Writing - Unit 6 trang 68 Tiếng Anh 12

Task 1: Work in pairs. Read the following advertisement and fill in the notes. (Làm việc từng đôi. Đọc bài quảng cáo sau và điền vào những điểm ghi chú.)

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Work in pairs. Read the following advertisement and fill in the notes.

(Làm việc từng đôi. Đọc bài quảng cáo sau và điền vào những điểm ghi chú.)

English-speaking Tour Guides Wanted

We are a travel company managing holiday tours. We need English - speaking local guides to accompany foreign visitors on trips throughout Vietnam. If you have a high school diploma, have experience as a tour guide, a good manner, speak fluent English and are willing to work hard for long hours, please contact: The Manager, Vinatour, 450 Nguyen Du Street, Hanoi. Telephone No: 04 824 0139.
  • Type of job :________________________
  •  Level of education needed:_______________
  •  Work experience: ______________________
  •  Character and interests:_________________

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Tìm kiếm 1 hướng dẫn viên du lịch nói tiếng Anh  

Chúng tôi là một công ty du lịch quản lý các tour du lịch kỳ nghỉ. Chúng tôi cần hướng dẫn viên địa phương nói tiếng Anh để đi cùng khách du lịch nước ngoài trên các chuyến đi khắp Việt Nam. Nếu bạn có bằng tốt nghiệp trung học, có kinh nghiệm làm hướng dẫn viên du lịch, khả năng giao tiếp tốt, nói tiếng Anh lưu loát và sẵn sàng làm việc chăm chỉ trong nhiều giờ, vui lòng liên hệ: Giám đốc, Vinatour, 450 Nguyễn Du, Hà Nội. Số điện thoại: 04 824 0139

Lời giải chi tiết:

- Type of job: Tour guide

(Loại công việc: Hướng dẫn viên du lịch)

- Level of education needed;high school diploma

(Mức độ giáo dục cần thiết, bằng tốt nghiệp trung học)

 Work experience: experience as a tour guide, fluent English

(Kinh nghiệm làm việc: kinh nghiệm làm hướng dẫn viên du lịch, tiếng Anh lưu loát) 

Character and interests: good manner, willing to work hard for long hours

(Tính cách và sở thích: cách tốt, sẵn sàng làm việc chăm chỉ trong nhiều giờ)

Bài 2

2. Write a letter to Vinatour, applying for the job mentioned in the advertisement in Task 1. Your letter should include the following details.

(Viết một lá thư đến Vinatour, xin việc làm đề cập đến ờ bài quảng cáo ở Task 1. Thư của em phải bao gồm những chi tiết sau.)

- Your name, address and date of writing 

(Tên, địa chỉ và ngày viết)

- Name and address of the company

(Tên và địa chỉ công ty)

- Greeting

(Lời chào)

- Introduction: say where you saw the advertisement and why you are writing the letter of application

(Giới thiệu: nói bạn thấy quảng cáo ở đâu và tại sao bạn viết thư xin việc)

- Body: mention your education, work experience and your character / interests

(Thân bài : đề cập đến trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc và tính cách / sở thích của bạn)

- Conclusion: express your willingness to work for the company and when you are available for interview

(Kết luận: thể hiện sự sẵn lòng của bạn để làm việc cho công ty và khi bạn có mặt để phỏng vấn)

- Closing

(Câu kết)

Lời giải chi tiết:

15 Dai Co Viet Street,

Ba Dinh District, Hanoi.

May 30th, 2018. 

Mr Manager

Vinatour, 450 Nguyen Du Street,

Hanoi

Dear Mr Manager,

I would like to apply for the job of tour guide which I have seen advertised in the local paper.

I finished my high school education three years ago. Since then I have worked as a guide in tourism. For the past six months, I have been working for the Intour. I know many tourist destinations in Vietnam, and can work hard for long hours.

I speak English fluently, and I have been studying Chinese since my high school graduation, so I can speak some Chinese, too.

I hope you will consider my application.

Yours faithfully,

Le Tuan Nam

Tạm dịch:

15 Đại Cồ Việt,

Ba Đình, Hà Nội

Ngày 30 tháng 5 năm 2018 

Quản lý     

Vinatour, 450 Nguyễn Du,    

Hà Nội   

Kính gửi Ngài Quản lý,   

Tôi muốn đăng ký làm hướng dẫn viên du lịch mà tôi đã thấy quảng cáo trên báo địa phương.   

Tôi đã học xong trung học ba năm về trước. Kể từ đó tôi đã làm việc như một hướng dẫn trong ngành du lịch. Trong sáu tháng vừa qua, tôi đã làm việc cho Intour. Tôi biết nhiều điểm đến du lịch ở Việt Nam, và có thể làm việc chăm chỉ trong nhiều giờ.  

Tôi nói tiếng Anh lưu loát, và tôi đã học tiếng Trung kể từ khi tốt nghiệp trung học, vì vậy tôi cũng có thể nói tiếng Trung.   

Tôi hy vọng bạn sẽ xem xét đơn của tôi.

Trân trọng,

Quảng cáo

2k6 tham gia ngay Group Zalo chia sẻ tài liệu ôn thi và hỗ trợ học tập

close