Tiếng anh lớp 5 Starter lesson Four trang 5 Family and Friends

Read and write. Ask and answer. Write about you.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Read and write.

(Đọc và viết.)

Hi! My name is Huy and I live at 98 Bui Thi Xuan Street, Da Lat. I’m in class 5D at Nguyen Trai Primary School. My teacher’s name is Ms. Phuong. My favorite subject is P.E. because I want to be a P.E. teacher. I like playing basketball in my free time. I’m watching a match on TV with friends now.

Phương pháp giải:

Tạm dịch: 

Xin chào! Mình tên là Huy và mình sống ở 98 Bùi Thị Xuân, Đà Lạt. Mình đang học lớp 5D trường tiểu học Nguyễn Trãi. Cô giáo của mình tên là cô Phương. Môn học yêu thích của mình là thể dục bởi vì mìnhmuốn trở thành một  giáo viên thể dục. Mìnhthích chơi bóng rổ vào thời gian rảnh. Bây giờ mình đang xem một trận đấu trên TV với bạn bè.

Lời giải chi tiết:

Name (Tên): Huy

Address (Địa chỉ): 98 Bui Thi Xuan Street, Da Lat

School and class (Trường và lớp): Class 5D, Nguyen Trai Primary School

Teacher’s name (Tên của giáo viên): Ms. Phuong

Favorite subject (Môn học yêu thích): P.E.

Free time (Thời gian rảnh): Playing basketball

Dream job (Công việc mơ ước): P.E. teacher

Câu 2

2. Ask and answer.

(Đặt câu hỏi và trả lời.)

Cấu trúc hỏi ai đó muốn làm nghề gì:

What job do you want to do? 

(Bạn muốn làm nghề gì?)

Trả lời: 

I want to be a ______. 

(Tớ muốn trở thành_____.)

Ví dụ: 

A: What job do you want to do?

(Bạn muốn làm nghề gì?)

B: I want to be a doctor.

(Tớ muốn trở thành một bác sĩ.)

Lời giải chi tiết:

Câu hỏi: 

What job do you want to do? 

(Bạn muốn làm nghề gì?)

Trả lời: 

1. I want to be a pilot.

(Tớ muốn trở thành phi công.)

2. I want to be a firefighter.

(Tớ muốn trở thành người lình cứu hỏa.)

3. I want to be a teacher.

(Tớ muốn trở thành giáo viên.)

4. I want to be a police officer.

(Tớ muốn trở thành cảnh sát.)

5. I want to be a farmer.

(Tớ muốn trở thành một người nông dân.)

Câu 3

3. Write about you.

(Viết về bản thân bạn.)

Hi! My name is ______ and I live at ______. I’m in class ______  at ______ School. My teacher’s name is ______. My favorite subject is ______ because I want to be ______. I like ______  in my free time. I’m ______ now.

Lời giải chi tiết:

Hi! My name is Linda and I live at 12 Nguyen Trai, Ha Noi. I’m in class 5A  at Nguyen Trai Primary School. My teacher’s name is Lisa. My favorite subject is art because I want to be an artist. I like painting  in my free time. I’m painting now.

Tạm dịch:

Xin chào! Mình tên là Linda và mình sống ở số nhà 12 Nguyễn Trãi, Hà Nội. Mình đang học lớp 5A trường tiểu học Nguyễn Trãi. Cô giáo của mình tên là Lisa. Môn học yêu thích của mình là mỹ thuật bởi vì mìn hmuốn trở thành một họa sĩ. Mình thích vẽ vào thời gian rảnh. Bây giờ mình đang vẽ tranh.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close