Speaking - Unit 14 trang 155 Tiếng Anh 12

Read the passage and answer the questions. (Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi.)

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Task 1

Task 1: Read the passage and answer the questions.

(Đọc đoạn văn và  trả lời câu hỏi.)

 

In front of the WHO, Geneva 

(Phía trước của WHO, Geneva)

WHO

The World Health Organization (WHO) is the United Nations specialized agency for health. It was established on 7 April 1948. WHO’s objective, as set out in its Constitution, is the attainment by all peoples of the highest possible level of health. WHO’s main activities are carrying out research on medical development and improving international health care.

Questions:

1. What does WHO stand for? (WHO là viết tắt của từ gì?)

2. When was WHO established? (WHO được thành lập khi nào?)

3. What is its major objective? (Mục tiêu chính của nó là gì?)

4. What are its main activities? (Các hoạt động chính của nó là gì?)

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

WHO

Tổ Chức Y Tế thế giới (WHO) là một tổ chức chuyên ngành Liên Hiệp Quốc về y tế. Nó được thành lập ngày 7 tháng Tư năm 1948. Mục tiêu của WHO, như được đăt ra vì bản Hiến Pháp của nó, là tất cả các dân tộc đạt được trình độ y tế cao nhất có thể được. Những hoạt động chính của WHO là thực hiện những cuộc nghiên cứu về phát triển y học và cải thiện chăm sóc y tế quốc tế.

Lời giải chi tiết:

1. WHO stands for World Health Organization.

(WHO là viết tắt của World Health Organization.)

2. It was established on April 7. 1948.

(Nó được thành lập vào ngày 7 tháng 4 năm 1948.)

3. Its objective is the attainment by all the peoples of the highest possible level of health.

(Mục tiêu của nó là đạt được tất cả các dân tộc có mức sức khoẻ cao nhất.)

4. Its main activities are carrying out research on medical development and improving international health.

(Các hoạt động chính của dự án là nghiên cứu phát triển y tế và nâng cao sức khoẻ quốc tế.)

Task 2

Task 2: Below is some brief information about two international organizations. Work in pairs. Ask and answer questions about them.

(Dưới đây là một vài thông tin ngắn về hai tổ chức quốc tế. Làm việc từng đôi. Hỏi và trả câu hỏi về chúng.)

UNICEF

Founded: 1948

Headquarters: New York

Aims: to advocate for the protection of children’s rights, to help meet their basic needs and help them reach their full potential.

Activities:

+ provide supports and funds for the most disadvantaged children - victims of war. disasters and extreme poverty.

+ carry out education development programmes for children.

WWF

Founded: 1961 Head office: New York Aims: to protect endangered wild animals and their habitat.

Activities:

+ carry out research on endangered species.

+ collect data on rare and endangered animals and plants

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

UNICEF

 - Năm thành lập : 1948    

 - Trụ sở chính :New York

 -  Mục đích: ủng hộ việc bảo vệ quyền của thiếu nhi, giúp đáp ứng nhu cầu cơ bản và giúp chúng đạt được tiềm năng đầy đủ.         

 - Hoạt động :      

  + Cung cấp hỗ trợ và quỹ cho thiếu nhi khó khăn nhất : nạn nhân chiến tranh, thiên tai và khốn cùng.

  + Thực hiện chương trình phát triển giáo dục cho thiếu nhi.

WWF

 -  Năm thành lập : 1961

 - Văn phòng chính: New York

 - Mục đích : bảo vệ động vật hoang dã đang lâm   nguy và môi trường sống của chúng.

 - Hoạt động :

 + Thực hiện việc nghiền cứu các chủng loại đang lâm nguy

 + Thu thập dữ liệu về động thực vật quý hiếm và đang lâm nguy.

 

Lời giải chi tiết:

A: What does UNICEF stand for?

(UNICEF có nghĩa gì?)

B: It stands for (the) United Nations Children's Fund.

(Nó là viết tắt của Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc.)

A: When was it established?

(Khi nào nó được thành lập?)

B: In 1948.

(Năm 1948.)

A: Where is its headquarters located?

(Trụ sở chính đặt ở đâu?)

B: In New York. 

(Tại New York.)

A: What are its aims?

(Mục đích của nó là gì?)

B: It advocates for the protection of children s rights, to help to meet their basic needs and help them reach their full potential.

(Nó ủng hộ việc bảo vệ các quyền của trẻ em, giúp đáp ứng nhu cầu cơ bản của trẻ và giúp họ đạt được tiềm năng đầy đủ.)

A: What are its activities?

(Các hoạt động của nó là gì?)

B: It provides supports and funds for the most disadvantaged children such as victims of war. disasters and extreme poverty, and carry out education development programs for children.

(Hỗ trợ và tài trợ cho trẻ em thiệt thòi nhất như nạn nhân chiến tranh. thiên tai và nghèo đói cùng cực, và thực hiện các chương trình giáo dục cho trẻ em.)

Task 3

Task 3: Tell a partner what you know about one of the above mentioned international organizations. Use the information from Tasks 1 and 2.

(Kể cho một bạn cùng học những gì em biết về một trong hai tổ chức quốc tế được nói đến ở trên. Dùng thông tin ở Task 1 và 2.)

Lời giải chi tiết:

A: Do you know anything about WWF?

(Bạn có biết gì về WWF không?)

B: OK. First, its name stands for World Wildlife Fund. This organization founded in 1961, has its headquarters in New York. Its aims are to protect endangered wild animals and their habitats. WWF‘s main activities are to carry out research on endangered species and collect data on rare and endangered plants and animals. So far, thanks to its activities, a large number of endangered animals have been saved and preserved in reserves.

(Có. Thứ nhất, tên của nó là viết tắt của World Wildlife Fund. Tổ chức này được thành lập năm 1961, có trụ sở chính tại New York. Mục đích của nó là để bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp và môi trường sống của chúng. Các hoạt động chính của WWF là thực hiện các nghiên cứu về các loài có nguy cơ tuyệt chủng và thu thập dữ liệu về thực vật và động vật quý hiếm. Cho đến nay, nhờ vào các hoạt động của nó, một số lượng lớn các động vật nguy cấp đã được cứu và bảo tồn trong dự trữ.)

Quảng cáo
close