Writing - Unit 10 trang 113 Tiếng Anh 12

Work ill pairs. Suggest possible measures that should be taken to solve the following problems. (Làm việc từng đôi. Đề nghị những hiện pháp có thể thực hiện nên được áp dụng để giải quyết những vấn đề sau.)

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Task 1

Task 1: Work in pairs. Suggest possible measures that should be taken to solve the following problems.

(Làm việc từng đôi. Đề nghị những hiện pháp có thể thực hiện nên được áp dụng để giải quyết những vấn đề sau.)

• People do not know much about the need to protect rare and endangered animals.

• Projects to save endangered animals do not have sufficient fundsễ

• The habitats for endangered animals are being seriously damaged and polluted.

• People who live in or near endangered animals’ habitats have poor living conditions and rely mostly on wildlife products for their livelihood.

• Some countries do not have laws to protect endangered animals.

• People keep buying fashionable wildlife products.

• There are not enough wildlife habitat reserves.

Example:

People do not know much about the need to protect rare and endangered animals. We should organise different activities to raise people's awareness of the need to protect these animals.

Tạm dịch:

• Người ta không biết nhiều về nhu cầu bảo vệ động vật quý hiếm và động vật có nguy cơ tuyệt chủng.

• Các dự án cứu động vật hoang dã không có đủ nguồn trợ cấp

• Môi trường sống của các động vật có nguy cơ bị tuyệt chủng và ô nhiễm.

• Những người sống trong hoặc gần những sinh cảnh của động vật có nguy cơ tuyệt chủng có điều kiện sống nghèo nàn và chủ yếu dựa vào các sản phẩm động vật hoang dã để kiếm sống.

• Một số quốc gia không có luật pháp để bảo vệ các động vật có nguy cơ tuyệt chủng.

• Mọi người tiếp tục mua các sản phẩm động vật hoang dã thời trang.

• Trữ lượng động vật hoang dã không có đủ.

Thí dụ:

Người ta không biết nhiều về nhu cầu bảo vệ động vật quý hiếm và động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Chúng ta nên tổ chức các hoạt động khác nhau để nâng cao nhận thức của người dân về nhu cầu bảo vệ những động vật này.

Lời giải chi tiết:

A: It is said projects to save endangered animals are not supplied with sufficient funds.

B: Therefore we should organize conferences and forums to appeal to international organizations, governmental agencies, associations and individuals to contribute to the protection and preservation for rare and endangered animals.

A: Moreover we should save endangered animals’ natural habitats, which are being destroyed and seriously damaged.

B: To do this, governments in the world should enact laws to ban hunting endangered and rare animals, cutting down trees and burning forests.

A: In addition to this, people should pose very heavy fines to those who violate these rules. And people should establish and develop wildlife reserves.

B: These measures do both preserve the earth's valuable biodiversity and protect endangered and rare species.

Tạm dịch:

A: Người ta nói rằng các dự án cứu các động vật nguy cấp không được cung cấp đủ tiền.

B: Do đó chúng ta nên tổ chức các hội nghị và diễn đàn để thu hút các tổ chức quốc tế, các cơ quan chính phủ, hiệp hội và cá nhân để góp phần bảo vệ và bảo tồn động vật quý hiếm.

A: Hơn nữa, chúng ta nên cứu các sinh cảnh tự nhiên của động vật hoang dã đang bị phá hủy và bị hư hại nghiêm trọng.

B: Để làm được điều này, các chính phủ trên thế giới nên ban hành luật để cấm săn bắt động vật quý hiếm, chặt cây và đốt rừng.

A: Ngoài ra, người ta cũng nên phạt rất nặng đối với những người vi phạm các quy tắc này. Và mọi người nên thiết lập và phát triển trữ lượng động vật hoang dã.

B:Các biện pháp này làm cả hai bảo tồn đa dạng sinh học có giá trị của trái đất và bảo vệ các loài nguy cấp và quý hiếm.

Task 2

Task 2: Write a paragraph about measures to protect endangered animals, using the ideas discussed in Task 1. Begin your paragraph with.

There are a number of measures that should be taken to protect endangered animals. 

(Viết một đoạn văn về những biện pháp để bảo vệ động vật lâm nguy, dùng ý tưởng được thảo luận ở bài 1. Bắt đầu đoạn văn của em với...)

Lời giải chi tiết:

There are a number of measures that should be taken to protect endangered animals. First, people should organize different activities to raise people’s awareness of the urgent needs to protect these animals. For example, they hold international conferences, seminars and forums about the great importance of ecology and biodiversity. At the same time they should appeal to governmental agencies in the world to contribute to the programmes of protecting and preserving plants and animals that are driven to the verge of extinction. In addition, people should contribute to the fund of preserving the earth’s valuable natural resources for future generations. Besides these, governments should enact laws to ban activities that can damage or destroy the nature. If these measures are taken, our planet might be a peaceful and beautiful place for all kinds of beings to live in.

Tạm dịch:

Có một số biện pháp cần được thực hiện để bảo vệ các động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Thứ nhất, mọi người nên tổ chức các hoạt động khác nhau để nâng cao nhận thức của người dân về những nhu cầu cấp bách để bảo vệ những động vật này. Ví dụ tổ chức các hội nghị, hội thảo và diễn đàn quốc tế về tầm quan trọng lớn của sinh thái và đa dạng sinh học. Đồng thời, kêu gọi các cơ quan chính phủ trên thế giới đóng góp cho các chương trình bảo vệ và bảo vệ thực vật và động vật đang bị đe doạ tuyệt chủng. Ngoài ra, mọi người nên đóng góp vào quỹ bảo tồn tài nguyên thiên nhiên quý giá của trái đất cho các thế hệ tương lai. Ngoài ra, các chính phủ nên ban hành luật cấm các hoạt động có thể làm hỏng hoặc hủy diệt bản chất. Nếu những biện pháp này được thực hiện, hành tinh của chúng ta có thể là một nơi yên bình và đẹp đẽ cho tất cả các loại cùng chung sống.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close