Tiếng anh lớp 5 Fluency Time! 3 lesson Two trang 75 Family and Friends

In lots of countries, there are four seasons in a year: spring, summer, fall, and winter. In spring, it gets warmer and it rains. This helps plants to grow.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Listen, point and repeat.

(Nghe, chỉ và nhắc lại.)

Spring (n): Mùa Xuân

Summer (n): Mùa Hè

Fall (n): Mùa Thu

Winter (n): Mùa Đông

Câu 2

2. Listen and read.

(Nghe và đọc.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

The Seasons

In lots of countries, there are four seasons in a year: spring, summer, fall, and winter.

In spring, it gets warmer and it rains. This helps plants to grow.

Summer comes after spring. It's hot. Fruit and flowers grow Then, it's fall. It gets colder. Leaves turn red and orange and fall to the ground.

Winter comes after fall. It's usually colder than the other seasons, and it snows sometimes. Lots of trees don't have Leaves in winter.

Then it all starts again!

Tạm dịch:

Các mùa

Ở nhiều nước, một năm có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông.

Vào mùa xuân, trời ấm hơn và có mưa. Điều này giúp cây trồng phát triển.

Mùa hè đến sau mùa xuân. Trời nóng. Quả và hoa lớn lên Rồi mùa thu đến. Trời trở nên lạnh hơn. Lá chuyển sang màu đỏ và cam và rơi xuống đất.

Mùa đông đến sau mùa thu. Trời thường lạnh hơn các mùa khác và đôi khi có tuyết. Rất nhiều cây không có lá vào mùa đông.

Sau đó tất cả bắt đầu lại!

Câu 3

3.  Write three words in each space.

(Viết ba từ vào mỗi chỗ trống.)


Lời giải chi tiết:

1. lots of countries

2. plants to grow

3. fruit and flowers

4. red and orange

5. don’t have leaves

1. There are four seasons every year in lots of countries.

(Một năm có 4 mùa ở nhiều đất nước.)

2. The warm spring rain helps plants to grow.

(Cơn mưa ấm áp mùa hè giúp cây cối phát triển.)

3. In summer, we can see fruit and flowers.

(Vào mùa hè, chúng ta có thể thấy quả và hoa.)

4. Fall leaves are usually red and orange.

(Lá mùa thu thường có màu đỏ hoặc cam.)

5. In winter, many trees don’t have leaves.

(Vào mùa đông, nhiều cây không có lá.)

Câu 4

4. Think! What’s your favorite season? Draw and label a picture and tell your friend.

(Suy nghĩ! Mùa yêu thích của bạn là gì. Vẽ và dán nhãn bức tranh sau đó kể cho bạn của bạn.)

Lời giải chi tiết:

There are four seasons in my country, I like spring the most. It happens from January to March. The weather becomes warmer. There a a lot of flowers and plants in spring. And one more thing that I love about this seasonn is Tet Holiday. I don’t have to go to school so that I can spend time with my family.

Tạm dịch:

Có 4 mùa ở đất nước của tôi, tôi thích mùa xuân nhất. Nó diễn ra từ tháng Giêng đến tháng Ba. Thời tiết trở nên ấm áp hơn. Có rất nhiều hoa và cây vào mùa xuân. Và một điều nữa mà tôi yêu thích ở mùa này đó là dịp Tết. Tôi không phải đến trường vậy nên tôi có thể dành thời gian ở bên gia đình.

Câu 5

5.  Look and color.

(Nhìn và tô màu.)

Phương pháp giải:

My work in Unit 7-9 & Fluency Time! 3 is ______

(Bài làm của tôi từ Tiết 7-9 và Fluency Time! 3 ______)

OK (Ổn)

Good (Tốt)

Excellent (Tuyệt vời)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close