Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 9 Tiếng Anh 12

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) tiếng Anh 12 unit 9

Quảng cáo

UNIT 9. DESERTS

[ SA MẠC]

1. 

2.

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19.

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35.

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45.

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

Loigiaihay.com 

Quảng cáo
list
close
Gửi bài