Speaking - Unit 12 trang 131 Tiếng Anh 12

Work in pairs. Look at the pictures and match the names with the appropriate water sports. (Làm việc từng đôi. Nhìn vào hình và ghép tên môn thể thao dưới nước thích hợp.)

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Task 1

Task 1: Work in pairs. Look at the pictures and match the names with the appropriate water sports.

(Làm việc từng đôi. Nhìn vào hình và ghép tên môn thể thao dưới nước thích hợp.)

Lời giải chi tiết:

1. A: What’s the sport in the upper right picture?

    B: It’s synchronized swimming.

  A: Môn thể thao ở hình ảnh trên bên phải là gì?   

  B: Đó là bơi đồng bộ.

2. A: What do you call the sport in the upper centre picture?

B: We call it water polo.

A: Bạn gọi môn thể thao này là gì trong bức ảnh ở giữa?   

  B: Chúng tôi gọi nó là bóng nước.

3. A: What’s the sport in the upper left picture?

B: It’s swimming.

A: Môn thể thao ở hình trên bên trái là gì?   

  B: Đó là bơi lội.

4. A: What’s the sport in the lower right picture?

B: It's rowing.

A: Môn thể thao ở hình dưới bên phải là gì?  

   B: Đó là chèo thuyền.

5. A: What’s the name of the sport in the lower centre picture?

B: It’s scuba-diving.

A: Tên của môn thể thao trong hình ở giữa bên dưới?     

   B: Đó là lặn.

6. A: What’s the sport in the lower left picture?

B: It's windsurfing.

A: Môn thể thao ở hình ảnh bên dưới góc bên trái?   

  B: Đó là lướt ván.

Task 2

Task 2: Work in pairs. Look at the table and talk about each of the water sport.

(Làm việc từng đôi. Nhìn vào bảng và nói về một môn thể thao dưới nước.)

Type of sport

Place

Equipment required to play with

Number of players/ participants

Water polo

pool

ball

team

Rowing

sea, lake, river

boat, oars

individually, team

Wind­  surfing

sea, lake

board, sail

individually

Scuba-

diving

sea

air tank, regulator, wet suit, mask, fins

pairs, team

Tạm dịch:

Loại thể thao

Đia điểm 

Thiết bị yêu cầu 

Số người chơi 

Bóng nước

bể bơi  bóng  đội 

Chèo thuyền 

biển, hồ, sông

thuyền, mái chèo 

 cá nhân, đội

Lướt ván 

biển, hồ

tấm ván, buồm 

cá nhân 

Lặn có bình khí nén 

biển 

bình thở, máy điều chỉnh, bộ đồ ướt mặt nạ, vây cặp, đội 

Lời giải chi tiết:

1. Rowing is usually played in a lake or on a river. It’s played in a boat and people in a team use oars to push the boat to go forwards.

Tạm dịch: Chèo thuyền thường được chơi trong một hồ nước hoặc trên sông. Nó được chơi trên một chiếc thuyền và mọi người trong đội sử dụng mái chèo để đẩy thuyền đi về phía trước.

2. Windsurfing is played in the sea or a lake, especially where there is a strong wind. It is played with a board and a sail. People can play it individually.

Tạm dịch: Lướt thuyền buồm được chơi trên biển hoặc hồ, đặc biệt khi có gió mạnh. Nó được chơi với một tấm ván lướt và cánh buồm. Mọi người có thể chơi một mình.

3. Scuba-diving is played in the sea. People who play it must have required equipment an air tank, a regulator, a pair of fins and a mask. People usually play it in pairs. This sport is rather dangerous when you dive in a deep sea because you can be attacked by sharks.

Tạm dịch:

Lặn có bình dưỡng khí  được chơi dưới biển. Những người chơi phải có thiết bị cần thiết gồm một bình khí, một máy điều nhiệt, vây và mặt nạ. Mọi người thường chơi theo cặp. Môn thể thao này là khá nguy hiểm khi bạn lặn trong biển sâu vì bạn có thể bị cá mập tấn công.

Task 3

Task 3: Work in groups. Discuss the question: Which of the above sports would you prefer to play / to participate in? Explain why.

(Làm việc từng nhóm.Thảo luận câu hỏi: Môn thể thao nước nào trong những môn kể trên em thích chơi / tham gia hơn? Giải thích tại sao.)

Example:

I prefer scuba-diving to water polo because it is adventurous. However, it can be dangerous because you can easily be attacked by sharks.

Ví dụ: 

Mình thích môn lặn có bình dưỡng khí hơn là bóng nước bởi vì nó mạo hiểm hơn. Tuy nhiên, nó có thể nguy hiểm vì bạn có thể dễ dàng bị cá mập tấn công. 

Lời giải chi tiết:

A: Among water sports which would you prefer to play?

B: I’d prefer to swim.

C: Why?

B: According to me, it's an easy, interesting and healthy sport. Swimming not only gives you good health, but it can also give you a good shape. When you swim, all parts of your body move. And it’s this move that stimulates all the muscles of your body.

D: In addition, swimming is a cheap sport because it doesn’t require any equipment. You need to go to a swimming pool. It’ll do.

A: Moreover, swimming is also a safe sport.

B: As a result of this swimming is becoming more and more popular.

Tạm dịch:

A: Trong các môn thể thao bạn thích chơi môn nào nhất?

B: Mình thích bơi lội. 

C: Tại sao?

B: Theo mình, đó là môn thể thao dễ chơi, thú vị và tốt cho sức khỏe. Bơi lội không những giúp bạn có sức khỏe tốt mà còn có vóc dáng đẹp. Khi bơi tất cả các bộ phận trên cơ thể đều cử động. Chính sự vận động này kích thích các cơ trong cơ thể bạn.

D: Hơn nữa, bơi lội là môn thể thảo rẻ tiền vì nó không yêu cầu thiết bị gì cả. Bạn chỉ cần đi đến hồ bơi. Sẽ bơi được.

A: Thêm vào đó, bơi lội là môn thể thao an toàn.

B: Vì vậy bơi lội đang trở nên ngày càng phổ biến. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close