Writing - Unit 5 trang 58 Tiếng Anh 12

You want to apply for an undergraduate programme in a university in England.

Quảng cáo

Đề bài

You want to apply for an undergraduate programme in a university in England. Write a letter of request (about 150 words) to UCAS to ask for the information about the admission requirements to the university, using the information in the Reading and Speaking sections on page 52 &56. You much follow the outline below.

(Em muổn nộp đơn học chương trình cử nhân ở một trường đại học ở Anh. Viết một lá thư yêu cầu (khoảng 150 từ) đến Văn phòng ghi danh đại học và cao đẳng (UCAS) để hỏi thông tin về điều kiện ghi danh vào trường, dùng thông tin ở phẩn Bài đọc và Nói ở những trang 52 và 56.)

Introduction: (Giới thiệu)

- State the reasons why you are writing, your interest in tertiary study in England (mention the name of the programme/the universities/...)

(Nêu rõ lý do bạn viết thư, sự quan tâm của bạn đến việc học đại học tại Anh (đề cập đến tên của chương trình / các trường đại học)

Request: (Yêu cầu)

- State what information you would like them to provide: tuition fee, accommodation, exams,...

(Thông báo những thông tin bạn họ muốn cung cấp: học phí, chỗ ở, kỳ thi, ... )

Further information: (Thêm thông tin)

- Say you would be happy to supply further information about yourself such as your English proficiency and record of secondary education study,...

(Nói rằng bạn sẽ vui lòng cung cấp thêm thông tin về bản thân bạn như trình độ tiếng Anh và hồ sơ của bạn về giáo dục trung học, ... )

Conclusion: (Phần kết luận)

- End with a polite closing.

(Kết thúc thư một cách lịch sự.)

Lời giải chi tiết

75 Le Lai Street

District 1, Ho Chi Minh City

Vietnam.

Dear Sir/ Madam,

I have read the advertisement of your university in our local paper, and I am very much impressed by, its reputation, specially the Department of Business Administration.

Now I have just taken the GCSE examination and I am very interested in an undergraduate course in your university.

Would you please let me know the admissions requirements to it? And at the same time will you send me the information about the course: tuition fee, its details and accommodation as well?

I would be happy to supply further information about myself if neccessary.

I look forward to hearing from you soon.

Yours faithfully,

Tam Minh Le

Tạm dịch:

Thưa ông / bà,   

Tôi đã đọc quảng cáo của trường đại học của ông/ bà trong bài báo địa phương của chúng tôi và tôi rất ấn tượng bởi danh tiếng của nó, đặc biệt là Phòng Quản trị Kinh doanh.   

Bây giờ tôi vừa nhận bằng GCSE và tôi rất quan tâm đến khóa học đại học ở trường đại học của ông/ bà.

Ông/ bà vui lòng cho tôi biết yêu cầu nhập học được không ạ? Đồng thời ông/ bà sẽ gửi cho tôi thông tin về khóa học: học phí, chi tiết và chỗ ở của bạn?  

Tôi rất sẵn lòng cung tin về bản thân mình nếu cần. 

Tôi mong sớm nhận được hồi âm từ ông/ bà. 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close