Writing - Unit 7 trang 80 Tiếng Anh 12

Answer the following questions. (Trả lời những câu hỏi sau.)

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Task 1

(Bảng dưới đây trình bày những thành tựu mà Chính phủ và nhân dân Tango đã đạt được ở một số ngành kinh tế sau hai thập kỷ cải cách kinh tế. Đọc thông tin trong bảng và thực hiện các tác vụ tiếp theo.)

Agriculture: Nông nghiệp 

Fishery: Ngư nghiệp

Forestry: Lâm nghiệp

Industry: Công nghiệp 

Construction: Xây dựng  

Export: Xuất khẩu

Task 1: Answer the following questions.

(Trả lời những câu hỏi sau.)

1. What was the economic situation in Tango before 1980?

2. What can you say about the economic situation in Tango from 1980 to 2000?

3. What do you think the Government and the people of Tango have done to achieve these results?

Lời giải chi tiết:

1. It was completely under-developed and stagnant. All aspects of the economy was in.

Tạm dịch: Tình hình kinh tế của Tango trước năm 1980 thế nào?

  => Nó hoàn toàn kém phát triển và trì trệ. Tất cả các khía cạnh của nền kinh tế đã bị tàn phá.

2. It is said that the economic situation in Tango has increasing steadily in every aspect, specially in export, from zero percent in 1980 mounting to 5.3 percent in 2000.

Tạm dịch: Bạn có thể nói gì về tình hình kinh tế ở Tango từ năm 1980 đến năm 2000?

=> Người ta nói rằng tình hình kinh tế của Tango ngày càng tăng dần theo mọi khía cạnh, đặc biệt là xuất khẩu, từ mức 0% năm 1980 đến 5.3% năm 2000. 

3. It was certain that the Government and Tango's people carried out economic reforms radically.

Tạm dịch: Bạn nghĩ gì về Chính phủ và nhân dân Tango đã làm để đạt được những kết quả này?

=> Chắc chắn rằng Chính phủ và nhân dân Tango tiến hành cải cách kinh tế một cách triệt để.

Task 2

Task 2: Based on the information given in the table, write a report of 150 words on the economic development of Tango. Your report should include details such as.

(i). the economic situation of Tango before 1980

(ii). the measures taken by the Government and the people of Tango to overcome the problems

(iii). the achievements (as presented in the table) they have made as a result of the reform

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

(Dựa vào thông tin được cho ở bả,. viết một bài tường thuật 150 từ về sự phát triển kinh tế của Tango, bản tường thuật của em phải bao gồm những chi tiết như sau)

(i) tình hình kinh tế Tango trước 1980.

(ii) những hiện pháp được chính phủ và nhân dân Tango thực hiện để vượt qua những khó khăn,

(iii) những thành tựu (như được trình bày ở bản) họ đã đạt được như là kết quả của đổi mới.

Lời giải chi tiết:

Before 1980, it is said the economy of Tango had been in ruins in most areas. Especially people can see no activities of export in the country.In face of this under­developed situation, the Tango Government initiated an overall economic reform policies in the country. In agriculture, ihey iniroduced new and advanced farming techniques, facilities and equipment as well as new seeds, fertilizers and pesticides.

In fishery, they improved the new advanced methods of fishing and aquaculture. At the same time, they promoted the export of seafoods.

In forestry, the government encouraged people to plant more forests and woods and conserve them as well.

In industry, they shifted economic priority from heavy indusưy lo economy of production and processing. And to speed this up and promote the export potentials, they opened trade relations with many other countries

By using these measures, the Government and the people of Tango gained great achievements in many areas of their economy. And their economy has steadily incresased since then.

Tạm dịch:

Trước năm 1980, người ta nói rằng nền kinh tế của Tango đã bị tàn phá ở hầu hết các khu vực. Đặc biệt, người ta không thể thấy các hoạt động xuất khẩu trong nước. Trước tình hình kém phát triển này, Chính phủ Tango đã khởi xướng một chính sách cải cách kinh tế tổng thể trong nước. Trong nông nghiệp, Ihey đã sản xuất các kỹ thuật canh tác mới, tiên tiến, trang thiết bị cũng như các hạt giống mới, phân bón và thuốc trừ sâu.   

Trong nghề cá, họ đã cải tiến các phương pháp đánh bắt cá và nuôi trồng thủy sản mới. Đồng thời, họ thúc đẩy xuất khẩu hải sản.  

Trong lâm nghiệp, chính phủ khuyến khích người dân trồng nhiều rừng và rừng và bảo tồn chúng tốt hơn.

Trong ngành công nghiệp, họ đã chuyển ưu tiên kinh tế từ nền kinh tế sản xuất và chế biến nặng nề của nền công nghiệp. Và để tăng tốc và thúc đẩy các tiềm năng xuất khẩu, họ mở ra quan hệ thương mại với nhiều nước khác  

Bằng cách sử dụng các biện pháp này, Chính phủ và nhân dân Tango đã đạt được những thành tựu to lớn trong nhiều lĩnh vực của nền kinh tế. Và kể từ đó, nền kinh tế của họ đã dần dần phát triển.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close