Tiếng anh lớp 5 Unit 3 lesson Four trang 22 Family and Friends

Listen, point, and repeat. Listen and chant. Read the chant again. Under the words that end with s and es. Then say. Look, match and say.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Listen, point, and repeat.

(Nghe, chỉ và nhắc lại.)

Balloons (n): bóng bay

Cookies (n): bánh quy

Hats (n):

Masks (n): mặt nạ

Sandwiches (n): bánh mì kẹp

Boxes (n): hộp 

Câu 2

2. Listen and chant.

(Nghe và đọc theo nhịp.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

What’s in the boxes?

What’s in there?

Are there some cakes?

Or some cookies to share?

 

Are there some sandwiches?

Or some balloons?

Look! Masks and hats!

The party’s this afternoon.

Tạm dịch:

Có gì trong những chiếc hộp?

Có gì ở bên trong đó?

Trong đó có bánh không?

Hay có những chiếc bánh quy?

 

Trong đó có bánh kẹp không?

Hay là những quả bóng bay?

Nhìn này! Là mặt nạ và mũ!

Dành cho buổi tiệc chiều nay.

Câu 3

3. Read the chant again. Under the words that end with s and es. Then say.

(Đọc lại bài đọc theo nhịp. Gạch dưới những từ kết thúc bằng s hoặc es. Sau đó nói.)

Lời giải chi tiết:

What’s in the boxes?

What’s in there?

Are there some cakes?

Or some cookies to share?

 

Are there some sandwiches?

Or some balloons?

Look! Masks and hats!

The party’s this afternoon.

Câu 4

4. Look, match and say.

(Nhìn, nối rồi nói.)

Let's talk: I have some balloons. 

(Tớ có vài quả bóng bay.)

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close