Tiếng anh lớp 5 Starter lesson Three trang6 Family and Friends

Listen, point, and repeat. Look and write. Ask and answer.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Listen, point, and repeat.

(Nghe, chỉ và đọc theo.)

Câu 2

2. Look and write

(Quan sát và viết.)

Lời giải chi tiết:

1. twenty-one

2. sixty-three

3. eighty-nine

4. thirty-four

5. forty-five

6. ninety-six

7. seventy-seven

8. one-hundred

Câu 3

3. Ask and answer.

(Đặt câu hỏi và trả lời.)

Cấu trúc hỏi ai đó sống ở đâu:

Where do you live? (Bạn sống ở đâu?)

Trả lời:

I live at + địa chỉ có số nhà.

I live in + tên đường, phố.

Ví dụ: 

A: Where do you live?

(Bạn sống ở đâu?)

B: I live at 21 Nguyen Du Street, Ha Noi.

(Tớ sống ở số 21 đường Nguyễn Du, Hà Nội.)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close