Tiếng anh lớp 5 Unit 2 lesson Four trang 17 Family and Friends

Listen, point, and repeat. Listen and chant. Read the chant again. Under the words that end with ts and st. Then say. Complete the words with ts or st. Then say.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Listen, point, and repeat.

(Nghe, chỉ và nhắc lại.)


Cats (n): Những con mèo.

Vets (n): Bác sĩ thú y.

Hats (n): Những chiếc mũ.

Cast (n): Bó bột

Vest (n): Áo gile

Last (n):Cuối cùng

 

Câu 2

2. Listen and chant.

(Nghe và đọc theo nhịp.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

It’s time for the cats

To visit the vets.

They fell from a tree.

They’re very sad pets.

 

The vets are kind.

The cats get a cast.

They are happy

To go home at last.

 

Tạm dịch:

Đã đến lúc những chú mèo

Đi khám bác sĩ thú y.

Chúng rơi từ trên cây xuống.

Những chú mèo thật đáng thương.

 

Bác sĩ thú y rất tốt bụng.

Những chú mèo được bó bột.

Chúng thật vui vẻ 

Vì được trở về về nhà.

Câu 3

 3. Read the chant again. Under the words that end with ts and st. Then say.

(Đọc lại bài đọc theo nhịp. Gạch dưới những từ kết thúc bằng ts hoặc st. Sau đó nói.)

Lời giải chi tiết:

It’s time for the cats

To visit the vets.

They fell from a tree.

They’re very sad pets.

 

The vets are kind.

The cats get a cast.

They are happy

To go home at last.

Câu 4

4. Complete the words with ts or st. Then say.

(Hoàn thiện các từ với ts hoặc st. Nói.)

 

Let's talk: I'm wearing my new vest. 

(Tớ đang mặc chiếc áo gile mới của tớ.)

Lời giải chi tiết:

1. ts

2. st

3. st

4. ts

5. st

6. st

1. Cats: những chú mèo

2. Last: cuối cùng 

3. Vest: áo gile

4. Hats: những chiếc mũ

5. Cast: bó bột

6. Vets: các bác sĩ thú y

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close