Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 9 Tiếng Anh 12

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) tiếng Anh 12 unit 9

Quảng cáo

UNIT 9. DESERTS

(SA MẠC)

1. 

2.

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19.

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35.

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45.

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54.  

>> Xem thêm

Quảng cáo
close