Speaking - Unit 7 trang 77 Tiếng Anh 12

Study the pictures and answer the following questions. (Nghiên cứu các hình và trả lời các câu hỏi sau.)

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Task 1

Task 1. Study the pictures and answer the following questions.

(Nghiên cứu các hình và trả lời các câu hỏi sau.)

1. What does each pair of pictures tell you?

2. What changes can you see in each pair of pictures?

3. What do you think people have done to achieve these changes? 

Lời giải chi tiết:

1. It tellS us the contrast between the present and past situations.

Tạm dịch: Mỗi cặp hình ảnh cho bạn biết điều gì?

=> Nó cho chúng ta biết sự tương phản giữa tình huống hiện tại và quá khứ.

2. a. The pair of upper pictures tells us about education : two different schools.

   - the one before Doi Moi: small and low thatched-roof houses, no playground.

   - and the one after Doi Moi: tall buildings with a large playground

   b. The pair of lower pictures tells about industry or production: two factories.

   - The left picture : the one before Doi Moi shows ihe machines were old and bulky and there were a lot of workers. Much work was done by hand.

  - The right picture : the one after Doi Moi refers to a modern factory with modem machines and few workers because all products are made by assembly-line.

Tạm dịch: Những thay đổi bạn có thể nhìn thấy trong mỗi cặp hình ảnh?

=> Hai hình trên cho chúng ta biết về giáo dục: hai trường khác nhau.  

- cái trước Đổi Mới: nhà mái tranh nhỏ và thấp, không có sân chơi.

- và một sau khi Đổi Mới: những tòa nhà cao với sân chơi lớn   

Hai hình ảnh thấp hơn nói về ngành công nghiệp hoặc sản xuất: hai nhà máy.   

- Hình ảnh bên trái: Một bức tranh trước Đổi Mới cho thấy máy móc cũ và cồng kềnh và có rất nhiều công nhân. Nhiều công việc đã được thực hiện bằng tay.   

- Hình ảnh bên phải: Một cái sau khi Đổi mới là một nhà máy hiện đại với máy móc hiện đại và một số ít công nhân bởi vì tất cả các sản phẩm đều được sản xuất bằng dây chuyền lắp ráp.

3. They must have taken some renovation measures.

Tạm dịch: Bạn nghĩ mọi người đã làm gì để đạt được những thay đổi này?

=> Họ phải có một số biện pháp đổi mới.

Task 2

Task 2. The country of Fantasia started its overall reforms in the early 1970s. The reform has brought about positive effects in many sectors of the economy, particularly in education, health care and agriculture.

Work in groups. Suggest what the Government and the people of Fantasia have done to improve their economy in these sectors. Use the cues below.

(Quốc gia Fantasia đã bắt đầu cuộc cải cách toàn diện vào đầu thập niên 1970. Cuộc cải cách đem lại nhiều chuyển biến (hiệu quả) tích cực trong nhiều thành phần kinh tế, đặc biệt trong giáo dục, chăm sóc sức khoẻ và nông nghiệp.

Làm việc từng nhóm. Đề nghị những gì chính phủ và nhân dân Fantasia đã làm để cải tiến nền kinh tế của họ trong những lãnh vực này. Dùng những ý đề nghị dưới đây.)

   Education:

● Curriculum and textbooks

● more schools

● teaching and learning methods

 

● more equipment and facilities

● teachers’ salaries

● more scholarships for poor or disadvantaged students

   Health care:

● more hospitals·

● more highly qualified doctors

● more medical equipment and facilities

● doctors’ and nurses’ salaries

● sensitivity of doctors and nurses to their professional responsibilities

● health insurance

   Agriculture:

● appropriate policies to encourage farmers to work more efficiently

● new and advanced farming techniques

● fertilisers, pesticides, insecticides

● more dykes and dams, irrigation and drainage systems

● more advanced fanning facilities and equipment

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

  Giáo dục:

● Chương trình giảng dạy và sách giáo khoa

● nhiều trường học hơn

● phương pháp giảng dạy và học tập

● trang thiết bị và phương tiện

● lương của giáo viên

● học bổng cho học sinh nghèo hoặc kém may mắn

 Chăm sóc sức khỏe:

● nhiều bệnh viện hơn ·

● bác sĩ có trình độ cao hơn

● trang thiết bị và phương tiện y tế

● lương của bác sĩ và y tá

● sự nhạy cảm của bác sĩ và y tá với trách nhiệm
nghề nghiệp của họ

● bảo hiểm sức khoẻ

Nông nghiệp:

● Các chính sách thích hợp để khuyến khích nông dân làm việc hiệu quả hơn

● kỹ thuật canh tác mới và tiên tiến

● phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc trừ sâu

● nhiều đê và đập, hệ thống tưới tiêu và thoát nước

● các thiết bị và thiết bị quạt tiên tiến hơn

Lời giải chi tiết:

A: As we have seen, Fantasia has gained a lot of positive effects in its overall reforms since the early 1970.

B: Sure, particulary in education, health care and agriculture.

C: Well. First, what measure did it take to improve its education?

D: I think they certainly reformed the overall education system, from the curriculum, textbooks to methods of teaching and learning.

A: And the necessary facilities in education such as schools, teaching aids, etc ...

B: Oh, a more important factor is teachers’ salary: a noticeable pay raise.

C: What about health care? What have they done?

D: First, they have built a lot of modem hospitals and moderrnized the old ones with modern equipment or facilities.

A: And the more important thing in the category is they have more highly qualified doctors and nurses.

B: And the sense of responsibility and moral conscience of doctors and nurses is always improved or encouraged

C: In addition, they introduced health insurance policy to help the poor.

A: I see there are a lot of progress and improvements in agriculture, too.

B: Sure. The government has certainly carried out many renovations in farming techniques as well as introduced appropriate policies to encourage fanners to produce.

Tạm dịch:

A: Như chúng ta thấy, Fantasia đã có được nhiều ảnh hưởng tích cực trong cải cách tổng thể kể từ đầu năm 1970.

B: Chắc chắn, đặc biệt trong giáo dục, y tế và nông nghiệp.   

C: Vâng. Đầu tiên  biện pháp nào đã làm để cải thiện giáo dục?

D: Tôi nghĩ rằng họ chắc chắn cải cách hệ thống giáo dục tổng thể, từ chương trình giảng dạy, sách giáo khoa đến các phương pháp giảng dạy và học tập.   

A: Và các phương tiện cần thiết trong giáo dục như trường học, dụng cụ trợ giảng, vv ...   

B: Oh, một yếu tố quan trọng hơn là lương của giáo viên: mức tăng lương đáng chú ý.   

C: Còn về chăm sóc sức khoẻ thì sao? Họ đã làm gì?   

D: Thứ nhất, họ đã xây dựng rất nhiều bệnh viện modem và tân trang lại những thiết bị cũ với trang thiết

bị hiện đại.  

A: Và điều quan trọng hơn trong danh mục này là họ có nhiều bác sĩ và y tá có trình độ cao hơn.

B: Ý thức trách nhiệm và lương tâm đạo đức của bác sĩ và y tá luôn được cải thiện hoặc khuyến khích

C: Thêm vào đó, họ đưa ra chính sách bảo hiểm y tế để giúp người nghèo. 

A: Tôi thấy có rất nhiều tiến bộ và cải tiến trong nông nghiệp. 

B: Chắc chắn. Chính phủ đã thực hiện nhiều đổi mới về kỹ thuật canh tác cũng như đưa ra các chính sách thích hợp để khuyến khích các nhà sản xuất trang phục.

Task 3

Task 3: Report to the class on the measures the Government and the people of Fantasia have taken to develop their country in education, health care and agriculture.

(Tường thuật trước lớp về những biện pháp Chính phủ và nhân dân Fantasia đã áp dụng để phát triển đất nước của họ trong giáo dục, chăm sóc sức khoẻ và nông nhiệp.)

Lời giải chi tiết:

The Government and the people of Fantasia have taken the important measures to develop their country.

First, in education, the government have renovated the curriculum, textbooks and teaching and learning methods. At the same trime, they’ve replaced old and obsolete teaching aids, equipment and facilities. The most important thing seen in education is raising teachers’ teaching skills and the pay raise.

In health care, many hospitals have been built or modernized. Doctors and nurses are highly qualified. A remarkable reform is the inưoducing of health insurance policy to people, which has helped the poor to enjoy die progress of medicine.

In agriculture, the Government has carried out appropriate policies to encourage farmers to produce more effectively. They’ve obviously introduced new and modern farming techniques and equipment as well as advanced fanning facilities and fertilizers. They've also built dams and irrigation and drainage systems to help increase the outputs.

Tạm dịch: 

Chính phủ và nhân dân Fantasia đã có những biện pháp quan trọng để phát triển đất nước của họ.  

Thứ nhất, trong giáo dục, chính phủ đã đổi mới chương trình giảng dạy, sách giáo khoa và phương pháp giảng dạy và học tập. Đồng thời, họ đã thay thế các dụng cụ trợ giúp, thiết bị và phương tiện cũ kỹ và lỗi thời. Điều quan trọng nhất trong giáo dục là nâng cao kỹ năng giảng dạy của giáo viên và tăng lương.  

Trong chăm sóc sức khoẻ, nhiều bệnh viện đã được xây dựng hoặc hiện đại hóa. Các bác sĩ và y tá có trình độ cao. Một cải cách đáng chú ý là việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế cho người dân đã giúp người nghèo hưởng được tiến bộ về y khoa.  

Trong nông nghiệp, Chính phủ đã có những chính sách thích hợp để khuyến khích nông dân sản xuất hiệu quả hơn. Họ rõ ràng đã giới thiệu các kỹ thuật và trang thiết bị canh tác mới và hiện đại cũng như các cơ sở quạt và phân bón tiên tiến. Họ cũng đã xây dựng các đập nước và các hệ thống tưới tiêu để giúp tăng cường đầu ra.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close