Writing - Unit 2 trang 25 Tiếng Anh 12

You are going to write about the conical leaf hat or the “ nón lá”, a symbol of Vietnamese culture.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Task 1

Task 1: You are going to write about the conical leaf hat or the “ nón lá”, a symbol of Vietnamese culture. Look at the picture below. Find the Vietnamese equivalents for the English words.

(Em sẽ viết về “nón lá", một biểu tượng của văn hóa Việt. Nhìn vào hình tượng dưới đây. Tìm từ tương đương tiếng Việt cho những từ tiếng Anh.)

Lời giải chi tiết:

1. leaf - lá                         

2. rim - vành nón

3. ribs - khung nón 

4. strap - quai nón

Task 2

Task 2: Write a passage of about 150 words about the conical leaf hat of Vietnam, using the outline and information below.

(Viết một đoạn văn khoảng 150 từ về “nón lá", dùng dàn bài và thông tin dưới dây.)

A Symbol of the Vietnamese Culture: The Conical Leaf Hat

Introduction:

  - symbol of Vietnamese girls/women

  - part of the spirit of the Vietnamese nation

Main body:

Materials

Shape and size

Process

  - special kind of bamboo and young/soft palm leaves

  - conical form

  - diameter: 45 - 50 cm; 25 - 30 cm high

  - covering the form with leaves/sewing leaves around ribs

Conclusion:

  - protecting people from sun rain

  - girls/women look pretty/attractive

   

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Mở bài                                    

- biểu tượng của các cô gái / phụ nữ Việt Nam   

- một phần tinh thần của dân tộc Việt Nam

Thân bài

Nguyên vật liệu Hình dáng và kích thước

Quá trình

- Loại đặc biệt của tre và lá cọ mềm / non  

 - hình nón   

- Đường kính: 45 - 50 cm; Cao 25 - 30 cm   

- bao gồm các hình thức với lá / may lá quanh khung nón

Kết bài 

 - Bảo vệ con người, tránh mưa tránh nắng   

- cô gái / phụ nữ nhìn đẹp  / hấp dẫn

Lời giải chi tiết:

When you come to the countryside of Vietnam, especially in Hue, you can see a lot of beautiful girls with a palm leaf conical hat on. The conical leaf hat is said the symbol of the Vietnamese culture.

The hat is made from a special kind of bamboo and young and soft palm leaves. The ribs are shaped into a conical form. The diametre of the hat is usually about between forty and fifty-five centimetres, and it is about twenty-five or thirty centimetres high. The ribs are covered with palm leaves which are tightly stiched onto the bamboo frame. Finally, the hat is usually painted with a coat of furniture - polish oil.

The palm leaf conical hat is mainly used to protect from shine or rain. Beneath the broad rim of the hat do Vietnamese girls look more attractive and charming.

Tạm dịch:

Khi bạn đến nông thôn Việt Nam, đặc biệt là ở Huế, bạn có thể nhìn thấy rất nhiều cô gái xinh đẹp với chiếc nón
lá. Nón lá là biểu tượng của văn hoá Việt Nam.   

 Nón được làm từ một loại tre đặc biệt và lá cọ mềm và non. Các khung sườn được tạo thành dạng hình
nón. Đường kính của mũ thường khoảng từ 40 đến 54 cm; và cao khoảng 25 hay 30 cm. Các khung sườn
được phủ bằng lá cọ được dán chặt vào khung tre. Cuối cùng, chiếc mũ thường được sơn bằng một lớp dầu dùng để đánh bóng nội thất.   

Nón lá được sử dụng chủ yếu để bảo vệ khỏi ánh nắng hoặc mưa. Dưới viền rộng của nón lá cô gái Việt Nam trông quyến rũ và duyên dáng hơn.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close