Liên hệ giữa Thì quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành - Unit 1 - Tiếng Anh 12

I. LIÊN HỆ GIỮA SINGE, FOR và AGO - Thì Quá khứ đơn và Hiện tại hoàn thành đơn.

Quảng cáo

I. LIÊN HỆ GIỮA SINGE, FOR và AGO - Thì Quá khứ đơn và Hiện tại hoàn thành đơn (Relation between Since, for and ago) - the Simple past and Simple present perfect tenses)

e.g.: It’s nearly two years since my brother went away.

(Từ khi anh tôi đi xa nay gần hai năm.)

=> I haven’t seen my brother for nearly two years.

=> I last met my brother nearly two years

=> The last time I met my broiher was nearly two years ago.

I haven't met my brother since the year 2000.

(Tôi không gặp anh tôi từ năm 2000.)

=>The last time I met my brother was the year 2000.

=> I last met my brother in the year 2000.

=> It’s over a year and a half since I last met my brother.

=> I haven't met my brother for over a year and a half.

=> I lasi met my brother over a year and a haft ago.

Quảng cáo
close