Writing - Unit 1 trang 17 Tiếng Anh 12

Writing about family rules Task 1. Work in groups. What rules do you have in your family? Discuss these topics and add others.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Task 1

WRITING ABOUT YOUR FAMILY RULES 

(Viết về những quy tắc trong gia đình)

Task 1: Work in groups. What rules do you have in your family? Discuss these topics and add others. Use the following verbs and expressions.

(Làm việc từng nhóm. Ở gia đình em có gia quy gì? Thảo luận những chủ đề này và thêm những chủ đề khác. Dùng động từ và câu nói sau.)

let = allow = permit: cho phép

be allowed to: được cho phép

have to: phải

etc.

doing household chores (làm công việc nhà)

coming home late (về nhà muộn)

preparing meals (chuẩn bị bữa ăn)

watching TV (xem TV)

talking on the phone (nói chuyện điện thoại)

using the family motorbike (sử dụng xe máy của gia đình)

going out with friends (đi chơi với bạn bè)

----------------------

Example: (Ví dụ:)

- During the school year, I'm not allowed to watch TV until I have finished my homework. 

(Trong suốt năm học, tôi không được cho phép xem TV tận cho đến khi tôi hoàn thành bài tập về nhà.)

- In my family, everybody has to do their share of the household chores. 

(Trong gia đình tôi, mọi người phải chia sẻ làm công việc nhà.)

Lời giải chi tiết:

A: Are there any rules in your family?

(Có quy tắc nào trong gia đình bạn không?)

B: Sure. I think every family sets up its own rules.

(Có chứ. Tôi nghĩ rằng mỗi gia đình đều có những quy tắc riêng.)

A: That's right, a family is a miniature society. So there must be a set of rules to keep everything in order.

(Đúng vậy, một gia đình là một xã hội nhỏ. Vì vậy, phải có một bộ quy tắc giữ mọi thứ trật tự.)

B: So, what are your family rules?

(Vì vậy, quy tắc gia đình của bạn là gì?)

A: According to our traditional culture, every member has to obey family rules: respect, help our superior and one another.

(Theo văn hoá truyền thống của chúng ta, mỗi thành viên đều phải  tuân theo các quy tắc gia đình: tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau.)

B: Besides these, some families have their own rules. For example, in my family everybody should share duties and responsibilities as required. I mean the family chores.

(Ngoài ra, một số gia đình có quy tắc riêng của họ. Ví dụ, trong gia đình tôi mọi người nên chia sẻ nhiệm vụ và trách nhiệm khi được  yêu cầu. Ý tôi là làm việc nhà.)

A: What’s your responsibility?

(Vậy trách nhiệm của bạn là gì?)

B: As a child in the family, I have to help my parents with household chores I can do. In particular, I'm not allowed to watch much TV for I'm now in the final year, and when I haven’t finished my exercises or homework.

(Là một đứa trẻ trong gia đình. Tôi phải giúp bố mẹ tôi làm việc nhà mà tôi có thể làm. Đặc biệt. Tôi không được phép xem TV nhiều bởi  bây giờ tôi đang  trong năm cuối cùng, và khi tôi không hoàn thành bài tập về nhà của tôi.)

A: Do you have to do your routine chores?

(Bạn có phải làm việc vặt thường ngày không?)

B: No. My parents spare me so much of free time.

(Không. Cha mẹ tôi để tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi.)

A: Do your parents let you go out with friends?

(Cha mẹ bạn có cho phép bạn đi chơi với bạn bè không?)

B: Oh nearly never during this period, except for special occasions such as birthday parties or funerals. One thing I'm never allowed to do is using the family’s motorbikes.

(Oh. gần như không bao giờ trong suốt thời gian này, ngoại trừ những dịp đặc biệt như sinh nhật hay lễ tang. Một điều tôi không bao giờ được cho phép làm là sử dụng xe máy của gia đình.)

A: You mean you can only ride your bike? What about urgent cases?

(Bạn có nghĩa là bạn chỉ có thể đi xe đạp của bạn? Còn trường hợp khẩn cấp thì sao?)

B: In urgent cases, my father allows me to use his motorbike.

(Trong tình huống khẩn cấp, bố tôi cho phép tôi sử dụng xe máy.)

A: Oh me too.

(Ờ tôi cũng vậy.)

B: Do you think these rules limit your own rights or freedom?

(Bạn có nghĩ rằng các quy tắc này hạn chế quyền hoặc tự do của bạn không?)

A: No. On the other hand, I think these rules are very indispensable to me. They help me to live a disciplined and organized life.

(Không. Mặt khác, tôi nghĩ rằng các quy tắc này là rất cần thiết đối với tôi. Họ giúp tôi sống một cuộc sống có kỷ luật và tổ chức.)

Task 2

Task 2: Use the ideas you have discussed above to write a letter to a pen pal about your family rules. Begin as follows.

(Dùng những ý tưởng em thảo luận ở trên để viết lá thư cho một bạn tâm thư về quy tắc của gia đình em. Bắt đầu như sau.)

Every family has its own rules. Mine has a few. First, ...........

(Mỗi gia đình đều có những quy tắc riêng. Gia đình tôi cũng có một vài điều. Đầu tiên..... )

Lời giải chi tiết:

Dear Jim,

I'm writing to talk about my family rules. It's an interesting topic, isn’t it? It may be obvious that every family has its own rules. Mine has a few, apart from our traditional rules, especially for this school year as I'm in the final year.

First. I’m not allowed to watch TV, nearly any, except when there is a good or interesting movie or when I have finished all my homework and exercises. And my parents never let me stay up so much late at night.

Next, my parents don't permit me to go out with friends without necessary reason; for example, birthdays or funerals.

Besides, I have to take a balanced diet to keep fit for my coming exam. And one more thing I have to keep up is talking on the phone, that is I have to set a limit to my using of the phone.

Do you think I have a lot of rules to abide? Or I have no rights or freedom to do what I want or like?

Tell me about your family rules? It's much fun to hear about them.

Stop now and don't forget to give my regards to your family members.

Best wishes,

Minh Tam.

Tạm dịch:

Chào  Jim,

Tôi đang viết để nói về các quy tắc gia đình tôi. Đó là một chủ đề thú vị, phải không? Rõ ràng là mỗi gia đình đều có những quy tắc riêng. Gia đình tôi có một vài, ngoài các quy tắc truyền thống của chúng tôi, đặc biệt là trong năm học khi tôi đang ở năm cuối.

Đầu tiên. Tôi không được phép xem TV, gần như không, ngoại trừ khi có một bộ phim hay hoặc thú vị hoặc khi tôi đã hoàn thành tất cả các bài tập về nhà. Và cha mẹ tôi không bao giờ cho phép tôi thức quá muộn vào ban đêm.

Tiếp theo là cha mẹ tôi không cho phép tôi đi chơi với bạn bè mà không có lý do cụ thể ví dụ như sinh nhật hay lễ tang.

Ngoài ra, tôi phải có một chế độ ăn uống cân bằng để giữ sức khoẻ cho kỳ thi sắp tới của tôi. Và một điều nữa tôi phải tuân theo là về việc nói chuyện trên điện thoại, đó là 1 phải thiết lập một giới hạn cho việc sử dụng điện thoại của tôi.

Bạn có nghĩ rằng tôi có rất nhiều quy tắc để tuân theo không? Hoặc rằng tôi không có quyền tự do làm những gì tôi muốn hoặc thích?

Nói cho tôi biết về gia quy của gia đình của bạn nhé? Tôi rất sẵn lòng để nghe về chúng. 

Tôi phải dừng buýt thôi và gửi lời chào của tôi đến gia đình bạn nhé.

Gửi bạn những lời chúng tốt đẹp nhất,

Minh Tâm

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close