Language focus - Unit 7 trang 81 Tiếng Anh 12

Com bine the sentences with although, even though. (Kết hợp câu với although/ even though.)

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Pronunciation

I. PRONUNCIATION : Strong and weak forms of auxiliaries

(Ngữ âm: Âm mạnh và yếu của trợ từ)

(Đọc các cụm từ sau đây. Chú ý đến dạng nhấn mạnh và yếu của trợ động từ được phát âm.)

Listen and repeat

(Nghe và nhắc lại)

● Practise reading the following 

( Luyện tập đọc đoạn hội thoại sau)

A. Can you speak English?

B. Yes, I can.

A. Shall we go now?

B. I think we ought to.

A. Must we go now?

B. I think we must.

A. Will you come tomorrow?

B. Yes, I will.

A. Have you met Quang?

B. Yes, I have.

A. Do you really have time for it?

B. Yes, I do

A. Has she gone?

B. Yes, she has.

 

 Tạm dịch:

A. Bạn có thể nói được tiếng Anh không?

B. Có, tôi có thể.

A. Chúng ta sẽ đi bây giờ?

B. Tôi nghĩ chúng ta nên đi.

A. Chúng ta phải đi bây giờ?

B. Tôi nghĩ chúng ta phải.

A. Bạn sẽ đến vào ngày mai chứ??

B. Có chứ.

A. Cô ấy đã đi à?

B. Ừm cô ấy đi rồi.

A. Bạn thực sự có thời gian cho nó không?

B. Tôi có.


Grammar

II. GRAMMAR (Ngữ pháp)

Exercise 1: Combine the sentences with although, even though.

(Kết hợp câu với although/ even though.)

1. It rained a lot. We enjoyed our vacation.

2. We had planned everything carefully. A lot of things went wrong.

3. The doctor has advised him to quit. Bob smokes 20 cigarettes a day.

4. It was cold and rainy. We managed to go to class in time.

5. Luong has studied English only for six months. He can speak English very well.

6. I didn’t go to bed early. I was really sleepy.

Lời giải chi tiết:

1.  Although it rained a lot, we enjoyed our vacation.

Tạm dịch: Trời mưa nhiều. Chúng tôi rất thích kỳ nghỉ của chúng tôi. 

=> Mặc dù trời mưa rất nhiều nhưng chúng tôi vẫn thích kì nghỉ của mình.

2. Although we had planned everything carefully, a lot of things went wrong.

Tạm dịch: Chúng tôi đã lên kế hoạch mọi thứ một cách cẩn thận. Rất nhiều thứ đã sai. 

=> Mặc dù chúng tôi đã lên kế hoạch cẩn thận, rất nhiều thứ đã đi sai hướng.

3.  Although the doctor has advised him to quit, Bob smokes 20 cigarettes a day.

Tạm dịch: Bác sĩ đã khuyên anh ta nên bỏ thuốc. Bob hút 20 điếu thuốc một ngày. 

=> Mặc dù bác sĩ đã khuyên anh ta nên bỏ nhưng Bob vẫn hút 20 điếu mỗi ngày.

4.  Although it was cold and rainy, we managed to go to class on time.

Tạm dịch: Trời lạnh và mưa. Chúng tôi đã đi học đúng giờ.   

=> Mặc dù trời lạnh và mưa chúng tôi vẫn đến lớp đúng giờ.

5.  Even though Luong has studied English only for six months, he can speak English very well.

Tạm dịch: Lương chỉ học tiếng Anh trong 6 tháng. Anh ấy có thể nói tiếng Anh rất tốt.   

=> Mặc dù Lương chỉ học tiếng Anh 6 tháng, anh ta có thể nói tiếng Anh rất tốt.

6. Although I was really sleepy, I didn't go to bed early.

Tạm dịch: Tôi đã không đi ngủ sớm. Tôi đã thực sự buồn ngủ.

=> Mặc dù tôi thực sự buồn ngủ tôi vẫn không đi ngủ sớm.

Exercise 2

Exercise 2: Complete the sentences, using although + a clause from the box.

(Hoàn chỉnh câu, dùng although với mệnh đề trong khung.)

I couldn’t speak the language

I had never seen her before

it was pretty cold

I’d met her twice before

I was very tired

he has a very important job

we don’t like them very much

the heat was on

we’ve known each other for a long time

1. ______________, I couldn’t sleep.

2. ______________, I recognized her from the distance.

3. She wasn’t wearing a coat ______________.

4. We thought we’d better invite them to the party ______________.

5. ______________, I managed to make myself understood.

6. ______________, the room wasn’t very warm.

7. I didn’t recognize her _______________.

8. We’re not very good friends ______________

Lời giải chi tiết:

1. Although I was very tired, I couldn’t sleep.

Tạm dịch: Mặc dù tôi rất mệt nhưng tôi không thể ngủ được.

2. Although I had never seen her before, I recognized her from the distance.

Tạm dịch: Mặc dù trước đó tôi chưa bao giờ gặp cô ấy nhưng tôi đã nhận ra cô ấy từ khoảng cách xa.

3. She wasn’t wearing a coat although it was rather cold.

 

Tạm dịch: Cô ấy không đang mặc áo khoác mặc dù trời có vẻ lạnh hơn. 

4.  We thought we’d better invite them to the party although we don’t like them very much.

Tạm dịch: Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi nên mời họ tới bữa tiệc mặc dù chúng tôi không thích họ lắm. 

5. Although I didn’t speak the language, I managed to make myself understood.

Tạm dịch: Mặc dù tôi không nói được ngôn ngữ, tôi đã xoay sở để có thể tự hiểu được. 

6.  Although the heat was on, the room wasn’t very warm.

7. I didn’t recognize her although I had met her twice before.

Tạm dịch: Tôi đã không nhận ra cô ấy, mặc dù tôi đã gặp cô ấy 2 lần trước đó. 

8. We’re not very good friends although we have known each other for a long time.

Tạm dịch: Chúng tôi không phải là bạn tốt của nhau mặc dù chúng tôi biết nhau rất lâu.

Exercise 3

Exercise 3: Use your own ideas to complete the following sentences. 

(Dùng ý riêng của em hoàn chỉnh những câu sau.)

1. Although we had packed our bags the night before, ______________

2. They didn’t eat anything although ______________

3. Although Luong hadn’t studied English before ______________.

4. ______________, he failed the exam.

5. Although summer has come ______________.

Lời giải chi tiết:

1. Although we had packed our bags the night before, we couldn’t leave on time due to the thick fog.

Tạm dịch: Mặc dù chúng tôi đã đóng gói túi của chúng tôi vào đêm trước, chúng tôi không thể rời đi đúng giờ do sương mù dày đặc.

2. They didn’t eat anything although they were hungry.

Tạm dịch: Họ không ăn gì cả mặc dù họ đói.

3. Although Luong hadn’t studied English before he spoke it pretty well.

Tạm dịch: Mặc dù trước đó Lương không học tiếng Anh, nhưng anh ấy nói khá tốt.

4.  Although he had studied very hard, he failed the exam.

Tạm dịch: Mặc dù anh ấy học chăm chỉ, nhưng anh ấy đã trượt kỳ thi.

5. Although summer has come, it's still a bit cold.

Tạm dịch: Mặc dù mùa hè đã đến nhưng trời vẫn hơi lạnh. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close