Reading - Unit 12 trang 128 Tiếng Anh 12

Work in pairs. Look at the picture and answer the questions.(làm việc từng đôi. Nhìn hình và trả lời câu hỏi.)

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Before

Before You Read

Work in pairs. Look at the picture and answer the questions.

(Làm việc từng đôi. Nhìn hình và trả lời câu hỏi.)

1. Can you name the sport in the picture?

(Bạn có thể nêu tên môn thể thao trong bức tranh?)

2. Where is it played?

(Nó được chơi ở đâu?)

3. How do people play it?

(Mọi người chơi nó như thế nào?)

Lời giải chi tiết:

1. It’s water polo.

(Đó là bóng nước.)

2. It's played in a pool.

(Nó được chơi trong một hồ bơi.)

3. People play it with a ball, which is passed to each other by hand or advanced with the head over the water between the player’s arms.

(Mọi người chơi nó bằng một quả bóng, được truyền cho nhau bằng tay hoặc nâng cao đầu trên mặt nước giữa hai cánh tay của người chơi.)

While Text

While You Read

Read the passage and do the tasks that follow.

(Đọc đoạn văn và làm bài tập kèm theo.)

Water polo is played in a pool 1.8 metres deep, 30 metres long and 20 metres wide, with a goal 3 metres high and at least 0.9 metre above the water. The goal is marked by vertical posts, a crossbar and a net.

There are seven players per team, six swimmers and a goalie. The home team wears white caps, the visiting team blue ones and the goalies wear red caps with the number 1 in white.

Like football, the game begins with the ball in the centre of the pool and both teams sprint for it from their own goal lines. The ball can be advanced by passing with one hand or swimming with the head above the water and the ball between the arms so it rides on the wave created by the swimmer’s head. No player except the goalie can hold the ball with both hands.

Defensive players are not allowed to interfere with the opponent’s movements unless the player is holding the ball. Major fouls are penalized by one minute in the penalty box and a player is ejected after committing five personal fouls.

For minor fouls, such as holding or punching the ball, a free throw is awarded from the spot of the foul. At least two players must touch the ball after a free throw before a goal can be scored.

A game is divided into quarters ranging from five to eight minutes in length. After a tie, there are two overtime periods of three minutes each. If the game is still tied after the overtime periods, two teams continue to play 3-minute overtime until the referee’s decision is made.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Môn bóng nước được chơi trong hồ (bơi) sâu 1,8 mét, dài 30 mét và rộng 20 mét. Với khung thành (cầu môn) cao 3 mét và cao trên mặt nước ít nhất 0,9 mét. Khung thành được đánh dấu bằng hai trụ thẳng đứng, một thanh ngang và lưới.

Có 7 cầu thủ ở mỗi đội: sáu tay bơi và một thủ môn. Đội nhà đội mũ trắng, đội khách đội mũ xanh dương và các thủ môn đội mũ đỏ với số 1 màu trắng.

Giống như bóng đá, cuộc thi đấu bắt đầu với trái banh ở trung tâm hồ bơi và hai đội bơi nhanh đến nó từ đường khung thành của mình. Quá banh có thể được đưa tới trước do chuyền bằng tay hoặc bơi với đầu trên nước và quả banh giữa hai cánh tay, do đó trái banh lướt trên sóng tạo nên bởi đầu của cầu thủ. Không một cầu thủ nào trừ thủ môn có thề giữ banh với cả hai tay.

Hậu vệ không được can thiệp vào di chuyển của đốì phướng trừ phi cầu thủ đang giữ banh. Những lỗi nặng bị phạt một phút trong vùng cấm địa và một cầu thủ bị đuổi ra ngoài sau khi tự mình phạm năm lỗi.

Đối với lỗi nhẹ, như cầm hoặc bấm bóng, một quả ném tự do được thưởng từ điểm phạm lỗi. Ít nhất hai cầu thủ phải chạm bóng sau quả ném tự do trước khi bàn thắng được ghi

Một trận đấu được chia thành các hiệp từ 5 đến 8 phút. Sau một trận hòa, có hai lần thêm giờ, mỗi lần 3 phút. Nếu trận đấu vẫn còn hòa sau những lần thêm giờ, hai đội tiếp tục chơi thêm một lần thêm giờ 3 phút cho đến khi trọng tài quyết định.

While 1

Task 1: Work in pairs. Match the words in column A with their meanings in column B.

(Làm việc từng đôi. Ghép những từ ở cột A với nghĩa của chứng ở cột B.)

A

  B

 1. opponent

 2. penalize

 3. eject

 4. foul

 5. tie

 a. to make someone leave a game

 b. an action in sports that is against the rules

 c. to punish a team or player who breaks the rules

 d. a situation in a game when two teams have the same scores

 e. someone who tries to defeat another person in a competition

Lời giải chi tiết:

1. opponent - e. someone who tries to defeat another person in a competition

(đối thủ  - 1 người cố gắng để đánh bại một người khác trong một cuộc thi)

 2. penalize - c. to punish a team or player who breaks the rules

(sút phạt - để phạt một đội hoặc người chơi vi phạm các quy tắc)

 3. eject - a. to make someone leave a game

(đuổi - để làm cho ai đó rời một trò chơi)

 4. foul - b. an action in sports that is against the rules

(trái luật - một hành động trong thể thao đó là trái với các quy tắc)

 5. tie - d. a situation in a game when two teams have the same scores

(hòa - một tình huống trong một trò chơi khi hai đội có cùng số điểm)

While 2

 Task 2: Complete the following sentences, using the information from the passage.

(Điền những câu sau, dùng thông tin từ đoạn văn.)

1. Water polo is played in a pool……….metres deep,……....long and……….wide.

2. The home team wears………, the visiting team wears ……………and the goalies wear……………..

3. Both teams sprint for the ball from…………….

4. A free throw is awarded for minor fouls, such as…………….

5. A game is divided into quarters ranging from………….in length.

Lời giải chi tiết:

1. Water polo is played in a pool 1.8 metres deep, 30 metres long and 20 metres wide.

(Bóng nước được chơi trong một hồ bơi sâu 1,8 mét, dài 30 mét và rộng 20 mét.)

Thông tin: (cầu đầu đoạn 1) Water polo is played in a pool 1.8 metres deep, 30 metres long and 20 metres wide, with a goal 3 metres high and at least 0.9 metre above the water.

2. The home team wears white caps, the visiting team wears blue caps and the goalies wear red caps with the number 1 in white.  

(Đội chủ nhà đội mũ trắng, đội khách đội mũ xanh và thủ môn đội mũ đỏ với số 1 màu trắng.)

Thông tin: (đoạn 2) The home team wears white caps, the visiting team blue ones and the goalies wear red caps with the number 1 in white.

3. Both teams sprint for the ball from their own goal lines.

(Cả hai đội đẩy quả bóng từ vạch xuất phát.)

Thông tin: (đoạn 3) Like football, the game begins with the ball in the centre of the pool and both teams sprint for it from their own goal lines.

4. A free throw is awarded for minor fouls, such as holding or punching the ball.

(Một quả ném phạt tự do được trao cho những pha phạm lỗi nhỏ, chẳng hạn như cầm hay đấm vào bóng.)

Thông tin: (đoạn 5) For minor fouls, such as holding or punching the ball, a free throw is awarded from the spot of the foul.

5. A game is divided into quarters ranging from five to eight minutes in length.

(Một trò chơi được chia thành các hiệp từ 5 đến 8 phút.)

Thông tin: (cầu đầu đoạn cuối cùng) A game is divided into quarters ranging from five to eight minutes in length.

While 3

Task 3: Work in pairs. Ask and answer the following questions.

(Làm việc từng đôi. Hỏi và trả lời những câu hỏi sau.)

1. Where can people play water polo?

(Người ta có thể chơi bóng nước ở đâu?)

2. Where is the ball when the game starts?

(Bóng ở đâu khi trận đấu bắt đầu?)

3. How can the ball be advanced? 

(Làm thế nào để quả bóng được nâng cao?)

4. Which players are allowed to hold the ball with both hands?

(Người chơi nào được phép giữ cả hai tay?)

5. What happens to a player who commits five personal fouls?

(Điều gì xảy ra với một cầu thủ phạm lỗi cá nhân?)

Lời giải chi tiết:

1. People can play it in a pool.

(Mọi người có thể chơi nó trong một hồ bơi.)

Thông tin: (câu đầu đoạn 1) “Water polo is played in a pool

2.  It is in the centre of the pool.

(Đó là trong trung tâm của hồ bơi.)

Thông tin: (đoạn 2) the game begins with the ball in the centre of the pool

3. Ball can be advanced by passing within a hand or swimming with the head above the water and the ball between the arms so it rides on the waves created by the swimmer's head.

(Bóng có thể được nâng cao bằng cách truyền đi bằng tay hoặc bơi với đầu trên mặt nước và bóng giữa các cánh tay để nó cưỡi trên sóng tạo ra bởi đầu của người bơi.)

Thông tin: (đoạn 3) The ball can be advanced by passing with one hand ...”

4. Only the goalies can hold the ball with both hands.

(Chỉ có những cầu thủ mới được giữ quả bóng bằng cả hai tay.)

Thông tin: (đoạn 3) No player except the goalie can hold the ball with both hands.

5. He is ejected from the same after committing five personal fouls.

(Anh ta bị đuổi ra khỏi cùng một lúc sau khi thừa nhận 5 lỗi cá nhân.)

Thông tin: (đoạn 4) a player is ejected after committing five personal fouls.

After

After You Read

Work in groups. Make a comparison between football and water polo, using the following suggestions.

(Làm việc từng nhóm. So sánh giữa  bóng đá và bóng nước, dùng những gợi ý sau.)

- place to play (nơi để chơi)

- number of players (số lượng người chơi)

- main rules (luật chính)

- length of game (thời lượng chơi)

Lời giải chi tiết:

 

Football

Water polo

Place to play

on a pitch or a playground

in a pool

Number of players

11

7

Main rules

- the ball is advanced with a fool;

- only the goalie can hold the ball in hands;

- a touch of the ball on the arm or hand is awarded with a shot from the spot of the foul.

- major foul in the penalty area is awarded a penalty from a penally spot

- a player is ejected when be received a red card.

- minor foul, such as holding or punching the ball, is awarded with a free throw  the foul;

- major foul is penalized by one minute in the penally box:

- a player committing five personal fouls is ejected.

Length of game

two halves, 45 minutes each

from 5 to 8 minutes in length.

Tạm dịch: 

 

Bóng đá 

Bóng nước

Địa điểm chơi 

trên sân hoặc sân chơi

trong bể 

Số người chơi

11

7

Luật chơi chính 

- quả bóng được nâng cao với một kẻ ngốc;

- chỉ có mục tiêu có thể giữ bóng trong tay;

- Một cú chạm bóng trên cánh tay hoặc bàn tay được trao bằng một cú sút từ chỗ phạm lỗi.

- lỗi chính trong khu vực phạt được trao một cú sút phạt từ một vị trí hình phạt.

- Một người chơi bị loại ra khỏi sân khi nhận được thẻ đỏ.

- lỗi nhỏ, chẳng hạn như giữ hoặc đấm bóng, được tặng với một cú ném miễn phí 

- phạm lỗi lớn bị phạt một phút trong khung hình phạt:

- Một cầu thủ phạm 5 lỗi cá nhân sẽ bị loại.

Thời gian chơi 

2 hiệp , 45 phút mỗi hiệp

từ 5-8 phút trong 1 trận 

 

Quảng cáo
close