Listening - Unit 11 trang 123 Tiếng Anh 12

Work in pairs. Your partner has just read an interesting book. What questions do you ask him / her to find as much as possible about the book?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Before

BEFORE YOU LISTEN 

Work in pairs. Your partner has just read an interesting book. What questions do you ask him/her to find as much as possible about the book?

(Làm việc từng đôi. Bạn cùng học của em vừa đọc một quyển sách hay. Em hỏi bạn ấy câu hỏi gì để tìm hiểu về quyển sách càng nhiều càng tốt)

Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.)

incredible /ɪnˈkredəbl/ (adj): lạ thường         

journey /ˈdʒɜːni/ (n): hành trình             

wilderness /ˈwɪldənəs/ (n): sự hoang dã

personality /ˌpɜːsəˈnæləti/ (n): nhân cách         

fascinating  /ˈfæsɪneɪtɪŋ/ (adj): hấp dẫn           

survive /səˈvaɪv/ (v): tồn tại             

unnoticed /ˌʌnˈnəʊtɪst/ (adj): không ai chú ý

reunited /ˌriːjuˈnaɪtɪd/ (adj): đoàn tụ


Lời giải chi tiết:

*  Have you read any book recently? 

(Gần đây bạn đã đọc cuốn sách nào không?)

* What's the title of the book? 

(Tiêu đề của cuốn sách là gì?)

*  What's the sort of the book?

(Loại sách đó là gì?)

* Who's the author?

(Ai là tác giả?)

*  What does the book tell about?

(Cuốn sách nói về điều gì?)

* What’s the plot?

(Cốt truyện là gì?)

*  What of the book interests you most?

(Cuốn sách nào bạn quan tâm nhất?)

* What can you get from the book?

(Bạn có thể học được gì từ cuốn sách?)

While Script

WHILE YOU LISTEN

Listen to a woman talking about the book dial she has just read and do the tasks that follow.

(Nghe một phụ nữ nói về quyển sách bà  ấy vừa đọc và làm bài tập kèm theo.)

Phương pháp giải:

❖ Tapescript

I recently read The Incredible Journey by Sheila Burnford, a book about three animal friends who travel across the Canadian wilderness looking for their owners. It is a fascinating story that describes some of the incredible things animals can do.

When a Canadian family goes to England for a long trip, they leave their three pets with a friend who lives 300 miles away. Though well treated by the friend, the pets miss their family. One day, they are also to leave the friend’s house unnoticed and begin the long journey to find their owners. The central theme of the book, a problem the animals must resolve, is how to survive in the wilderness in order to arrive home. They never could have completed the journey alone, but they take care of one another, and all the three make it and are reunited with their owners.

Each animal has a distinct personality, but they care for one another almost as if they were a family. The most impressive of them is the old dog. The journey was the most difficult for him. but amazingly he found the sưenaih to make it.

The author didn't try to turn the animals into people, speaking and acting like humans. Instead, she was faithful to her characters as animals and showed us their journey through animal eyes. That made the book interesting and unbelievable.

I would like lo recommend to anyone who likes animals. I think that anyone who has ever had a pet or wanted one would enjoy it.

Tạm dịch:

Gần đây tôi đã đọc cuốn Chuyến đi Niềm vui của Sheila Burnford, một cuốn sách về ba người bạn động vật đi qua vùng hoang dã của Canada tìm kiếm chủ nhân của họ. Đây là một câu chuyện hấp dẫn mô tả một số điều  thú vị mà con vật có thể làm.    

Khi một gia đình người Canada đi đến Anh cho một chuyến đi dài, họ rời khỏi ba vật nuôi của họ với một người bạn sống 300 dặm. Mặc dù được đối xử tốt bởi bạn bè, các vật nuôi bỏ lỡ gia đình của họ. Một ngày nọ, họ cũng  rời khỏi nhà bạn của bạn mà không để ý và bắt đầu cuộc hành trình dài để tìm chủ nhân. Chủ đề trung tâm của  cuốn sách, một vấn đề mà thú vật phải giải quyết là làm thế nào để tồn tại trong vùng hoang dã để về nhà. Họ  không bao giờ có thể hoàn thành cuộc hành trình một mình, nhưng họ chăm sóc lẫn nhau, và cả ba người làm ra  nó và đoàn tụ với chủ của họ.  

Mỗi con vật có một nhân cách khác biệt, nhưng họ chăm sóc cho nhau như thể họ là một gia đình. Ấn tượng  nhất của họ là con chó già. Cuộc hành trình là khó khăn nhất cho anh ta. nhưng thật đáng kinh ngạc, ông đã tìm thấy sư sư lãnh trách nhiệm đó.    

Tác giả đã không cố gắng biến con vật thành người, nói và hành động như con người. Thay vào đó, cô đã trung  thành với các nhân vật của cô như động vật và cho chúng tôi thấy hành trình của họ qua đôi mắt động vật. Điều  đó làm cho cuốn sách trở nên thú vị và không thể tin được.   

Tôi muốn giới thiệu với bất cứ ai thích động vật. Tôi nghĩ rằng bất cứ ai đã từng có một con vật cưng hoặc  muốn một sẽ thưởng thức nó.

While 1

Task 1: Circle the correct answer A, B or C.

(Khoanh câu trả lời đúng nhất.)

 Questions

1. The title of the book is           .

A. Canadian Wilderness

B. The Incredible Journey

C. Sheila Burnford

2. The book is about           .

A. a Canadian family

B. three Canadian friends

C. three animal friends

3. Where does the Canadian family go?

A. To visit a friend who lives 300 miles away.

B. To England.

C. To the Canadian wilderness.

4. Why do the animals leave the friend’s house?

A. They want to find their owners.

B. They want to know how to survive life in the wilderness.

C. They were not well treated by the friend.

5. What is the central theme of the book?

A. How the animals can survive life in the wilderness in order to get home.

B. How to resolve an animal problem.

C. How to take care of other people.

Lời giải chi tiết:

1.  B. The Incredible Journey

Tiêu đề của cuốn sách là              .

A. Vùng hoang dã ở Canada

B. Hành trình Incredible

C. Sheila Burnford

Audio: I recently read The Incredible Journey by Sheila Burnford,..”

2. C. three animal friends

Cuốn sách kể về              .

A. một gia đình người Canada

B. ba người bạn Canada

C. ba người bạn động vật

Audio: a book about three animal friends who travel across the Canadian wilderness looking for their owners.

3. B. To England.

Gia đình người Canada đi đâu?

A. đi gặp một người bạn sống cách xa 300 dặm.

B. đến nước Anh.

C. đến 1 vùng hoang dã của Canada.

Audio: When a Canadian family goes to England for a long trip,..”

4. A. They want to find their owners.

Tại sao những con động vật ấy lại muốn rời khỏi nhà bạn mình?

A. Họ muốn tìm chủ của chúng.

B. Họ muốn biết làm thế nào để tồn tại cuộc sống trong vùng hoang dã.

C. Vì họ không được đối xử tốt.

Audio: a book about three animal friends who travel across the Canadian wilderness looking for their owners.

5.  A. How the animals can survive life in the wilderness in order to get home.

Chủ đề chính của cuốn sách là gì?

A. Làm thế nào các động vật có thể sống sót cuộc sống trong vùng hoang dã để về nhà.

B. Cách giải quyết vấn đề động vật.

C. Làm thế nào để chăm sóc người khác.

Audio: The central theme of the book, a problem the animals must resolve, is how to survive in the wilderness in order to arrive home.

While 2

Task 2: Listen again and fill in the gaps in the passage.

(Nghe lại và điền các chỗ trổng ở đoạn văn.)

Each animal has a distinct personality, but they care for one another almost as if they were a (1)………….. The most impressive of them is the old dog. The journey was the most difficult for him, but amazingly he found the (2)…….……..to make it.

The author didn’t try to turn the animals into people, speaking and acting like (3) ……….. Instead, she was faithful to her characters as animals and showed us their (4)……………..through animal eyes. That made the book interesting and unbelievable.

I would recommend the book to anyone who likes animals. I think that anyone who has ever had a (5) …………..or wanted one would enjoy it.

Lời giải chi tiết:

Each animal has a distinct personality, but they care for one another almost as if they were a (1) family. The most impressive of them is the old dog. The journey was the most difficult for him, but amazingly he found the (2) strength to make it.

The author didn’t try to turn the animals into people, speaking and acting like (3) humans. Instead, she was faithful to her characters as animals and showed us their (4) journey through animal eyes. That made the book interesting and unbelievable.

I would recommend the book to anyone who likes animals. I think that anyone who has ever had a (5) pet or wanted one would enjoy it.

Tạm dịch:

Mỗi con vật có một tính cách khác biệt, nhưng chúng chăm sóc cho nhau như thể chúng là một (1) gia đình. Ấn tượng nhất về chúng là 1 chú chó già. Cuộc hành trình là điều khó khăn nhất cho nó. nhưng thật đáng ngạc nhiên nó đã tìm thấy (2) sức mạnh để làm việc đó. Tác giả đã không cố gắng biến động vật thành người, nói và hành động như (3) con người. Thay vào đó, bà đã trung thành với các nhân vật của bà và cho chúng ta thấy (4) hành trình của những con vật đó qua mắt của chúng. Điều đó làm cho cuốn sách trở nên thú vị và không thể tin được.

Tôi muốn giới thiệu sách cho bất cứ ai thích động vật. Tôi nghĩ rằng bất cứ ai đã từng có một (5) thú cưng hoặc muốn một con sẽ thích nó.

After

AFTER YOU LISTEN 

Work in pairs. Ask and answer the question "Would you like to read books? Why /Why not?” 

(Làm việc từng đôi. Hỏi và trả  lời câu hỏi" Em thích đọc sách không? Tại sao thích / Tại sao không?”)

Lời giải chi tiết:

A: Have you ever read a book?

B: Yes. Quite often. I really like reading books.

A: What's your thought of reading books?

B: Personally, reading has in all time and in all ages been a source of knowledge, of happiness, of pleasure and even of moral conscience.

A: Can you explain it more explicitly?

B: Of course. Good books can be said the treasure of distilled wisdom of centuries. To read means to become wiser. Moreover, in this modern world with so much more to know and to learn, the importance of reading has increased. It is not excessive to say a wise reader is a better conversationalist to see the other point of view because he can stand on his ground. In a word, reading broadens the vision, and the horizon of knowledge. It is also in a way a substitute for travel.

In brief, reading can contribute to the growth of understanding and help one to see the present in relation to the past and the future. And thus it can develop a historical perspective.

A: So it’s very useful and advantageous to read books

B: Sure. There’s no doubt about it.

Tạm dịch:

A: Đã bao giờ bạn đọc cuốn sách chưa?    

B: Có. Khá nhiều. Tôi thực sự thích đọc sách.    

A: Bạn nghĩ gì về việc đọc sách?  

B: Theo tôi, đọc sách có trong mọi thời và ở mọi lứa tuổi, là nguồn hiểu biết, hạnh phúc, niềm vui và thậm chí
là lương tâm luân lý.    

A: Bạn có thể giải thích nó một cách rõ ràng hơn?  

B: Tất nhiên. Những cuốn sách hay có thể được gọi là kho báu của sự khôn ngoan của nhiều thế kỷ. Đọc có nghĩa là để trở nên khôn ngoan hơn. Hơn nữa, trong thế giới hiện đại này với nhiều điều hơn nữa để biết và học hỏi, tầm quan trọng của việc đọc đã tăng lên. Nó không phải là quá mức để nói rằng một người đọc khôn ngoan là một người đối thoại tốt hơn để xem quan điểm khác bởi vì ông có thể đứng trên mặt đất của mình. Nói cách khác, đọc mở rộng tầm nhìn, và đường chân trời của tri thức. Nó cũng là một cách thay thế cho du lịch. Nói tóm lại, việc đọc có thể góp phần làm tăng sự hiểu biết và giúp người ta nhìn thấy hiện tại liên quan đến quá khứ và tương lai. Và do đó nó có thể phát triển một quan điểm lịch sử.   

A: Vì vậy, nó rất hữu ích và thuận lợi để đọc sách   

B: Chắc chắn. Không có nghi ngờ gì về điều đó.

Quảng cáo
close