ask and answer about their last vacation. Write about four sentences. Use wasn’t, weren’t, or didn’t have. Listen and sing. Sing and do.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Look. Then ask and answer about their last vacation.

(Nhìn. Sau đó đặt câu hỏi và trả lời về kì nghỉ của họ.)

Lời giải chi tiết:

A: Was it sunny on vacation? (Kì nghỉ trời có nắng không?)

B: Yes, it was. It was very hot. (Có. Trời rất nóng.)

A: Did Mom and Dad have ice cream? (Người bố và người mẹ có ăn kem không?)

B: No, they didn’t. They had fans. (Không. Họ có những cây quạt.)

A: What did the children do? (Bọn trẻ đã làm gì?)

B: They had sandwiches and cokes for snack. (Chúng ăn nhẹ với bánh kẹp và uống nước có ga.)

Câu 2

2. Write about four sentences. Use wasn’t, weren’t, or didn’t have.

(Viết bốn câu văn. Sử dụng wasn’t, weren’t và didn’t have.)


Lời giải chi tiết:

 The weather was nice on vacation. We went sightseeing as planned. We spent the day exploring local cafes and shops. We took a lot of beautiful photos.

(Thời tiết rất đẹp vào kì nghỉ. Chúng tôi đã đi ngắm cảnh như đã lên kế hoạch. Chúng tôi đã dành cả ngày để khám phá các quán cà phê ở địa phương và các hàng quán. Chúng tôi đã chụp rất nhiều những bức ảnh đẹp.)

Câu 3

3. Listen and sing.

(Nghe và hát theo.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Where were you on vacation?

Where were you on vacation?

Did you have lots to do?

Where were you on vacation?

Was your family there with you?

We were in France on vacation.

We didn't have lots to do.

We had great fun in the city.

My cousins were with us, too.

We didn't have any homework.

The weather was sunny and hot.

We had lots of delicious food.

I really miss it a lot!

Tạm dịch:

Bạn đã đi nghỉ ở đâu?

Bạn đã đi nghỉ ở đâu?

Bạn có nhiều việc phải làm không?

Bạn đã đi nghỉ ở đâu?

Gia đình bạn có ở đó với bạn không?

Chúng tôi đã ở Pháp vào kỳ nghỉ.

Chúng tôi không có nhiều việc phải làm.

Chúng tôi đã có niềm vui lớn trong thành phố.

Anh em họ của tôi cũng ở cùng chúng tôi.

Chúng tôi không có bài tập về nhà.

Thời tiết nắng và nóng.

Chúng tôi đã có rất nhiều món ăn ngon.

Tôi thực sự nhớ nó rất nhiều!

Câu 4

4. Sing and do.

(Hát và thực hành.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Where were you on vacation?

Where were you on vacation?

Did you have lots to do?

Where were you on vacation?

Was your family there with you?

We were in France on vacation.

We didn't have lots to do.

We had great fun in the city.

My cousins were with us, too.

We didn't have any homework.

The weather was sunny and hot.

We had lots of delicious food.

I really miss it a lot!

Tạm dịch:

Bạn đã đi nghỉ ở đâu?

Bạn đã đi nghỉ ở đâu?

Bạn có nhiều việc phải làm không?

Bạn đã đi nghỉ ở đâu?

Gia đình bạn có ở đó với bạn không?

Chúng tôi đã ở Pháp vào kỳ nghỉ.

Chúng tôi không có nhiều việc phải làm.

Chúng tôi đã có niềm vui lớn trong thành phố.

Anh em họ của tôi cũng ở cùng chúng tôi.

Chúng tôi không có bài tập về nhà.

Thời tiết nắng và nóng.

Chúng tôi đã có rất nhiều món ăn ngon.

Tôi thực sự nhớ nó rất nhiều!

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close